Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych (MDR)

Artykuł

Nowelizacja przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR)

Biuletyn Podatkowy dla Branży Finansowej | Październik 2019 r.

W sierpniu br. Minister Finansów zapowiedział projekt przepisów nowelizujących niektóre zasady raportowania schematów podatkowych (MDR).

Zaproponowane zmiany nie wychodzą naprzeciw postulatom podmiotów zobowiązanych do raportowania MDR i nie rozwiązują wątpliwości powstałych w związku ze stosowaniem MDR. Główny cel zaproponowanych zmian ogniskuje się wokół uzupełnienia implementacji przepisów dyrektywy MDR i delegowania obowiązków związanych ze stosowaniem tych przepisów na organy KAS.

O najistotniejszej ze zmian, jaka wynika z zaproponowanych przepisów, tj. obowiązku retrospektywnego raportowania wspomagających, Deloitte informował w artykule "Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych (MDR)". Przedmiotem rozważań niniejszej publikacji jest natomiast przedstawienie pozostałych kwestii, które wynikają z zaproponowanej nowelizacji przepisów.

Webcast:

10 miesięcy ze schematami podatkowymi (MDR) w instytucjach finansowych

24 października 2019 r.
godz. 10:00-11:00

Zarejestruj się

Dodatkowa weryfikacja schematów transgranicznych

Zmiana ta wynika z planowanego uzupełnienia listy terytoriów lub krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Polska zdecydowała o uzupełnieniu listy rajów podatkowych z ustawy o PIT i CIT o kraje, które znajdują się na tzw. unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (zgodnie z konkluzjami przyjętymi przez Radę Unii Europejskiej 5 grudnia 2017 r.). Unijna lista, zgodnie z aktualizacją z czerwca br. zawiera obecnie 11 państw, w tym m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman oraz Trynidad i Tobago, które z kolei nie są uwzględnione w polskich wykazach.

Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych (MDR)

Przeczytaj komentarz

Tym samym zmiana listy będzie miała wpływ na zakres sprawozdawczy schematów podatkowych posiadających jedną ze szczególnych cech rozpoznawczych. Chodzi o zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów transgranicznych płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi, jeżeli odbiorca płatności posiada miejsce rezydencji w raju podatkowym.

Alina Buwaj, Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego

Ustawodawca planuje nakazanie promotorom, korzystającym i wspomagającym ponowną weryfikację uzgodnień pod kątem tej przesłanki i zaraportowanie tych schematów podatkowych transgranicznych, w których pierwszej czynności związanych z ich wdrożeniem dokonano pomiędzy 26 czerwca 2018 r. a 31 grudnia 2019 r., z uwzględnieniem listy rajów podatkowych obowiązującej już na 1 stycznia 2020 r. Dodatkowa weryfikacja i raportowanie powinno zostać dokonane w terminie do 30 marca 2020 r. przez promotorów, a do 31 maja 2020 r. przez korzystających. Do 30 czerwca 2020 r. natomiast wspomagający, który nie został poinformowany o NSP schematu podatkowego (Numer Schematu Podatkowego) powinien wystąpić do korzystającego lub promotora z informacją, że uzgodnienie jego zdaniem stanowi schemat podatkowy podlegający raportowaniu.

Kontrolę MDR wykona naczelnik urzędu celno-skarbowego

Projektowane przepisy przewidują delegowanie czynności związanych z kontrolą obowiązku posiadania i stosowania procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych (MDR) na naczelników urzędów celno-skarbowych. Dodatkowo przepisy przewidują możliwość delegowania przez Ministra Finansów, w drodze rozporządzenia, innego organu KAS do wykonywania zadań Szefa KAS związanych z MDR. Zgodnie z założeniem ustawodawcy zaproponowana zmiana ma przyczynić się do sprawniejszego i efektywniejszego wykonywania obowiązków związanych z informacjami o schematach podatkowych. Biorąc pod uwagę opóźnienia w nadawaniu numerów NSP sięgające już kilku miesięcy, zaproponowane zmiany ocenić należy jako słuszny krok.

Dodatkowo zaproponowano wprowadzenie odwołania od kary pieniężnej nałożonej za niedopełnienie obowiązku przyjęcia i stosowania procedury wewnętrznej MDR przez podmioty obowiązane do Ministra Finansów.

Ułatwienie podpisywania MDR-3?

W art. 86j § 4 Ordynacji podatkowej, wskazującym na sposób podpisywania MDR-3 zaproponowano wykreślenie zdania wskazującego, że „Dowód złożenia podpisów […] przekazywany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez jedną z osób, które podpisały te dokumenty”. O licznych problemach dotyczących formularza MDR-3, na którym korzystający zobowiązani są do raportowania korzyści podatkowych osiągniętych w związku ze schematem podatkowym, informowaliśmy w innym artykule "MDR-3 – raportowanie schematów podatkowych przez korzystających". Zaproponowana zmiana jednak w mojej ocenie nie przyczynia się do rozwiązania żadnego z tych problemów, a jedynie tworzy kolejne pytania o to, czy w takim razie takie potwierdzenie należy przekazać pocztą, czy też nie ma obowiązku jego przekazywania w żadnej formie.

MDR-3 – raportowanie schematów podatkowych przez korzystających

Komentarz eksperta

Nowy skrót - NZSPT

Zgodnie z propozycją zmian, Szef KAS, oprócz numeru NSP nadawać będzie schematom podatkowym transgranicznym dodatkowy numer zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego (NZSPT), który ma być wykorzystywany w procesie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz w ograniczonym zakresie z Komisją Europejską. Dodatkowo, podmioty, które już otrzymały numer NSP dokonując zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego mogą się teraz spodziewać aktualizacji nadanego numeru NSP, który uzupełniony zostanie o dodatkowy numer NZSPT.

Polska wymieni się informacjami o schematach transgranicznych

Oprócz przepisów dedykowanych promotorom, korzystającym i wspomagającym planowane jest uzupełnienie przepisów ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami o podstawę prawną do dokonania automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych. Zmiana stanowi dopełnienie transpozycji dyrektywy MDR i wskazuje zakres, sposób oraz termin przekazania informacji o schematach podatkowych transgranicznych przez Szefa KAS. Informacja ma być przekazywana automatycznie docelowo w ciągu miesiąca od zakończenia kwartału, w którym organ otrzymał informację od podmiotu obowiązanego, a pierwsze przekazanie informacji powinno zostać dokonane do 31 października 2020 r. (w zakresie informacji otrzymanych do 30 września 2020 r.).

Raportowanie schematów podatkowych (MDR): Etap prac legislacyjnych

Projekt ustawy z 22 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, UC 161

Planowany termin wejścia w życie przepisów dot. raportowania schematów podatkowych (MDR): 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących delegowania obowiązków, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czy ta strona była pomocna?