Family Business focused service offerings

Služby

Služby zaměřené na rodinné firmy

Naše služby přizpůsobené vašim potřebám. Vždy na míru.

Mezi členy rodiny, jejich majetkem a rodinným podnikáním typicky vznikají komplexní vazby. Aby bylo možné zajistit efektivní řízení chodu firmy a současně zohlednit zájmy rodiny, je třeba navrhnout vhodné struktury. Poradíme vám, jak na to.

Správa a řízení firmy

Bez efektivního řízení se neobejde žádná firma, natož ta rodinná. U rodinných podniků a společností řízených vlastníky ale po určité době přijde okamžik, kdy již tradice ani zkušenosti nestačí. Růst firmy, zvětšující se rodinný majetek, problematika nástupnictví a s tím spojené předání chodu společnosti další generaci, to vše jsou situace, které s sebou přinášejí potřebu strukturovanějšího řízení celé firmy. Jde o neustálý závazek, na jehož realizaci se podílí rodinní příslušníci, statutární zástupci společnosti, společníci a vedení firmy.

Jak vám pomůžeme?
Posouzením struktur řízení společnosti pomáháme rodinám a jejich firmám identifikovat a nastavit nejúčinnější strukturu správy a řízení společnosti. A to tak, aby vedení dokázalo efektivně komunikovat, plánovat budoucnost a udržovat nezbytnou rozhodnost a soudržnost. Pro dosažení tohoto cíle a optimálního výsledku se na nastavení struktury podílejí experti z oddělení consultingu a daňového a právního poradenství.

Další generace a nástupnictví

Věděli jste, že přechod ze zakladatele firmy na jeho děti zdárně přečká pouze každá třetí rodinná firma? Nástupnictví je emocionální záležitostí se specifickými prvky pro každou firmu, a zatímco samotný proces se realizuje podle přesně daných kroků, osobnosti jednotlivých aktérů i okolnosti se mění. Proto musí být předání firmy další generaci připraveno na míru každé jednotlivé situaci.

Organizace nástupnictví ale není jednorázový akt, nýbrž proces, který je potřeba nejen předvídat, ale hlavně se na něj zavčasu připravit. Ani samotná příprava na převzetí rodinné firmy další generací ovšem nemusí být jednoduchým úkolem. Proto jsme v Deloitte zastánci proaktivního přístupu, rádi vám pomůžeme připravit nastupující generaci tak, aby získala přístup ke všem potřebným rozvojovým aktivitám, které jsou nezbytné pro dosažení vlastních cílů a ambicí a zajištění souladu mezi rodinnými a firemními cíli.

Odborníci z oddělení consultingu a daňového a právního poradenství umí pomoci zorganizovat převedení vaší společnosti nebo skupiny na další generaci tak, že pro vás připraví plán nástupnictví, který bude zohledňovat vaše konkrétní požadavky, a společně s vámi ho pomohou realizovat.

Daňové strukturování

Daňová oblast se během několika posledních let proměnila, zejména s ohledem na růst sazby daně z příjmu a nižší počet daňových výjimek, ale i v méně zřejmých záležitostech, které se týkají firem, jednotlivců a svěřenských fondů. Daňové aspekty dnes stále více ovlivňují fungování rodinných firem i samotné rodinné příslušníky a jejich majetek.

Specialisté oddělení právního a daňového poradenství společnosti Deloitte pomáhají rodinným firmám a jejím příslušníkům porozumět dopadům daňové strategie na podnikání, umět daňové dopady plánovat, a tyto plány realizovat. Služby zahrnují zohlednění daně z příjmu dané entity ve strategickém plánu a služby v oblasti zajištění souladu s právními předpisy (tzv. „compliance“), služby mezinárodního zdanění a výběru vhodné právní struktury či další právní záležitosti ovlivňující zdanění.

Compliance a řízení rizik

Rodinné firmy by měly integrovat compliance do svých procesů a sledovat neustálé legislativní a regulatorní změny. Těch ale není málo, proto vám odborníci z Deloitte pomohou zavést compliance procesy, které jsou nejen v souladu s právními předpisy, ale také součástí řízení společnosti i risk managementu. Odborníci z auditního oddělení Deloitte vám pomohou při analýze a optimalizaci vašich firemních procesů tak, abyste všechna rizika měli pod kontrolou.

Inovace

Tempo změn se neustále zrychluje, technologie disruptují jednotlivá odvětví, bez inovací se dnes neobejde žádná firma, ani ty rodinné.

