Sposób opodatkowania paneli i farm fotowoltaicznych

Analizy

Sposób opodatkowania paneli i farm fotowoltaicznych

Ekspres RET 8/2021 | 1 września 2021 r.

Z każdym rokiem instalacje umożliwiające wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii zyskują na popularności. W rezultacie, panele fotowoltaiczne – zarówno te montowane na dachach budynków, jak i te posadowione na konstrukcjach naziemnych, stają się powszechnym elementem otaczającego nas krajobrazu. To czy i w jaki sposób instalacje fotowoltaiczne należy opodatkowywać podatkiem od nieruchomości wywołuje liczne wątpliwości po stronie podatników i organów podatkowych.

W zależności od tego, czy mamy do czynienia z panelami fotowoltaicznymi zamontowanymi na dachu budynku, czy z panelami zamontowanymi na konstrukcjach posadowionych bezpośrednio na gruncie, sposób opodatkowania podatkiem od nieruchomości będzie zróżnicowany.

Panele na dachach budynków

Panele fotowoltaiczne montowane na dachach budynku nie stanowią odrębnego od budynku przedmiotu opodatkowania. W szczególności, paneli fotowoltaicznych nie można kwalifikować jako urządzenia budowlane mieszczące się w definicji budowli w rozumieniu przepisów o podatku od nieruchomości. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie np. w prawomocnym wyroku WSA w Olsztynie z dnia 21 lutego 2018 r. sygn. akt I SA/Ol 35/18.

Farmy fotowoltaiczne - tylko części budowlane

Kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości kształtuje się inaczej w przypadku farm fotowoltaicznych wznoszonych bezpośrednio na gruncie.

Na przestrzeni ostatnich lat w orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtował się pogląd, zgodnie z którym panele fotowoltaiczne zamocowane na konstrukcji posadowionej na gruncie, ze względu na budowę oraz pełnioną funkcję (zamiana energii słonecznej na elektryczną), same w sobie nie podlegają opodatkowaniu. Przedmiotem opodatkowania są natomiast części budowlane, czyli konstrukcje na których panele solarne są zamontowane (tak np. w wyroku NSA z dnia 18 grudnia 2018 r. sygn. II FSK 1275/18; podobnie: wyrok WSA w Szczecinie z dnia 11 września 2019 r. sygn. akt I SA/Sz 239/19).

Co istotne, w orzecznictwie sądów administracyjnych poza wskazaniem, że podatkiem od nieruchomości podlegają wyłącznie elementy budowlane, brak jest szczegółowego wyjaśnienia, które dokładnie elementy konstrukcyjne należy uznać za część budowlaną, a więc budowlę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od swojej wartości (początkowej lub rynkowej). Występujące na rynku konstrukcje pod panele fotowoltaiczne nie są zupełnie jednolite. Co więcej, panele solarne na konstrukcjach wsporczych nie są jedynymi elementami farmy fotowoltaicznej. W skład takiej inwestycji wchodzą również m.in. różnego typu trafostacje (czyli obiekty, których sposób opodatkowania podatkiem od nieruchomości budzi wiele kontrowersji), linie kablowe, przyłącza etc. W związku z tym warto przeprowadzać analizę pod kątem sposobu opodatkowania podatkiem od nieruchomości w odniesieniu do konkretnej inwestycji.

Jak opodatkować grunt?

Farmy fotowoltaiczne bardzo często są budowane na gruntach stanowiących użytki rolne. W takim przypadku niektórzy podatnicy próbowali argumentować, że zamontowanie instalacji fotowoltaicznej nie uniemożliwia jednoczesnego prowadzenia produkcji rolnej, co miało uzasadniać opodatkowanie takiego gruntu podatkiem rolnym (dużo niższym niż podatek od nieruchomości). W wydanych wyrokach sądy administracyjne jak na razie nie podzielają jednakże tych poglądów (zob. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 maja 2019 r. sygn. akt III SA/Wa 1932/18).

Nurtującą kwestią jest również to, czy całą taką działkę należy uznać za zajętą na prowadzenie działalności gospodarczej (a w konsekwencji całą powierzchnię działki opodatkować podatkiem od nieruchomości), czy też można jako zajętą na prowadzenie działalności gospodarczej (a więc podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a nie rolnym) potraktować wyłącznie część działki, która faktycznie jest zajmowana przez konstrukcję z panelami fotowoltaicznymi oraz pozostałe obiekty wchodzące w skład farmy fotowoltaicznej (np. trafostację, linie kablowe etc.).

To drugie rozwiązanie wydaje się bardziej racjonalne. Skoro bowiem faktyczne zajęcie gruntu przesądza o opodatkowaniu gruntu podatkiem od nieruchomości (zamiast podatkiem rolnym) to trudno uznać tą część działki, na której faktycznie nic się nie dzieje, za zajętą na prowadzenie działalności gospodarczej. Niestety w najświeższych wyrokach prezentowane jest przeciwne stanowisko (zob. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2021 r. sygn. akt I SA/Sz 216/21).

Podsumowując, sposób opodatkowania, a co za tym idzie rozmiar ciężaru podatkowego może być bardzo zróżnicowany w zależności od typu instalacji fotowoltaicznej. Dogłębna analiza pod kątem sposobu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, pozwalająca zweryfikować wysokość płaconego podatku, może okazać się niezwykle cennym narzędziem zapewniającym wymierny wpływ na prowadzoną działalność, zarówno w przypadku podatników, którzy już posiadają instalacje fotowoltaiczne, jak i tych, którzy dopiero planują realizację tego typu inwestycji.

 

Współautorka tekstu: Daria Jankowska, Senior Consultant w Dziale Doradztwa Podatkowego

MyRET

Narzędzie Deloitte służące do automatyzacji procesu rozliczeń podatku od nieruchomości

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?