Pre-pack

Analizy

Wejście w życie ważnych zmian do procedury nabywania przedsiębiorstw od niewypłacalnych podmiotów w ramach przygotowanej likwidacji (tzw. pre-packu)

Alert prawny (4/2020)

24 marca 2020 r. to dzień wejścia w życie kolejnych zmian do Prawa upadłościowego wprowadzonych nowelizacją z dnia 30 sierpnia 2019 r. Jedną z instytucji, która zostanie istotnie zmodyfikowana jest tzw. przygotowana likwidacja (nazywana również pre-packiem).

Wprowadzone zmiany mają głównie na celu zwiększenie ochrony wierzycieli oraz potencjalnego nabywcy. Z drugiej strony, kosztem tych zmian będzie wydłużenie postępowań dotyczących pre-packu, które z założenia powinny być przeprowadzane sprawnie i bez opóźnień, aby problemy związane z niewypłacalnością dłużnika nie wpłynęły na możliwość kontynuowania działalności przedsiębiorstwa przed jego przekazaniem nabywcy.

Większość zmian wchodzących w życie 24 marca 2020 r. bezpośrednio wpływa na pozycję potencjalnego nabywcy przedsiębiorstwa dłużnika.

Najważniejsze zmiany z perspektywy potencjalnego nabywcy to:

 • nałożenie na potencjalnego nabywcę obowiązku wpłaty wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny

  Zmiana ta ma na celu uwiarygodnienie potencjalnych nabywców i zapobieganie obstrukcji postępowania poprzez składanie i wycofywanie ofert bez żadnych konsekwencji przez podmioty niebędące rzeczywiście zainteresowane nabyciem przedsiębiorstwa dłużnika. W razie niezałączenia do wniosku o pre-pack dowodu wpłaty wadium, wniosek pozostawiony będzie bez rozpoznania.
 • wprowadzenie obowiązku ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego albo zarządcy przymusowego w przypadku złożenia wniosku o pre-pack

  Regulacja ta pozwala na weryfikację stanu finansowego dłużnika i jego przedsiębiorstwa. Zgodnie z nowymi przepisami, tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca przymusowy sporządza sprawozdanie obejmujące w szczególności:

  a) informacje na temat stanu finansowego dłużnika, rodzaju i wartości jego majątku;
  b) przewidywane koszty postępowania upadłościowego;
  c) przewidywane inne zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji na zasadach ogólnych; oraz
  d) inne informacje istotne dla rozpoznania wniosku o pre-pack.
 • ustanowienie obowiązku obwieszczenia o każdym złożonym wniosku o pre-pack oraz przeprowadzenia aukcji w razie zgłoszenia się kilku nabywców

  Zmiana uzasadniana jest tym, że więcej potencjalnych inwestorów może uzyskać informację o toczącym się postępowaniu i o złożonych dotychczas ofertach, a większe zainteresowanie nabyciem przedsiębiorstwa dłużnika może skutkować zwiększeniem ceny, a co za tym idzie wyższym stopniem zaspokojenia wierzycieli dłużnika. W razie złożenia kilku wniosków o pre-pack przeprowadza się aukcję pomiędzy zainteresowanymi w celu wyboru najkorzystniejszych warunków sprzedaży.
 • uzyskanie przez nabywcę uprawnienia do złożenia wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży

  W dotychczasowym stanie prawnym jedynie syndyk mógł złożyć wniosek o uchylenie lub zmianę postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży w przypadku, gdy po wydaniu tego postanowienia zmieniły się lub zostały ujawnione okoliczności mające istotny wpływ na wartość przedsiębiorstwa. 

Dzięki przyznaniu tego uprawnienia również nabywcy, jego sytuacja ulega znacznej poprawie, gdyż otrzymuje on realny instrument do obrony swoich praw w razie istotnej zmiany wartości przedsiębiorstwa na skutek niekorzystnych zmian powstałych lub ujawnionych w trakcie oczekiwania na uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży.

- Aleksandra Witowska, Aplikant Adwokacki, Senior Associate

W razie uwzględnienia przez sąd wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży, zarówno syndykowi, jak i nabywcy przysługuje zażalenie.

 • potwierdzenie możliwości dokonania sprzedaży składników przedsiębiorstwa na rzecz więcej niż jednego nabywcy

  Nowelizacja rozwiewa również dotychczasowe wątpliwości dotyczące możliwości sprzedaży składników przedsiębiorstwa na rzecz kilku nabywców.

 

Poza zmianami regulującymi w głównej mierze pozycję potencjalnego nabywcy, 24 marca wchodzą w życie również zmiany dotyczące dłużnika oraz jego wierzycieli, w tym w szczególności:

 • zmiana kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o pre-pack

  Od 24 marca taki wniosek będzie mógł zostać złożony przez każdego uczestnika postępowania. Oznacza to, że wniosek o pre-pack będzie mógł zostać złożony również przez dłużnika, który nie składał wniosku o upadłość.
 • dodatkowe zabezpieczenie praw wierzycieli w postępowaniu dotyczącym pre-packu

  Do wniosku o pre-pack wnioskodawca zobowiązany jest załączyć (i) listę znanych mu zabezpieczeń na majątku dłużnika, którego dotyczy wniosek, wraz ze wskazaniem adresów wierzycieli oraz (ii) odpisy wniosku o pre-pack wraz z załącznikami dla tych wierzycieli.

  Odpisy te są doręczane wierzycielom rzeczowym wraz ze zobowiązaniem do zajęcia stanowiska odnośnie do wniosku o pre-pack w wyznaczonym terminie. Co istotne, sąd nie rozpozna wniosku o pre-pack wcześniej niż na 14 dni od dnia doręczenia wierzycielom rzeczowym odpisów tego wniosku.

Rozwiązanie to zapewnia dodatkową ochronę dla wierzycieli dłużnika oraz zabezpiecza przed ryzykiem sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika po zaniżonej cenie. Wierzyciele rzeczowi uzyskują pełną informację dotyczącą składanych wniosków o pre-pack, czas na zapoznanie się z otrzymanymi materiałami.

- Paweł Skura, Senior Associate, Deloitte Legal

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?