Dokumentacja cen transferowych ilustracja naglowkowa

Analizy

Zmiana przepisów Country-by-Country Reporting w Polsce – nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych podpisana przez Prezydenta

Alert podatkowy 10/2019 | Kwiecień 2019 r.

11 kwietnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej: Znowelizowana Ustawa). Dla przypomnienia, ustawa o wymianie informacji podatkowych w dotychczasowym brzmieniu weszła w życie 2 lata temu (4 kwietnia 2017 r.).

Zasadniczym celem Znowelizowanej Ustawy jest wyeliminowanie wątpliwości związanych ze stosowaniem pierwotnie przyjętych rozwiązań legislacyjnych, w tym także w kontekście prawodawstwa Unii Europejskiej oraz wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Najistotniejsze zmiany, jakie wprowadza Znowelizowana Ustawa, dotyczą m.in. Country-by-Country Reporting (raportowania według krajów, dalej: CbCR), zwanego w Ustawie przekazywaniem informacji o grupie podmiotów. Znowelizowana Ustawa doprecyzowuje obowiązki polskich podatników w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Do najważniejszych modyfikacji Znowelizowanej Ustawy, odnoszących się do raportowania CbC należy zaliczyć:

(obowiązujące z mocą wsteczną dla podmiotów rozpoczynających sprawozdawczy rok obrotowy po dniu 31 grudnia 2017 r.)

  • zmianę definicji grupy podmiotów – odejście od odwoływania się do przepisów o rachunkowości;
  • określenie kwoty progowej w wysokości 3,25 mld PLN dla grupy sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe w PLN (do tej pory kwota progowa była określona wyłącznie w walucie EUR);
  • doprecyzowanie zasad przeliczania kwoty progowej dla grup sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe w innej walucie niż EUR (zgodnie ze Znowelizowaną Ustawą, przeliczając kwotę progową należy odwołać się do sposobu kalkulacji przyjętego w państwie jednostki dominującej);

(obowiązujące z mocą wsteczną dla podmiotów rozpoczynających sprawozdawczy rok obrotowy po dniu 31 grudnia 2016 r.)

  • wprowadzenie możliwości zastosowania raportowania zastępczego w przypadku państw, w których złożenie CbCR nie jest wymagane ale państwo to ma obowiązek przekazania złożonego CbCR do Polski (Znowelizowana Ustawa doprecyzowuje przepisy obowiązujące do tej pory w tym zakresie);

(obowiązujące po 14 dniach od dnia ogłoszenia Znowelizowanej Ustawy – będą dotyczyć przyszłych lat sprawozdawczych)

  • wprowadzenie określenia sposobu kalkulacji kwoty progowej w przypadku, gdy sprawozdawczy rok obrotowy danej grupy podmiotów obejmuje okres inny niż 12 miesięcy – w wysokości 1/12 za każdy rozpoczęty miesiąc sprawozdawczego roku obrotowego;
  • wprowadzenie wymogu przekazywania w CbCR dodatkowych informacji lub wyjaśnień zarówno w polskiej jak i angielskiej wersji językowej;
  • doprecyzowanie sposobu przysyłania powiadomień, w tym również definicji środków komunikacji elektronicznej; odejście od przesyłania powiadomień w formie papierowej;
  • wprowadzenie możliwości korygowania złożonych CbCR oraz powiadomień;
  • wydłużenie terminu na złożenie powiadomienia – zgodnie ze Znowelizowaną Ustawą, termin na złożenie powiadomienia wynosi 3 miesiące od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego (do tej pory powiadomienie należało złożyć do końca sprawozdawczego roku obrotowego grupy).

Obszerniejszy opis zmian odnoszących się do raportowania CbCR w Polsce, zostanie opublikowany na naszej stronie niebawem.

 

Dokumenty dostępne są pod następującymi linkami: 

Webcast: Zmiany w obszarze cen transferowych oraz wybrane zagadnienia problemowe

Dokumentacja cen transferowych – jakie możliwości niosą przepisy obowiązujące od początku 2019 r.?

25 kwietnia 2019 r. godz. 10:00

Dowiedz się więcej, zarejstruj się na webcast

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?