Powrót do miejsca pracy: jak uruchomić firmę po pandemii

Artykuł

Powrót do miejsca pracy: jak uruchomić firmę po pandemii

Przewodnik dla pracodawcy

18 maja 2020 r.

W momencie wybuchu pandemii najważniejsza była właściwa reakcja, uwzględniająca przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo, dostęp do podstawowych usług oraz zapewnienie zdalnej formy nauki i pracy. Aby z fazy reagowania i odzyskiwania możliwości przejść do działania na pełną skalę, kadra zarządzająca musi zapewnić pracownikom szybki, sprawny i bezpieczny powrót na stanowiska pracy. Ogromna liczba niewiadomych – obejmujących zmiany w umowie społecznej, skutki w skali makroekonomicznej, lokalnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony zdrowia, a także preferencje i obawy poszczególnych pracowników – sprawia jednak, że cała ta operacja bardziej przypomina testy prowadzone w laboratorium fizyki kwantowej niż proces logistyczny.

W artykule pt. Jak zachować odporność w biznesie: powrót do normalnego działania po pandemii stwierdziliśmy, że odporność jest po prostu życiowym podejściem. Odporność – to umiejętność przetrwania kryzysu w dobrym stanie. W tak zmiennych warunkach nie wystarczy „odhaczanie” punktów z listy kontrolnej. Zarząd firmy musi analizować, dyskutować i podejmować decyzje, dotyczące podstawowych kwestii o charakterze strategicznym. Odporni liderzy zdają sobie sprawę, że wykonalne plany otwarcia muszą być elastyczne, wobec czego na bieżąco dostosowują je do zmian otoczenia. Przywracanie działalności w oparciu o listy kontrolne jest pozbawione niezbędnej elastyczności, w związku z czym sukces takiego sposobu działania stoi pod znakiem zapytania.

Proponujemy zatem, by proces powrotu do biura uwzględniał trzy etapy:

 • ocenę zmian umowy społecznej zawartej z pracownikami;
 • odpowiedzi na podstawowe pytania strategiczne dotyczące pracy, pracowników i miejsca pracy, od których zależą decyzje, dotyczące ponownego otwarcia firmy;
 • wykorzystywanie istotnych narzędzi, wspomagających podejmowanie wyważonych decyzji strategicznych, takich jak scenariusze gospodarcze czy aktualne informacje o przepisach obowiązujących w Polsce.

Zmiany umowy społecznej

Jedna z najważniejszych zmian, spowodowanych pandemią, dotyczy umowy społecznej, w szczególności tej między pracodawcą a pracownikami. Ta niepisana umowa opiera się o powszechnie przyjęte, domyślne założenia, dotyczące „tego, jak się rzeczy mają”. Warto przeanalizować, jak głębokim zmianom podlega obecnie ta umowa:

 • Powszechnie uznawane granice między pracą a życiem osobistym uległy zatarciu, bo pracownicy zaglądają kolegom do domów w czasie wideokonferencji, poznają ich życie – w przenośni i dosłownie – od kuchni.
 • Dobre samopoczucie pracowników stało się widocznym priorytetem, zwłaszcza że wielu z nich boryka się z problemem utraty kontaktu rodziną i przyjaciółmi.
 • Z dnia na dzień znikają uprzedzenia, dotyczące pracy z domu. Przykładem może być jedna z organizacji, gdzie po przejściu na pracę z domu wydajność – wbrew długoletnim obawom kadry zarządzającej – wzrosła, a nie spadła.
 • Zarówno firmy, jak i administracja mają nie najlepsze doświadczenia z elastycznym systemem zatrudnienia, bo trudno jest wspierać osoby pracujące na zlecenie, stanowiące obecnie większość zatrudnianych talentów.

Co więcej, oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa – fizycznego, emocjonalnego, finansowego i cyfrowego – znacząco wzrosły we wszystkich grupach interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników etatowych.

Najważniejsze pytania strategiczne

Z prowadzonych przez nas szeroko zakrojonych badań wynika, że o przyszłości pracy decydują trzy podstawowe aspekty: praca (czyli co się robi), pracownicy (czyli kto ja wykonuje) oraz miejsce pracy (czyli gdzie się pracuje). Choć tematem niniejszej publikacji jest ponowne otwarcie miejsca pracy, powiązane z tym kwestie dotyczące pracy i pracowników nie tracą istotności. Sprawny pracodawca opracowuje i przekazuje pracownikom jasne zasady, dotyczące podstawowych kwestii, takich jak podejmowane przez specjalne grupy robocze działania, zmierzające do otwarcia firmy.

