Aktualne instrumenty wsparcia firm w związku z kryzysem wynikającym z pandemii COVID-19

Analizy

Aktualne instrumenty wsparcia firm w związku z kryzysem wynikającym z pandemii COVID-19

Zmiany w Tarczy antykryzysowej, akceptacja Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych przedsiębiorstw, dotacje dla MŚP ze środków UE

Alert podatkowy – wydanie specjalne (11/2020)

W ostatnich dniach Komisja Europejska zatwierdziła dwa z trzech programów Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych przedsiębiorstw – finansowanie preferencyjne i płynnościowe. Oczekujemy obecnie na opublikowanie dokumentów, które szczegółowo określać będą warunki ubiegania się o wsparcie.

W czerwcu 2020 r. planowane jest również ogłoszenie konkursów, w ramach których dofinansowane mają być wydatki związane z bieżącą działalnością gospodarczą w celu utrzymania płynności finansowej.

Średnie przedsiębiorstwa w zależności od lokalizacji będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach Programu Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Mikro i małe firmy aplikować będą w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

W Sejmie trwają również prace nad kolejną odsłoną Tarczy antykryzysowej, która modyfikować ma istniejące już instrumenty wspierające przedsiębiorców w kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 i wprowadzać nowe rozwiązania.

Podsumowanie kluczowych zmian przedstawiamy poniżej.

Omawiana kwestia Stan bieżący Tarcza 4.0 – zakres planowanych zmian
Dofinansowanie wynagrodzeń
Dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (wnioski składane w wojewódzkim urzędzie pracy)

Dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcom niezależnie od wielkości, państwowym osobom prawnym oraz organizacjom pożytku publicznego, u których wystąpił spadek obrotów. Dofinansowanie obejmuje wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracowników (osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług) objętych:

• przestojem ekonomicznym - dofinansowanie wynagrodzenia pracownika w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia albo

• obniżonym wymiarem czasu pracy, ograniczonym o maksymalnie 20%, - dofinansowanie w wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej, niż 40% przeciętnego wynagrodzenia. Ustawa nie wprowadza limitu dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.
Dofinansowania będą przysługiwały także przedsiębiorcom i organizacjom pożytku publicznego, u których wystąpił spadek obrotów i w konsekwencji nastąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, bez konieczności wprowadzenia przestoju ekonomicznego i/lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Wsparcie płynnościowe
Wsparcie płynnościowe Banku Gospodarstwa Krajowego

Średni i duzi przedsiębiorcy mogą ubiegać się o gwarancje i poręczenia udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, stanowiące zabezpieczenie do 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją mającego na celu zapewnienie płynności finansowej.
Wartość gwarancji wynosić może od 3,5 do 200 mln zł, a okres jej trwania to maksymalnie 27 miesięcy.

Dodatkowa forma wsparcia w postaci dopłat do kredytów obrotowych zaciągniętych przez przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową lub którzy są zagrożeni utratą tej płynności w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.
Wsparcie udzielane jest w formie dopłaty do oprocentowania kredytu i wynosi maksymalnie 2 punkty procentowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów UE lub 1 punkt procentowy dla dużych przedsiębiorców.
Dopłaty mają stanowić pomoc publiczną w oparciu o Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19) limit 800 tys. EUR na przedsiębiorstwa powiązane (do limitu włączane są również inne formy pomocy publicznej wypłacane w oparciu o Tymczasowe ramy).

Rozwiązania dotyczące zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS
Podatki dochodowe
Odliczenie od zaliczek na podatek dochodowy kwot wynikających z nieuregulowanych wierzytelności

Brak możliwości takiego odliczenia.

Wprowadzenie możliwości odliczenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, których termin płatności upływa w trakcie 2020 r., wartości nieuregulowanych wierzytelności, dla których w danym okresie rozliczeniowym upłynęło 30 dni od terminu zapłaty.

Odliczenie darowizn

Od podstawy opodatkowania można odliczyć, na zasadach preferencyjnych, darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz:

• podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

• Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;

• Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Preferencyjny charakter odliczenia polega na tym, że w przypadku przekazania darowizny:

• do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,

• w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny. Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Projektowane przepisy wprowadzają możliwość preferencyjnego odliczenia darowizn rzeczowych w postaci laptopów lub tabletów przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.

