Regionálna investičná pomoc | Deloitte Slovensko

Riešenia

Regionálna investičná pomoc

Vďaka investičnej pomoci Slovensko prilákalo niekoľko významných investícií

Investície priniesli tisícky nových pracovných miest a pomohli tiež vybudovať sieť dodávateľov s ďalšími pracovnými miestami. V súčasnosti už tvorba nových pracovných miest nie je úplnou prioritou.

Cieľom regionálnej investičnej pomoci je podporovať investičné aktivity v jednotlivých menej rozvinutých regiónoch Slovenska, ako aj investície v sektoroch s vyššou pridanou hodnotou. Prostredníctvom tejto schémy je možné podporiť prvotné investície v priemyselnej výrobe, investície do technologických centier a centier zdieľaných služieb. Možné je tiež podporiť nielen prvotnú investíciu, ale aj investície v prípade expanzie existujúcich podnikov pôsobiacich na Slovensku. Oprávnené sú projekty vo všetkých regiónoch SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Spoločnosť Deloitte asistovala pri príprave desiatok úspešných žiadostí o investičnú pomoc. V prípravnej fáze posudzujeme špecifiká a pozitíva každého projektu, ktoré následne premietneme do dokumentácie projektu s cieľom zvýšiť pravdepodobnosť schválenia pomoci.

Vďaka našim viac ako 10-ročným praktickým skúsenostiam s prípravou žiadostí o investičnú pomoc je možné dosiahnuť výraznú časovú úsporu a minimalizovať náklady pre spoločnosť. Projekty vždy pripravujeme spôsobom, ktorý umožňuje ich následnú správnu realizáciu s určitou mierou flexibility.

Deloitte poskytuje asistenciu v rámci celého procesu prípravy dokumentácie, schvaľovacieho procesu a následného reportovania schváleného projektu.

  • Predbežné posúdenie podporiteľnosti investície
  • Vypracovanie komplexnej dokumentácie (žiadosť o investičnú pomoc a súvisiace prílohy)
  • Poradenstvo počas rokovaní s Ministerstvom hospodárstva SR
  • Vypracovanie akceptácie ponuky investičnej pomoci
  • Asistencia pri uzatváraní zmlúv s konkrétnymi poskytovateľmi pomoci
  • Vypracovanie reportingových správ po schválení investičnej pomoci

Spojte sa s nami

Martin Rybár

Martin Rybár

Partner | Daňové poradenstvo

Martin Rybár má dlhoročnú prax na oddelení daní v spoločnosti Deloitte. Okrem toho počas dvoch rokov zastával funkciu riaditeľa Sekcie priamych zahraničných investícií v agentúre SARIO. So svojimi roz... Viac

Milan Šustek

Milan Šustek

Manažér | Daňové poradenstvo

Milan Šustek je manažérom na daňovom oddelení s viac ako 10 ročnou skúsenosťou v oblasti získavania podpory pre investičné projekty. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti investičnej pomoci a fondov EU. T... Viac