Najważniejsze pytania przy planowaniu powrotu do biura, jakie powinien zadać sobie pracodawca:

W jaki sposób zaplanować powrót do firmy?
 • Należy określić, jakie piony, funkcje i stanowiska muszą działać na miejscu w firmie ze względu na efektywność, a kto może nadal pracować zdalnie. Zasady te ułatwiają zastosowanie procedur bezpieczeństwa.
 • Należy ocenić rodzaj prac, które poszczególne zespoły muszą wykonywać na miejscu, w tym czas potrzebny do ich realizacji, bo to będzie stanowić podstawę planowania bezpiecznego wykorzystania przestrzeni.
 • Zespoły pracujące zdalnie potrzebują wsparcia. Należy określić zasady działania zespołów pracujących zdalnie (uwzględniając takie czynniki, jak styl działania, normy i wykorzystywane technologie) i przeprowadzić szkolenia, dotyczące efektywnej i wygodnej pracy z domu.
 • Trzeba opracować scenariusze, umożliwiające analizę możliwych sposobów rozmieszczenia pracowników w miejscu pracy ze szczególnym uwzględnieniem wydajności, kosztów, bezpieczeństwa i warunków działania.
 • Stopniowe wprowadzanie wyznaczonych osób do firmy powinno przebiegać w oparciu o podzielony na etapy plan działania.
 • Należy opracować wytyczne, dotyczące testowania, monitoringu, zagospodarowania przestrzeni i zarządzania miejscem pracy, a także zasady przyjmowania gości, uwzględniające wydajność oraz bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne.

Jak bezpiecznie wrócić do miejsca pracy bez spadku wydajności?
 • Warto być na bieżąco z najnowszymi wytycznymi, dotyczącymi testowania, bezpieczeństwa i planów dezynfekcji na potrzeby szybkiego otwarcia firmy dla pracowników, a także tworzyć systemy, umożliwiające monitorowanie miejsca pracy.
 • Należy odpowiednio dostosować miejsce pracy, zapewniając należytą odległość między stanowiskami oraz odpowiedni poziom higieny. Można rozważyć wprowadzenie stanowiska Concierge, by poprawić samopoczucie i podnieść poziom bezpieczeństwa pracowników.
 • Konieczna będzie weryfikacja i aktualizacja polityki zatrudnienia, procedur i programów talentowych tak, by uwzględniały takie ewentualności, jak odmowa powrotu lub trudna sytuacja rodzinna pracownika, która uniemożliwia mu ten powrót.
 • Trzeba na bieżąco analizować zalecenia i wymogi wydane przez władze i zastosować się do nich.
 • Dobrze jest opracować system zbierania informacji zwrotnych od pracowników, umożliwiający bieżącą analizę ich obaw i warunków pracy. Warto jest prowadzić regularną, częstą ocenę nastrojów pracowników tak, by na bieżąco rozwiązywać ewentualne problemy.
 • Należy opracować plan zarządzania zmianą i przekazywania informacji, umożliwiający budowę zaufania i motywowanie powracających pracowników.
 • Konieczne będzie dokonanie oceny niezbędnych technologii i narzędzi wsparcia, umożliwiających efektywną współpracę oraz zarządzanie realizacją zadań zarówno na miejscu w firmie, jak i przez pracowników pozostających w domach.

W jaki sposób zapewnić firmie utrzymanie rentowności?
 • Należy opracować modele finansowe, oparte o różne scenariusze ponownego otwarcia firmy i dojścia do pełnej sprawności działania, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii płynności i dostatecznej kapitalizacji.
 • Warto na bieżąco śledzić programy pomocy rządowej, które umożliwią pozyskanie dofinansowania w procesie powrotu do firmy.

Jak z sukcesem uruchomić firmę po pandemii
 • Jedno jest pewne: pracodawca musi zachować elastyczność w procesie ponownego uruchamiania firmy. Jest mnóstwo elementów niepewnych, takich jak dalszy przebieg krzywej zachorowań, przepisy wydawane przez władze lokalne czy nastroje społeczne, które mogą znacząco oddziaływać na realizację nawet najlepszych planów. Dlatego właśnie sztywne schematy mogą się nie sprawdzić.
 • Należy przestrzegać wytycznych dotyczących dbałości o kwestie zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników, zachowania odległości między pracownikami w miejscu pracy i monitorować działania wprowadzonego systemu, strategii kadrowych oraz finansów i modelowania w oparciu o scenariusze.
 • Warto wziąć pod uwagę różnorodne scenariusze gospodarcze, oparte o zdefiniowane założenia epidemiologiczne, społeczne, technologiczne, polityczne i środowiskowe. Analiza możliwych scenariuszy krótkoterminowych ma podstawowe znaczenie dla opracowania realistycznego planu otwarcia firmy.
 • Należy śledzić, przedstawia ograniczenia dotyczące przemieszczania się, warunki otwarcia firm, programy pomocy rządowej i inne kwestie w ponad stu krajach.  Choć na wiele pytań strategicznych można odpowiedzieć na poziomie centrali – w przypadku firm międzynarodowych, ponowne otwarcie firmy zależy w dużym stopniu od aspektów lokalnych, bo w różnych krajach obowiązują różne ograniczenia i przepisy, co bardzo komplikuje proces powrotu do biura.
 • W miarę wypracowywania odpowiedzi na powyższe zagadnienia pracodawca może zacząć opracowywać realistyczny plan otwarcia firmy. Ostateczny sukces będzie jednak zależał od tego, czy plan ten będzie wystarczająco elastyczny, by uwzględnić nieoczekiwane zmiany sytuacji.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Czy ta strona była pomocna?