Od stanowiska do superstanowiska

Artykuł

Od stanowiska do superstanowiska

Trendy HR 2019

Newsletter Employee Experience | Wrzesień 2019

Coraz bardziej popularne jest korzystanie ze sztucznej inteligencji, technologii kognitywnych i robotyki po to, by zautomatyzować i usprawnić pracę. Dlatego też rośnie liczba zajęć, które wymagają stanowisk. Obecnie praca jest o wiele bardziej zależna od maszyn i danych niż była w przeszłości, a ponadto wymaga od pracowników zdolności czysto ludzkich w zakresie rozwiązywania problemów, komunikacji, interpretacji i projektowania. Maszyny przejmują powtarzalne zadania, dzięki czemu praca wykonywana przez ludzi staje się mniej monotonna. W tym świetle dokonuje się ewolucja wielu stanowisk, stających się „superstanowiskami”. To nowa kategoria, która zmienia postrzeganie pracy przez firmy.

Badania prowadzone w ciągu ostatnich lat przewidujące, że sztuczna inteligencja i robotyka zabiorą nam pracę, były dla wielu osób powodem do niepokoju. Temat ten wciąż stanowi problem, jak wykazał nasz raport Global Human Capital Trends 2019. Prawie dwie trzecie badanych w ankiecie (64%) wymieniło sztuczną inteligencję czy robotykę jako ważną lub bardzo ważną kwestię w odniesieniu do zagadnień kapitału ludzkiego. Warto jednak zadac sobie pytanie, czy obawy dotyczące zmniejszenia liczby miejsc pracy netto spowodowanego przez technologie są słuszne? Jakie mogą być dalsze konsekwencje wdrażania tych technologii w pracy na coraz większą skalę?

Rynek technologii, takich jak zrobotyzowana automatyzacja procesów (oprogramowanie służące do automatyzacji ręcznie wykonywanych zadań) rośnie w tempie 20% na rok i najprawdopodobniej jego wartość przekroczy w 2024 r. 5 mld USD.1 Znajduje to swoje odzwierciedlenie w fakcie, że 41% badanych w raporcie Global Human Capital Trends 2019 twierdzi, że korzysta z automatyzacji w znacznym stopniu lub w rozmaitych obszarach swojej pracy. Zrobotyzowana automatyzacja procesów jest najpopularniejszą metodą automatyzacji pracy. 26% ankietowanych korzysta z robotyki, 22% ze sztucznej inteligencji i również 22% z technologii kognitywnych (Rys. 1.). Oczekuje się, że korzystanie z tych metod stanie się bardziej powszechne. W naszej ankiecie 64% badanych przewiduje wzrost w zakresie robotyki, 80% w zakresie technologii kognitywnych, a 91% w zakresie sztucznej inteligencji. Firmy, które korzystają z tych technologii najwidoczniej zaczynają dostrzegać korzyści z nich płynące i inwestować w nie znaczne środki.

Automatyzacja - pojęcia

Automatyzacja: Robotyka, technologie kognitywne i sztuczna inteligencja

Robotyka: Roboty-maszyny (np. drony lub roboty wykorzystywane w procesie produkcji) oraz zrobotyzowana automatyzacja procesów (technologia mająca na celu automatyzację nieelastycznych i powtarzalnych czynności i transakcji).

Technologie kognitywne: Przetwarzanie i generowanie języka naturalnego (maszyny, które rozumieją język) i systemy uczące się (rozpoznawanie wzorców).

Sztuczna inteligencja: Maszyny wykorzystujące deep learning, sieci neuronowe i powiązane technologie do opracowywania prognoz.

 

Mając na uwadze zwiększone wdrażanie tych technologii, nasze badanie miało również na celu ukazanie rosnących w stosunku do nich „obaw” i „niepewności”. Jedynie 26% badanych określiło, że ich firmy są „częściowo lub w pełni przygotowane” do radzenia sobie z wpływem tych technologii. W rzeczywistości jedynie 6% ankietowanych określiło, że ich firmy są do tego „w pełni przygotowane”, co sugeruje, że firmy dopiero teraz zaczynają rozumieć skalę i konsekwencje wdrażania technologii w stosunku do projektowania stanowisk, przekwalifikowania pracowników i wprowadzania zmian na stanowiskach pracy potrzebnych do integracji pracowników i szerszej ich automatyzacji.

