Regionálna investičná pomoc | Deloitte Slovensko

Solutions

Regionálna investičná pomoc

Cieľom regionálnej investičnej pomoci je podporovať investičné aktivity v jednotlivých regiónoch Slovenska, ako aj investície v sektoroch s vyššou pridanou hodnotou. Prostredníctvom tejto schémy je možné podporiť prvotné investície v priemyselnej výrobe, investície do technologických centier a centier zdieľaných služieb. Možné je tiež podporiť nielen prvotnú investíciu, ale aj investície v prípade expanzie existujúcich podnikov pôsobiacich na Slovensku. Oprávnené sú projekty vo všetkých regiónoch SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Spoločnosť Deloitte asistovala pri príprave desiatok úspešných žiadostí o investičnú pomoc. V prípravnej fáze posudzujeme špecifiká a pozitíva každého projektu, ktoré následne premietneme do dokumentácie projektu s cieľom zvýšiť pravdepodobnosť schválenia pomoci.

Vďaka našim viac ako 10-ročným praktickým skúsenostiam s prípravou žiadostí o investičnú pomoc je možné dosiahnuť výraznú časovú úsporu a minimalizovať náklady pre spoločnosť. Projekty vždy pripravujeme spôsobom, ktorý umožňuje ich následnú správnu realizáciu s určitou mierou flexibility.

Deloitte poskytuje asistenciu v rámci celého procesu prípravy dokumentácie, schvaľovacieho procesu a následného reportovania schváleného projektu.

  • Predbežné posúdenie podporiteľnosti investície
  • Vypracovanie komplexnej dokumentácie (žiadosť o investičnú pomoc a súvisiace prílohy) 
  • Poradenstvo počas rokovaní s Ministerstvom hospodárstva SR
  • Vypracovanie akceptácie ponuky investičnej pomoci
  • Asistencia pri uzatváraní zmlúv s konkrétnymi poskytovateľmi pomoci
  • Vypracovanie reportingových správ po schválení investičnej pomoci