Nowe obowiązki raportowe związane z Rozporządzeniem SFTR

Rozwiązania

Nowe obowiązki raportowe związane z Rozporządzeniem SFTR

22 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane akty wykonawcze do Rozporządzenia 2015/2365 w sprawie przejrzystości transakcji z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania (SFTR), w tym Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/363 uzupełniające Rozporządzenie SFTR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych), które należy zgłaszać repozytoriom transakcji.

Rozporządzenie 2019/363 weszło w życie 11 kwietnia 2019. Wymóg raportowania transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, dla podmiotów finansowych, rozpocznie się rok później, a więc 13 kwietnia 2020 r.

Obowiązek raportowania według wymogów Rozporządzenia SFTR poza bankami obejmuje pozostałe przedsiębiorstwa finansowe (np. firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne i emerytalne, firmy ubezpieczeniowe) jak również przedsiębiorstwa niefinansowe, wykonujące transakcje na określonych tą regulacją papierach wartościowych i towarach. Obowiązek raportowania dotyczy obu stron transakcji.

Zakres Raportowania

W związku z wdrożeniem Rozporządzenia SFTR zgłoszeniu podlegają następujące transakcje finansowania z użyciem papierów wartościowych (SFT) zdefiniowane w Rozporządzeniu: transakcje odkupu (Repo), udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów, transakcje zwrotne kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotne sprzedaż-kupno (buy-sell back i sell-buy back), transakcje z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego (margin lending).

Główne wyzwania dla banków:

Wdrożenie wymogów Rozporządzenia wymagało będzie przeprowadzenia przez banki:

  1. Prawidłowej identyfikacji i pozyskania szczegółowych danych z systemów front i back office (łącznie 155 pól) w związku z zawartymi transakcjami SFT i związanymi z nimi zdarzeniami.
  2. Prawidłowej identyfikacji i pozyskania szczegółowych danych z systemów front i back office (łącznie 155 pól) w związku z zawartymi transakcjami SFT i związanymi z nimi zdarzeniami.
  3. Prawidłowej identyfikacji i pozyskania szczegółowych danych z systemów front i back office (łącznie 155 pól) w związku z zawartymi transakcjami SFT i związanymi z nimi zdarzeniami.

 

Jak możemy Państwu pomóc?

  • Deloitte oferuje szerokie spektrum usług doradczych oraz wsparcia w implementacji raportowania SFTR w zakresie:
  • Przeglądu danych zbieranych przez bank w procesach związanych z finansowaniem transakcji przy użyciu papierów wartościowych w celu analizy luk w tym zakresie,
  • Opracowania specyfikacji funkcjonalnej dotyczącej raportowania SFT, wsparcia w budowie modelu danych i opracowania słowników,
  • Weryfikacji bądź wsparcia w zakresie mapowania transakcji SFT z danymi z systemów front / back office banku oraz pozostałych źródeł,
  • Wsparcia w testowaniu docelowego rozwiązania zgodnie z wymogami KDPW_TR,
  • Przeprowadzania weryfikacji wdrożenia i oceny zgodności regulacyjnej raportowania SFTR.
  • Pomagamy w osiągnięciu zgodności z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi w sposób optymalny, dostosowując rozwiązania instytucji finansowej do profilu działalności i najlepszych praktyk rynkowych.

Kontakt:

Paweł Spławski

Paweł Spławski

Partner, Financial Crime, Deloitte

Paweł jest partnerem w zespole Ryzyka i Regulacji dla sektora finansowego. Ma ponad 20-letnie doświadczenie zarówno w firmach doradczych i sektorze bankowym. Paweł był odpowiedzialny za wdrażanie i pr... Więcej

Andrzej Kępa

Andrzej Kępa

Senior Manager, Risk Advisory | Risk and Regulatory, Financial Services

Andrzej jest Senior Managerem w Dziale Risk Advisory Deloitte (Financial Crime). Do Deloitte dołączył w 2017 roku. Jego doświadczenie obejmuje takie funkcje jak dyrektor Departamentu Skarbu w kilku ba... Więcej