Specialisté poradenského týmu Deloitte pomáhají bořit zažité mýty a pomocí disruptivního myšlení, kreativity a hledání nových perspektiv dokáží rodinné firmy vyvést z jejich každodenní rutiny a nasměrovat je na novou cestu. Rodinným firmám umí také pomoci vytěžit maximum z datové analytiky, za pomoci digitálních technologií je ochránit před kybernetickými riziky – a v neposlední řadě poradit s problematikou od strategie až po optimalizaci provozu společnosti.

Růst a profitabilita

Stejně jako jakákoliv jiná společnost, i rodinné firmy usilují o růst, a proto potřebují strategii, která bude v souladu s jejich podnikatelskými i rodinnými cíli. Úspěšné rodinné firmy se obvykle snaží dosáhnout dlouhodobě udržitelného růstu a provozní výkonnosti, aby se vyhnuly negativním dopadům na rodinný majetek a zachovaly si vliv nad chodem firmy. Růst, ať již organický nebo prostřednictvím akvizic a transakcí, jako jsou strategická partnerství či joint ventures, nabízí rodinným firmám všech velikostí příležitosti diverzifikovat jejich provoz, expandovat na jiné trhy, získat nové zákazníky nebo mít přístup k novým zdrojům surovin a talentu.

Specialisté z oddělení consulting mohou rodinným firmám pomoci navrhnout růstovou strategii a dosáhnout maximální provozní efektivity. Oddělení finančního poradenství Deloitte zase pomáhá firmám identifikovat příležitosti pro růst prostřednictvím fúzí a akvizic při současném monitoringu rizik, které by růst mohl přinést.

Kapitál a financování

Rodinné firmy jsou známy svou schopností obezřetně řídit tok finančních prostředků i schopností financovat svůj provoz či expanzi při přiměřeném zadlužení.

V současné době se ale zostřila konkurence v oblasti likvidity, v důsledku čehož by rodinné firmy mohly čelit vícero problémům v rámci svého úsilí o její řízení, pokud jde například o využití externího kapitálu pro financování provozu a růstových plánů. Jak si může rodinná firma udržet kontrolu, a současně zajistit, aby měla k dispozici dostatečný kapitál, pokud hodlá expandovat například prostřednictvím akvizic nebo dlouhodobých investic?

Získávání, investování a optimalizace kapitálu patří mezi priority rodinných firem. Oddělení auditu a finančního poradenství Deloitte poskytuje finanční poradenství a podporu v každé fázi cyklu, v níž se společnost nachází – od zvážení strategických možností po realizaci transakce, ať již jde o počáteční veřejnou nabídku (IPO), akvizici nebo prodej, restrukturalizaci či negociovaný přímý prodej.

Rodinná kancelář

Efektivní řízení rodinného majetku zahrnuje řadu oblastí, které souvisí nejen s podnikatelskými cíli, ale také s osobními a rodinnými záměry. Majetné rodiny často zvažují založení rodinné kanceláře (tzv. family office) pro správu a řízení svých investic, sledování finanční výkonnosti a ošetření jejich daňových a jiných povinností s cílem efektivně řídit rodinné bohatství i svůj osobní majetek. Strukturování a obsazení jednotlivých pozic rodinné kanceláře vyžaduje analýzu daňových a právních aspektů i řízení, jakož i pochopení krátkodobých a dlouhodobých podnikatelských a profesních cílů a záměrů každé rodiny.

Specialisté Deloitte z našeho mezinárodního daňového a právního oddělení umí navrhnout a nastavit strukturu rodinné kanceláře, zajistit informovanost členů rodiny, využít soukromé nadace a jiné formy držby majetku či strukturovat firemní investice. Tento přístup lze aplikovat jak na rodinnou kancelář jakožto společnost nebo jejich skupinu, tak na rodinný majetek soukromého klienta jakožto fungující podnik nebo na jednotlivá aktiva.

Společenský dopad

Společenský dopad je relativně nový koncept, který pochází z USA, kde existuje tradice zapojovat rodiny do charitativního dárcovství založením jejich vlastních nadací.

Deloitte vám pomůže dosáhnout cílů v oblasti společenského dopadu rodinného podnikání. Co to v praxi znamená? Doporučíme vám daňově optimální způsob, jak strukturovat vaše dárcovství, navrhneme na míru šité strategie a struktury vedoucí k dosažení vašich cílů nebo přezkoumáme, zda jsou kroky manažerů společnosti v souladu s investičními plány rodiny.