Regionálna investičná pomoc | Deloitte Slovensko

Riešenia

Regionálna investičná pomoc

Vďaka investičnej pomoci prilákalo Slovensko niekoľko významných investícií

Investície priniesli tisícky nových pracovných miest a pomohli tiež vybudovať sieť dodávateľov s ďalšími pracovnými miestami. V súčasnosti už tvorba nových pracovných miest nie je úplnou prioritou.

Cieľom regionálnej investičnej pomoci je podporovať investičné aktivity
v jednotlivých menej rozvinutých regiónoch Slovenska, ako aj investície
v sektoroch s vyššou pridanou hodnotou. Prostredníctvom tejto schémy
je možné podporiť prvotné investície v priemyselnej výrobe, investície
do technologických centier a centier zdieľaných služieb. Možno tiež podporiť nielen prvotnú investíciu, ale aj investície v prípade expanzie existujúcich podnikov pôsobiacich na Slovensku. Oprávnené sú projekty vo všetkých regiónoch SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Spoločnosť Deloitte asistovala pri príprave desiatok úspešných žiadostí
o investičnú pomoc. V prípravnej fáze posudzujeme špecifiká a pozitíva každého projektu, ktoré následne premietneme do dokumentácie projektu
s cieľom zvýšiť pravdepodobnosť schválenia pomoci.

Vďaka našim viac ako 10-ročným praktickým skúsenostiam s prípravou žiadostí o investičnú pomoc je možné dosiahnuť výraznú časovú úsporu
a minimalizovať náklady pre spoločnosť. Projekty vždy pripravujeme spôsobom, ktorý umožňuje ich následnú správnu realizáciu s určitou mierou flexibility.

Deloitte poskytuje asistenciu v rámci celého procesu prípravy dokumentácie, schvaľovacieho procesu a následného reportovania schváleného projektu:

  • Predbežné posúdenie oprávnenosti získať podporu na investície
  • Vypracovanie komplexnej dokumentácie (žiadosť o investičnú pomoc
    a súvisiace prílohy)
  • Poradenstvo počas rokovaní s Ministerstvom hospodárstva SR
  • Vypracovanie akceptácie ponuky investičnej pomoci
  • Asistencia pri uzatváraní zmlúv s konkrétnymi poskytovateľmi pomoci
  • Vypracovanie dokumentácie (správ) po schválení investičnej pomoci

Regionálna investičná pomoc je poskytovaná na účely podpory domácich aj zahraničných investorov s cieľom znižovať regionálne rozdiely. Pomoc má teda smerovať práve do najviac znevýhodnených oblastí Slovenska.

Vývoj schválenej regionálnej investičnej pomoci za posledných 10 rokov znázorňuje schválenú pomoc v minulých rokoch, v priemere vo výške 78,92 mil. EUR ročne. V súčasnosti (2020) bola zatiaľ schválená regionálna investičná pomoc vo výške 18,62 mil. EUR, pričom ešte do konca roka očakávame jej zvýšenie na základe podpory ďalších projektov.

 


Spojte sa s nami

Martin Rybár

Martin Rybár

partner | daňové poradenstvo

Martin Rybár je partner na oddelení daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. Má rozsiahle skúsenosti s riadením rôznych projektov podporovaných z verejných zdrojov. Ide o identifikáciu p... Viac

Milan Šustek

Milan Šustek

Senior manažér | Daňové poradenstvo

Milan Šustek je senior manažérom na daňovom oddelení s viac ako 10 ročnou skúsenosťou v oblasti získavania podpory pre investičné projekty. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti investičnej pomoci a fondo... Viac