Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w dobie COVID-19

Analizy

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w dobie COVID-19

Ratunek dla przedsiębiorstwa w kryzysie bez postanowienia sądu

Alert prawny 17/2020

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to nowa propozycja Rady Ministrów na problemy finansowe spowodowane przez COVID-19. Zgodnie z planowanym rozwiązaniem, przedsiębiorcy nie będą potrzebowali sądowej zgody na rozpoczęcie tzw. „uproszczonej” procedury restrukturyzacyjnej. Wdrożenie jej przez przedsiębiorcę w porozumieniu z doradcą restrukturyzacyjnym wstrzyma na cztery miesiące egzekucje, potrącenia oraz wypowiadanie najistotniejszych dla przedsiębiorstwa umów, a zarząd uwolni od odpowiedzialności za długi spółki.

Na czym ma polegać uproszczona restrukturyzacja?

Zgodnie z projektem, uprosz­czo­na re­struk­tu­ry­za­cja bę­dzie składała się z dwóch etapów. Pierw­szy z nich w ca­ło­ści od­by­wać się bę­dzie bez udziału sądu, za to pod nad­zo­rem do­rad­cy re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go peł­nią­ce­go funk­cję nad­zor­cy ukła­du. Samodzielne rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego będzie możliwe po spełnieniu dwóch warunków - zawarcia przez przedsiębiorcę umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu oraz zamieszczeniu obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) o poddaniu się restrukturyzacji. Na­dzor­ca ukła­du wspól­nie z przed­się­bior­cą przy­go­tu­ją pro­po­zy­cje ukła­do­we i prze­pro­wa­dzą gło­so­wa­nie, które może odbyć się z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Do­pie­ro po uzy­ska­niu więk­szo­ści 2/3 łącz­nej war­to­ści wie­rzy­tel­no­ści oraz po­nad po­ło­wy gło­su­ją­cych roz­pocz­nie się etap dru­gi i zo­sta­nie zło­żo­ny do sa­du wnio­sek o za­twier­dze­nie ukła­du. Po pra­wo­moc­nym za­twier­dze­niu układu roz­pocz­nie się faza wykonania ukła­du.

Restrukturyzacja i upadłość

Dowiedz się więcej

Co odróżnia uproszczoną restrukturyzację od dotychczasowych rozwiązań?

Porównując uproszczoną restrukturyzację do obowiązujących procedur restrukturyzacyjnych, najwięcej elementów wspólnych można znaleźć z dotychczasowym postępowaniem o zatwierdzenie układu. Jednak co wyróżnia proponowane rozwiązania, to ochrona udzielona przedsiębiorcy w okresie poprzedzającym zawarcie układu z wierzycielami, skuteczna od ob­wiesz­cze­nia w MSiG. Po­stę­po­wa­nie ma być krót­kie - wnio­sek do są­du o za­twier­dze­nie za­war­te­go ukła­du mu­si być zło­żo­ny w ter­mi­nie 4 mie­się­cy od dnia ob­wiesz­cze­nia o otwar­ciu uproszczonej restrukturyzacji w MSiG.

 

Och­ro­na przed wierzycielami

Rozpoczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego przez przedsiębiorcę zawiesi egzekucję zobowiązań, których domagają się od niego wierzyciele, maksymalnie do czterech miesięcy. Co jednak istotne, och­ro­na bę­dzie po­le­ga­ła na za­ka­zie prowadzenia postępowań egzekucyjnych za­rów­no wie­rzy­tel­no­ści nie­za­bez­pie­czo­nych, jak i za­bez­pie­czo­nych rze­czo­wo. Wie­rzy­ciel rze­czo­wy bę­dzie ob­ję­ty ukła­dem bez ko­niecz­no­ści wy­ra­że­nia zgo­dy, je­że­li pro­po­zy­cja ukła­do­wa bę­dzie obej­mo­wa­ła peł­ną spła­tę kwo­ty wy­ni­ka­ją­cej z umo­wy wraz z od­set­ka­mi, przy czym spła­ta mo­że być odro­czo­na lub na­stą­pić w ra­tach przewidzianych w układzie.