Rysunek 1. Automatyzacja w firmach

Praca zmienia się jak w kalejdoskopie

Czy tracimy stanowiska pracy przez technologie? Naszym zdaniem o wiele więcej z nich przechodzi zmiany niż znika w zupełności z rynkku. W Stanach Zjednoczonych stopa bezrobocia pozostaje niska, a rynek pracy na całym świecie zacieśnia się wobec nowych i kluczowych umiejętności. Ponadto tylko 38% naszych ankietowanych stwierdziło, że spodziewa się, że w ciągu następnych trzech lat z racji rozwoju technologii dojdzie do redukcji liczby miejsc pracy w ich firmie; 13% zaś uważa, że przez automatyzację dojdzie u nich do znaczącej redukcji liczby stanowisk. Wyniki w tym zakresie znacznie różnią się od tych, które uzyskaliśmy kilka lat temu.

W poprzednim badaniu przeprowadzonym przez Deloitte wysunięty został wniosek, że dzięki wyeliminowaniu powtarzalnych czynności automatyzacja uczyni pracę bardziej ludzką, a rola i wkład pracowników w wykonywane zadania staną się ważniejsze i bardziej wartościowe. Wedle tego badania, wartość automatyzacji oraz sztucznej inteligencji leży nie w możliwości zastąpienia pracy ludzkiej maszynami, ale w zwiększaniu możliwości pracowników i pozwalaniu na zdefiniowanie pracy ludzkiej na nowo w kontekście rozwiązywania problemów i umiejętności tworzenia nowych metodologii. „To umiejętność nadania całemu temu światu sensu czyni nas w wyjątkowy sposób ludzkimi i odróżnia nas od robotów. Tę umiejętność widać we wszystkich sferach życia ludzkiego.”2

Odpowiedzi respondentów dotyczące sposobu wykorzystywania automatyzacji i starań prowadzących do reorganizacji pracy w jej świetle, wpisują się w tę ideę. Tegoroczne badanie wykazało, że choć 62% badanych wykorzystuje automatyzację do likwidacji pracy transakcyjnej i powtarzalnej, 47% również wykorzystuje ją do ulepszania praktyk pracowniczych, mając na celu poprawę produktywności, a 36% wykorzystuje ją do celów „tworzenia pracy na nowo”. Wielu badanych również w szczególności stawia na przekwalifikowanie pracowników. 84% ankietowanych, którzy stwierdzili, że automatyzacja będzie wymagać od nich przekwalifikowania pracowników poinformowało również, że zwiększają swoje wydatki przeznaczone na przekwalifikowanie i szkolenia; 18% zaś określiło tę inwestycję jako „znaczącą”
 

Rysunek 2. Przekwalifikowanie pracowników

Wynika z tego, że maszyny zastępują ludzi przy wykonywaniu powtarzalnych zadań, a stanowiska ewoluują. Potrzebne stają się nowe kombinacje umiejętności (ludzkich + technologicznych). Stwarza to dla firm potrzebę reorganizacji stanowisk, działalności, jak i procesów pracowniczych, aby nadążyć za zmianami.

Nadejście superstanowisk

Tradycyjnie firmy projektują stałe, lecz nieelastyczne stanowiska oparte o ich opisy, a na szczycie hierarchii tworzą stanowiska nadzorcze i kierownicze. Gdy część stanowisk podlega automatyzacji, praca ludzi staje się, ogólnie rzecz biorąc, bardziej elastyczna i zorientowana na świadczenie usług i polega na rozwiązywaniu problemów, interpretacji danych, komunikacji, słuchaniu, obsłudze klienta oraz empatii i współpracy. Niemniej jednak, ten wyższy poziom kwalifikacji nie jest powiązany ze stałymi zadaniami, jak to ma miejsce na tradycyjnych stanowiskach pracy. Zmusza to firmę do tworzenia bardziej elastycznych i ewoluujących stanowisk i ról.

Nowe stanowiska tego rodzaju, określane różnymi mianami, takimi jak „manager”, „projektant”, „architekt” czy „analityk”, ewoluują w kierunku tego, co my nazywamy „superstanowiskami”. Nowe badania wykazują, że obecnie tzw. „stanowiska hybrydowe” cieszą się największym popytem i wzrostem płac. Stanowiska hybrydowe łączą umiejętności techniczne (w tym operacje technologiczne oraz analizę i interpretację danych) z umiejętnościami miękkimi w obszarach takich jak komunikacja, obsługa czy współpraca.3 Idea superstanowisk idzie o krok dalej. W przypadku superstanowisk, technologia nie dokonała zmiany wyłącznie w zakresie wymaganych umiejętności, ale również w zakresie samego charakteru pracy.