Na zasadach preferencyjnych będzie można również odliczyć darowizny na rzecz: domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych (w tym z usługami opiekuńczymi), ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej.

Zaliczenie do kosztów podatkowych kar umownych i odszkodowań z tytułu wady dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu / wykonaniu lub usunięciu wad

Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tego typu wydatków jeśli powstały w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Terminy
PIT-4 za marzec i kwiecień

Terminy zapłaty przez płatnika zaliczki PIT od wynagrodzeń (PIT-4) wypłaconych w marcu i kwietniu 2020 r. został przedłużony do 1 czerwca 2020 r.

Brak planowanych zmian w Tarczy 4.0.
Rozporządzeniem Ministra Finansów wydłużono termin zapłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń:

• wypłaconych w marcu do 20 sierpnia 2020 r.,

• wypłaconych w kwietniu do 20 października 2020 r.,

• wypłaconych w maju do 20 grudnia 2020 r.
Odroczenie składania ORD-U i IFT-2R

Przepisy wprowadzają odroczenie terminów na złożenie informacji ORD-U i informacji IFT-2R do 31 maja 2020 r.

Przedłużenie, na podstawie odrębnego rozporządzenia, terminu składania IFT-2R do 31 lipca 2020 r.

Termin dotyczące informowania o schematach podatkowych

Terminy określone w dziale III rozdziale 11a Ordynacji podatkowej przypadające w okresie od dnia 31 marca 2020 r. zostały przedłużone do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

Terminy określone w dziale III rozdziale 11a Ordynacji podatkowej przypadające w okresie od dnia 31 marca 2020 r. nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, przy czym w przypadku schematu podatkowego transgranicznego termin przedłużenia nie może być dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
Termin pierwszego raportowania JPK_V7M/JPK_V7K

Odroczono termin pierwszego raportowania JPK_V7M/JPK_V7K do 25 sierpnia 2020 r. (za lipiec 2020 r.) dla wszystkich podatników; dodatkowo przy braku korekty nieprawidłowości w składanych ewidencjach w terminie 14 dni organy podatkowe mogą nałożyć sankcję za każdy błąd w wysokości 500 zł.

Odroczenie terminu pierwszego raportowania V7M dla wszystkich podatników do października 2020 r. (pierwszy plik będzie składany do 25 listopada 2020 r.).

Inne
Zmiany w zakresie regulacji stosunków pracodawcy z pracownikami
Odprawy, odszkodowania lub inne świadczenia pieniężne wypłacane przez pracodawcę pracownikowi (zleceniobiorcy, agentowi, usługodawcy) w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (lub inne odpowiedniej umowy)

Brak zmiany regulacji.

Możliwość ograniczenia wysokości wypłacanych odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego / epidemii, jeżeli wystąpił u pracodawcy spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.
Tworzenie / prowadzenie ZFŚS, dokonywanie odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń urlopowych

Brak zmiany regulacji.

Możliwość zawieszenia tworzenia lub prowadzenia ZFŚS w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego / epidemii oraz dokonywania odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń urlopowych, jeżeli wystąpił u pracodawcy spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.
Postanowienia układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania

Brak zmiany regulacji.

Możliwość niestosowania postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, ustalających wyższą wysokość odpisu na ZFŚS oraz inne świadczenia o charakterze socjalno - bytowym niż określa ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego / epidemii, jeżeli wystąpił u pracodawcy spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.
Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji

Na zasadach ogólnych.

Możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji z zachowaniem terminu 7 dni w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, jeżeli wystąpił u pracodawcy spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.
Regulacje dotyczące upadłości i restrukturyzacji
Postępowanie restrukturyzacyjne

Tarcza antykryzysowa wprowadza rozwiązania w formie pomocy publicznej na restrukturyzację, o czym szczegółowo pisaliśmy w naszej analizie prawnej

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.
Wszczęcie postępowania będzie następowało na skutek zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz dokonania obwieszczenia o zamiarze przeprowadzenia restrukturyzacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nie będzie ono zależne od decyzji sądu, ale skutki otwarcia postępowania będą mogły zostać przez sąd wyłączone, jeśli stwierdzono działanie na szkodę wierzycieli.

Wniosek o zatwierdzenie układu będzie musiał zostać złożony w ciągu 4 miesięcy od daty opublikowania obwieszczenia w MSiG.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?