COVID-19 Nawigator prawny

Dowiedz się więcej

Wszczęcie takiego postępowania nie zwalnia z obowiązku regulowania bieżących zobowiązań, tj. zobowiązań powstałych po ogłoszeniu w MSiG. Zwalnia natomiast zarząd spółki z odpowiedzialności za jej długi, także w sytuacji, gdyby spółce nie udało się zawrzeć układu z wierzycielami, w następstwie czego spółka skorzysta z innego postępowania restrukturyzacyjnego lub złoży wniosek o upadłość, zgodnie procedurą przewidzianą w omawianej ustawie.

W czteromiesięcznym okresie ochronnym, wierzyciele nie będą mogli również wypowiadać istotnych dla przedsiębiorcy umów, m. in. umowy dzierżawy, najmu nieruchomości czy umowy kredytu.

 

Sytuacja wierzycieli

Interesy wierzycieli mają zostać zagwarantowane poprzez zredukowanie ryzyka wyprowadzenia majątku z zadłużonej firmy. Dłużnik nie będzie mógł podjąć czynności przekraczających zwy­kły za­rząd, ta­kich jak zby­cie i ob­cią­że­nie mie­nia, bez zgody nad­zor­cy ukła­du. Jeżeli dłużnik nie zastosuje się do tych ograniczeń, sąd będzie mógł uchylić skutki otwarcia postępowania (np. uchylić zawieszenie egzekucji), co skutkować będzie utratą ochrony przed wierzycielami.

Dodatkowo przewidziano dla wie­rzy­cie­li in­stru­ment ochron­ny w po­sta­ci wnio­sku o uchy­le­nie skut­ków ochron­nych ob­wiesz­cze­nia. Każ­dy wie­rzy­ciel będzie mógł zło­żyć do są­du ta­ki wnio­sek po­wo­łu­jąc się na to, że procedura jest krzyw­dzą­ca dla ogó­łu wie­rzy­cieli. Je­że­li sąd zgo­dzi się z wie­rzy­cielami i uchy­li skut­ki ochron­ne, za­war­cie ukła­du na­dal bę­dzie moż­li­we w tym po­za­są­do­wym po­stę­po­wa­niu, lecz dłużnik nie bę­dzie ko­rzy­stał z ochro­ny. 

 

Co z nowym finansowaniem?

Pozyskanie nowego finansowania przez restrukturyzujący się podmiot ma być ułatwione w ten sposób, że zarówno czynność zaciągnięcia finasowania, jak i udzielenia w związku z nim zabezpieczeń na majątku, ma być chroniona. Ochrona polegać będzie na tym, że jeśli czynności takie zostaną dokonane za zgodą doradcy restrukturyzacyjnego, a sąd prawomocnie zatwierdzi układ, to w przypadku jego niewykonania i wszczęcia postępowania sanacyjnego lub upadłościowego, czynności te nie będą mogły zostać ubezskutecznione.

 

Podsumowanie

Propozycja uproszczonej restrukturyzacji wydaje się wychodzić naprzeciw aktualnym potrzebom rynku. Przerzucenie ciężaru prowadzenia postępowania na doradców restrukturyzacyjnych, pozwoli zdecydowanie przyspieszyć procedowanie w stosunku do postępowań toczących się w dużej mierze przed sądem. Szeroka ochrona przed egzekucją i przed wypowiadaniem kluczowych umów już od momentu obwieszczenia w MSIG ma szansę stać się skutecznym mechanizmem dla dłużników, którzy już teraz mają poważne problemy finansowe. Jej uzyskanie możliwe będzie, zgodnie z projektowanymi przepisami, do końca czerwca 2021 r.

Aleksandra Witowska | Deloitte

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?