Łagodzenie wpływu COVID-19 na europejskie rynki finansowe w zakresie wymogów sprawozdawczych

Analizy

Łagodzenie wpływu COVID-19 na europejskie rynki finansowe w zakresie wymogów sprawozdawczych

Działania ESMA, UKNF i KDPW

Od 13 kwietnia tego roku miały zacząć obowiązywać wymogi Rozporządzenia SFTR dotyczące raportowania transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych (SFT) przez podmioty finansowe i niefinansowe. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz w ślad za nim Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) zdecydowały się wprowadzić działania łagodzące wpływ COVID-19 na europejskie rynki finansowe. Stanowisko regulatorów dotyczy wydłużenia o trzy miesiące okresu dostosowawczego w zakresie obowiązku raportowania SFT, tj. do 13 lipca 2020 r.

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Począwszy od 13 kwietnia bieżącego roku instytucje wykonujące transakcje finansowe z użyciem papierów wartościowych, m.in. banki, firmy inwestycyjne, emerytalne oraz ubezpieczeniowe, miały być zobligowane do ich raportowania do autoryzowanych repozytoriów transakcji. Wymogi w tym zakresie zostały określone w Rozporządzeniu UE nr 2015/2365 (SFTR), Rozporządzeniu UE nr 2019/363 uzupełniającym Rozporządzenie SFTR oraz Rozporządzeniu UE nr 600/2014 (MiFIR).

W kontekście bieżących wydarzeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), wydał 19 marca oświadczenie, w którym sformułował swoje oczekiwanie w stosunku do regulatorów krajowych odnośnie stosowania Rozporządzenia SFTR oraz MiFIR w zakresie raportowania SFT. ESMA oczekuje, że w okresie pomiędzy 13 kwietnia a 13 lipca 2020 roku właściwe organy nie będą nadawały priorytetowego znaczenia działaniom nadzorczym związanych z nowym obowiązkiem sprawozdawczym dotyczącym transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych (SFT).

W ślad za stanowiskiem ESMA, UKNF oraz KDPW w swoich komunikatach wyjaśniają, iż przewidziany został dodatkowy, 3-miesięczny okres dostosowawczy w zakresie obowiązku raportowania SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji, tj. do 13 lipca 2020 r.

Obowiązek raportowania, według wymogów Rozporządzenia SFTR, poza bankami obejmuje pozostałe przedsiębiorstwa finansowe (np. firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne i emerytalne, firmy ubezpieczeniowe), jak również przedsiębiorstwa niefinansowe, wykonujące transakcje na określonych tą regulacją papierach wartościowych i towarach. Obowiązek raportowania dotyczy obu stron transakcji.

Zgłoszeniu do autoryzowanych repozytoriów transakcji podlegają następujące transakcje:

  • transakcje odkupu (Repo), 
  • udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów 
  • zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów, 
  • transakcje zwrotne kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotne sprzedaż-kupno (buy-sell back i sell-buy back),
  • transakcje z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego (margin lending).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją Deloitte z dnia 29 listopada 2019 r., w której prezentujemy główne wyzwania dla banków związane z identyfikacją, pozyskaniem i modelowaniem danych oraz mapowaniem i rejestrowaniem transakcji SFT. Ponadto, przedstawiamy rozwiązania umożliwiające zapewnienie zgodności regulacyjnej raportowania SFTR.


 

Rozporządzenie SFTR - nowe obowiązki raportowania

Zapraszamy do zapoznania się z usługami Deloitte, pomożemy rozwiać Państwa wątpliwości i rozwiązać ewentualne problemy. 

Rozporządzenie SFTR - Oferta Deloitte

Miejmy nadzieję, że zrozumienie przez regulatorów skali problemów, z jakimi mierzą się obecnie nadzorowane instytucje, pozwoli im na skoncentrowanie swoich działań na kwestiach związanych z opracowaniem planów przeciwdziałania bieżącej sytuacji, w tym kluczowych ryzykach dotyczących płynności i zapewnienia ostrożnego i stabilnego działania banków oraz innych firm inwestycyjnych.

Paweł Spławski
Partner, Risk Advisory, Financial Advisory Deloitte

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Czy ta strona była pomocna?