Nowy wzór formularza PIT-2

Artykuł

Nowy wzór formularza PIT-2

Jakie zmiany czekają podatników?

Strefa Pracodawcy 18/2022 | 3 listopada 2022 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano nowy wzór oświadczenia PIT-2 (wersja 9.), które będzie mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Dokument zdecydowanie różni się od wcześniejszej wersji 7. obowiązującej do 23 marca 2022 r. oraz wersji 8. obowiązującej od 24 marca 2022 r. i mającej zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

Zakres nowego druku PIT-2 jest związany ze zmianami wprowadzonymi ustawą nowelizującą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw określaną jako Polski Ład 2.0., która weszła w życie 1 lipca 2022 r. (przy czym część jej przepisów obowiązuje retroaktywnie, tj. już od 1 stycznia 2022 r.), a także z wcześniejszą wersją tj. Polskim Ładem 1.0.

W jednym dokumencie uwzględniono większość możliwych oświadczeń (łącznie pięć) i wniosków (łącznie trzy) podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wysokość miesięcznego wynagrodzenia danej osoby. W konsekwencji podatnik nie będzie musiał składać kilku oddzielnych oświadczeń / wniosków, które we wcześniejszych latach zobowiązany był składać odrębnie, gdyż wszystkie zostały zgromadzone w jednym formularzu. Dla pracodawcy jest to też ułatwienie w zbieraniu oświadczeń od pracowników oraz ich archiwizacji.

Wcześniejsze wersje formularza PIT-2 nie będą więc miały zastosowania począwszy od 1 stycznia 2023 r., przy czym dotychczas złożone wersje PIT-2 zachowają swoją moc również w 2023 r. Oświadczenia i wnioski zawarte w PIT-2 są wiążące do momentu ich odwołania, czyli nie będzie konieczności ich corocznego ponawiania (z wyjątkiem wniosku w sprawie niepobierania zaliczek, który obowiązuje wyłącznie na dany rok podatkowy).

Skorzystanie ze wzoru PIT-2 nie jest obowiązkowe, co oznacza, że podatnik każde z oświadczeń lub wniosków o treści tożsamej z wymienionymi w PIT-2 może złożyć także w dowolnej innej formie. Istotne jest zachowanie ich prawidłowej treści oraz, w przypadku niektórych oświadczeń, także zawarcie właściwej klauzuli dotyczącej odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia.


Co się zmieni?

Podatnik w oświadczeniu będzie miał prawo upoważnić maksymalnie 3 płatników (w tym także zleceniodawców, organy rentowe) do stosowania odliczenia w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wskazując jednocześnie kwotę do odliczenia, tj. odpowiadającą 1/12 (300 PLN przy jednej umowie), 1/24 (150 PLN przy dwóch umowach) lub 1/36 (100 PLN przy trzech umowach) kwoty zmniejszającej podatek.

Ponadto może oświadczyć:

  • o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
  • o skorzystaniu z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów;
  • oraz o spełnieniu warunków do stosowania zwolnień wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ lub ulgi dla pracujących seniorów.

Podatnik będzie mógł również zawnioskować o:

  • niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów;
  • o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów;
  • o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym, w sytuacji, gdy przewiduje, że uzyskany przez niego dochód podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczy w trakcie roku kwoty 30.000 PLN).

Jak widać, podatnik składając formularz PIT-2 nie tylko może upoważnić pracodawcę do uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek już na etapie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ale także zadbać o uwzględnienie innych czynników, które mogą mieć ostatecznie wpływ na wysokość otrzymywanego przez niego wynagrodzenia netto.

 

Obowiązki podatnika / płatnika

Warto podkreślić, że należy wypełnić wyłącznie te części formularza PIT-2, w zakresie których składa się oświadczenie lub wniosek. Oznacza to w praktyce, że oświadczenie musi zostać ponownie złożone wyłącznie w celu zmiany stanu faktycznego, ergo nie będzie konieczności jego corocznego ponawiania (podobnie zresztą oświadczenia złożone w innym formacie w poprzednich latach, które nie wymagały ponawiania, zachowują ważność). Jedynym wyjątkiem jest część J dokumentu, która dotyczy niepobierania zaliczek na podatek w danym roku podatkowym.

Co ważne, część oświadczeń jest składana pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ponadto, w nowej wersji PIT-2 podatnik będzie mógł wycofać uprzednio złożone oświadczenia lub wnioski, jeżeli zmieniły się okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek.

Z kolei płatnik zobowiązany jest uwzględnić oświadczenie / wniosek pracownika.

Druk PIT-2 pracownik może złożyć u płatnika na piśmie lub w innej przyjętej u niego formie, np. poprzez elektroniczny system kadrowo-płacowy. Co ważne, formularz PIT-2 będzie można składać w 2023 r. w dowolnym czasie, nie istnieją więc ramy czasowe, których przekroczenie spowoduje, że czynność złożenia nie jest skuteczna. Należy przy tym mieć na uwadze, że płatnik będzie miał obowiązek uwzględnienia oświadczenia lub wniosku podatnika najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał (z wyjątkiem przewidzianym dla organów rentowych).

Warto także pamiętać, że za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

 

Podsumowanie

Nowy druk PIT-2 zawiera większość możliwych oświadczeń i wniosków podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jego prawidłowe wypełnienie może jednak budzić dodatkowe pytania lub wątpliwości po stronie pracowników, również w sytuacji, gdy zmianie uległy okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek (wówczas podatnik powinien wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie / wniosek).

Dla działów HR, szczególnie obsługujących wielu pracowników, w tym nie posługujących się biegle językiem polskim, może to być niewątpliwie wyzwanie, aby odpowiednio wytłumaczyć cel i rezultat składanych przez pracowników oświadczeń i wniosków.

Zwracamy ponadto uwagę, że pomimo znacznego rozszerzenia zakresu formularza PIT-2 nadal nie zawiera on wszystkich możliwych oświadczeń i wniosków. Przykładowo, nie zostały uwzględnione wnioski o ograniczenie poboru zaliczki od świadczeń rzeczowych albo o kontynuowanie poboru zaliczki mimo opodatkowania dochodu za granicą. Zatem z perspektywy płatnika zapewnienie pracownikom dostępu do pełnego katalogu oświadczeń i wniosków wciąż wymaga kompleksowego podejścia do tej kwestii.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania nowego formularza PIT-2, albo potrzebowaliby Państwo innego rodzaju wsparcia w zakresie tego formularza bądź innych oświadczeń lub wniosków, zapraszamy do kontaktu.

Współautor:
Jędrzej Król, Starszy konsultant w Zespole ds. rozwiązań dla pracodawców

Document

Otwarte szkolenie on-line: Bezpieczny Płatnik – czyli jak rozliczać PIT i ZUS po rewolucji w przepisach

Szczegółowe omówienie rozliczeń PIT i ZUS za 2022 r. oraz najważniejszych zmian od 2023 r. z perspektywy płatnika

15 listopada 2022 r., godz. 10:00 – 14:00

Szczegóły i rejestracja
Czy ta strona była pomocna?