Podobnie jak stanowiska hybrydowe, superstanowisko wiąże się z szerokim wachlarzem umiejętności technicznych i miękkich. Niemniej jednak, superstanowiska stanowią połączenie tradycyjnych stanowisk, nadając im formę zintegrowanych ról, wykorzystujących inteligentne maszyny, dane i algorytmy do podnoszenia wydajności i sprawności działania.4
 

Ewolucja stanowisk pracy

Stanowiska standardowe: praca wymagająca wąskich i wyspecjalizowanych umiejętności, oparta ogólnie na powtarzalnych zadaniach i standardowych procesach.

Stanowiska hybrydowe: praca wymagająca kombinacji umiejętności technicznych i miękkich. Dawniej takiego rodzaju umiejętności nie były łączone w ramach tych samych stanowisk.

Superstanowiska: połączenie charakteru pracy i obowiązków różnych tradycyjnych stanowisk z wykorzystaniem technologii do celów usprawnienia i poszerzenia zakresu wykonywanej pracy. Bardziej złożony zestaw obszarów wykonywanych zadań oraz umiejętności technicznych i typowo ludzkich.

 

Od reorganizacji stanowisk do kodowania pracy

Utworzenie superstanowisk i idąca za tym dekonstrukcja, rekombinacja i poszerzenie zakresu obowiązków wymaga od firm przemyślenia kwestii projektowania stanowisk w nowy sposób. Automatyzacja obecnie istniejących zadań będzie zapewne skutkować nieco lepszą wydajnością. Jednakże reorganizacja stanowisk i połączenie zalet ludzkiej siły roboczej z zaletami maszyn i platform doprowadzi do znacznego podniesienia poziomu obsługi klienta, wyników i produktywności.6 Odejście od reorganizacji stanowisk na rzecz kodowania pracy na nowo, integrowania maszyn i ludzi w organizacji pracy oraz tworzenia dających poczucie sensu zadań jest dla każdego lidera biznesowego i HR istotnym wyzwaniem. Wymaga ono świeżego podejścia i intensywnej współpracy pomiędzy różnymi obszarami działalności – pomiędzy działami IT, finansowym i HR. Bez dobrze przemyślanego planu firma temu nie podoła.

Kodowanie pracy na nowo w sposób zorientowany na przyszłość wymaga również nowego podejścia. Trzeba wykorzystać zalety maszyn i pracowników w alternatywnej organizacji pracy i, przede wszystkim, umiejętności czysto ludzkie, takie jak wyobraźnia, ciekawość, rozwój osobisty czy empatia. Takie podejście różni się od podejścia tradycyjnego, w którym tworzy się opisy wysoce wyspecjalizowanych stanowisk z wąskim wachlarzem umiejętności, czynności, zadań i wymagań. W wielu firmach podejście tradycyjne doprowadziło do zwiększonej liczby stanowisk opisanych w sposób bardzo szczegółowy i przeciętny, czy nawet okropnie nudny i niemotywujący. Otwarcie się na więcej możliwości pozwala na bardziej znaczące, twórcze i dające poczucie sensu podejście. W przyszłości praca będzie definiowana przez:

 • osiągane wyniki i rozwiązywane problemy, nie zaś przez wykonywane czynności i zadania;
 • zespoły i relacje, które tworzą się pomiędzy ludźmi, nie zaś przez nadzór podwładnych;
 • narzędzia i technologie, które zarówno automatyzują pracę, jak i zwiększają możliwości pracowników, podnosząc produktywność i wartość firmy dla klientów; 
 • integrację rozwoju, nauczania i nowych doświadczeń w ramach codziennej (często bieżącej) organizacji pracy.

