Zbliża się termin na przygotowanie i złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości za 2022 r.

Analizy

Zbliża się termin na przygotowanie i złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości za 2022 r.

Ekspres RET 1/2022 | 14 stycznia 2022 r.

Już niebawem, tj. 31 stycznia br. upływa termin na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości.

Jest to trudny moment dla wielu podatników, a sytuacji nie ułatwia dynamicznie zmieniające się orzecznictwo i podejście organów podatkowych do klasyfikacji pewnych rodzajów obiektów (np. odróżnienia budowli od budynku).

Wydaje się, że to już ostatni moment na spojrzenie na swój majątek i analizę tego czy dotychczasowy sposób opodatkowania majątku jest prawidłowy oraz potwierdzenie odpowiedniej klasyfikacji nabytego lub wytworzonego majątku.

W tym zakresie polecamy szczególnie lekturę naszych poprzednich Ekspresów RET gdzie omawialiśmy najświeższe zmiany w orzecznictwie dot. podatku od nieruchomości.

Należy również pamiętać, że poza kwestiami stricte merytorycznymi istotne mogą się okazać też kwestię formalne – takie jak np.:

  • odpowiednie wypełnienie druku deklaracji,
  • właściwa forma wysyłki elektronicznej,
  • sposób na przekazania pełnomocnictwa do właściwego urzędu.

Poniżej wskazujemy na kilka istotnych zagadnień, które mogą napotkać podatnicy w procesie przygotowania oraz podpisywania deklaracji.

Czy wszystkie pola w formularzu DN-1 i załącznikach są obowiązkowe?

Podatnicy zobowiązani są do składania deklaracji oraz załączników do deklaracji, które wskazują szczegółowy zakres danych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

W praktyce największym wyzwaniem jest uzupełnienie danych o dokładnym położeniu danego składnika majątku (np. budowli), poprzez określenie m.in. numeru działki i księgi wieczystej nieruchomości.

Należy pamiętać, że w przypadku np. niekompletnego uzupełnienia deklaracji, organ podatkowy może wezwać podatnika do skorygowania deklaracji w ramach tzw. czynności sprawdzających. Organ podatkowy może też wezwać podatnika do złożenia stosownych wyjaśnień w zakresie braku zawarcia określonych danych. W praktyce działań organów podatkowych kwestionowanie niekompletnych danych lub zestawień na własnym wzorze podatnika zdarza się jednak stosunkowo rzadko.

Sytuacja ta wydaje się jednak tymczasowa i gminy w przyszłości mogą oczekiwać szczegółowego określenia danych przez podatników.

Jak najłatwiej zgromadzić informacje o aktualnych stawkach podatkowych:

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości ustalana jest co roku w drodze obwieszczenia przez Ministra Finansów.

Wszystkie gminy ustalają jednak własne stawki podatku do wysokości maksymalnych określonych w obwieszczeniu.).

Najlepszym źródłem informacji w tym zakresie są strony internetowe poszczególnych gmin (najczęściej biuletyny informacji publicznej BIP) lub wojewódzkie dzienniki urzędowe działające również w formie online.

Jak złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji drogą elektroniczną, gdy posiada się majątek w wielu gminach:

Zgodnie z ordynacją podatkową pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników (może być to różny organ w zależności od statusu danego podmiotu).

W tym celu dostępny jest formularz UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej) za pomocą, którego można upoważnić wskazaną osobę do podpisywania deklaracji w formie elektronicznej. Pełnomocnictwo upoważnia do podpisywania deklaracji w różnych organach podatkowych: zarówno w zobowiązaniach o charakterze centralnym jak CIT / PIT lub VAT ale również w lokalnych organach podatkowych właściwych dla podatku od nieruchomości. Gmina ma następnie możliwość samodzielnego zweryfikowania czy osoba, która podpisała deklaracje była do tego upoważniona, nie trzeba, więc przesyłać kopii formularza lub innego rodzaju pełnomocnictwa do gminy.

Wszystkich Państwa zachęcamy również do zapoznania się z naszym dedykowanym narzędziem do obsługi procesu przygotowania deklaracji na podatek od nieruchomości „MyRET”, które zawiera m.in. aktualną bazę stawek podatkowych.

MyRET

Narzędzie Deloitte służące do automatyzacji procesu rozliczeń podatku od nieruchomości

Czy możemy wysłać deklaracje przez ePUAP nawet gdy gmina posiada inny system do obsługi deklaracji?

Zgodnie z przepisami deklaracje podatkowe mogą być przesyłane z wykorzystaniem:

1) elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
2) innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

W każdym przypadku podatnik może przesłać deklaracje na podatek od nieruchomości kierując ją na dedykowany adres ePUAP urzędu lub w przypadku braku takiego adresu na adres ogólny (w formie pisma ogólnego).

Warto pamiętać też o odpowiednim podpisaniu deklaracji przed jej wysyłką ePUAP (tj. w odpowiedniej formie oraz przez osobę upoważnioną).

Deklaracja może być podpisana elektronicznym podpisem osobistym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (ePUAP). Podpisanie samego dokumentu kierowanego do urzędu bez uprzedniego podpisania deklaracji może zostać uznane za nieskuteczne doręczenie deklaracji.

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?