Wyobraźmy sobie następującą sytuację w kontekście organizacji zasobów ludzkich: aktualnie stanowiska w HR drastycznie się zmieniają z powodu przypływu nowych technologii, od chatbotów do zautomatyzowanej organizacji pracy. Poprzez reorganizację stanowiska i wprowadzenie rozwiązań technologicznych można poszerzyć zakres pytań, na które może odpowiedzieć pracownik działu usług wspólnych odpowiedzialny za usługi HR. Pomimo wartości dodanej takiego zabiegu, lepszym rozwiązaniem byłoby podniesienie produktywności i wartości poprzez rozważenie w szerszym zakresie, jaką rolę może pełnić dział usług wspólnych w odniesieniu do HR. Za pomocą technologii można w czasie rzeczywistym uzyskać wnioski na temat nastrojów i zachowań pracowników w całym przedsiębiorstwie. Czy zatem istnieje możliwość połączenia tych wniosków z umiejętnościami ludzkimi potrzebnymi do pracy w dziale usług wspólnych w zakresie HR - z rozwiązywaniem problemów, komunikacją, słuchaniem, obsługą klienta, oraz empatią i współpracą - i tym samym stworzenia zupełnie nowej roli w HR, roli „architekta doświadczeń”? Osoba na takim superstanowisku mogłaby wykorzystać technologie w celu zautomatyzowania powtarzających się pytań, a skoncentrować się w głównej mierze na zapewnianiu dobrych doświadczeń pracowniczych. Nie byłoby to zreorganizowane stanowisko w dziale usług wspólnych świadczącym usługi HR. Byłoby to stanowisko, w którym praca została zakodowana od nowa, przekodowana w celu zwiększenia możliwości, produktywności i, ostatecznie, bardziej sensownego doświadczenia dla pracowników, którzy mają rosnące oczekiwania.
 

Potencjalna negatywna reakcja

Tworzenie superstanowisk niesie ze sobą potencjalny sprzeciw społeczeny. Wedle niektórych drugą – tą gorszą – stroną medalu w przypadku superstanowisk jest wzrost liczby stanowisk o charakterze wysoce zestandaryzowanym, usługowym, przeznaczonych dla pracowników sezonowych, wykonujących proste czynności. Już teraz niektórzy komentatorzy zauważają podział rynku pracy na stanowiska znacznie bardziej złożone, płatne i o wielu możliwościach oraz na stanowiska gorzej płatne i wymagające niższych kwalifikacji w sektorze usługowym. Ostatnio przeprowadzone badania wykazują wpływ technologii i automatyzacji na ten podział.7 Ze względu na potencjalne skutki społeczne kadra zarządzająca firm powinna tak przekształcać oferty pracy, by spełniały one zapotrzebowanie wszystkich segmentów rynku pracy na wszystkich typach stanowisk: od umów o dzieło i umów zleceń do superstanowisk.

Oczywiście, całkowity obraz rozwoju technologii i wpływu, jaki będzie on miał na pracę, nie jest jeszcze znany. Firmy powinny rozważyć te trendy w kontekście idei przedsiębiorstwa odpowiedzialnego 4.0 i rosnącej wagi związków pomiędzy przedsiębiorstwami a społeczeństwem. Zwiększanie możliwości pracowników poprzez technologie niewątpliwie doprowadzi do powstania nowych sposobów pracowania. Wyzwaniem, które stoi teraz przed firmami, jest wprowadzenie odpowiednich zmian, które przyniosą pozytywne efekty zarówno dla firm, pracowników, jak i gospodarki i społeczeństwa ogółem.
 

Przypisy:

 1. MarketWatch, “To 2024, robotic process automation market to see 20% CAGR,” press release, October 5, 2018. 
 2. Peter Evans-Greenwood, Harvey Lewis, and Jim Guszcza, “Reconstructing work: Automation, artificial intelligence, and the essential role of humans,” Deloitte Review 21, July 31, 2017. 
 3. Matt Sigelman, “By the numbers: The job market for data science and analytics,” Burning Glass Technologies, February 10, 2017. 
 4. For examples of what superjobs could look like in government and in manufacturing, see William D. Eggers, Amrita Datar, and, Jenn Gustetic, Government jobs of the future: What will government work look like in 2025 and beyond?, Deloitte Insights, October 4, 2018; Paul Wellener, Ben Dollar, and Heather Ashton Manolian, The future of work in manufacturing: What will jobs look like in the digital era?, Deloitte Insights, January 25, 2019. 
 5. Sharon Coulter, “Redesign not downsize,” Online Journal of Issues in Nursing 2, no. 1 (1997). 
 6. Evans-Greenwood, Lewis, and Guszcza, “Reconstructing work.” 
 7. Eduardo Porter, “Tech is splitting the US work force in two,” New York Times, February 4, 2019.
   
Czy ta strona była pomocna?