Nowe przepisy dotyczące cen transferowych

Analizy

Nowe przepisy dotyczące cen transferowych

Wybrane zmiany, które mogą mieć znaczący wpływ na przygotowanie dokumentacji cen transferowych.

Alert podatkowy (12/2018) | 19 października 2018 r.

W połowie lipca informowaliśmy o opublikowaniu przez Ministerstwo Finansów projektu ustawy wprowadzającej nowe regulacje podatkowe w zakresie cen transferowych. Wspomniane regulacje – zawarte obecnie w ustawie zmieniającej ustawę o PDOP oraz PDOF trafiły pod koniec września do prac legislacyjnych w Sejmie. Zakładany termin ich wejścia w życie to 1 stycznia 2019 r.

Poniżej chcielibyśmy zasygnalizować wybrane zmiany, które mogą mieć znaczący wpływ na przygotowanie dokumentacji cen transferowych:

  • Nowe definicje powiązania kapitałowych, rodzinnych oraz zarządczych w tym wprowadzenie pojęcia „wywierania znaczącego wpływu” na decyzje podejmowane przez podmiot. 
  • Zmiany dotyczące ustalania wartości „transakcji o charakterze jednorodnym” (przepisy zawierają definicję tego terminu) oraz określenie nowych progów transakcyjnych determinujących obowiązek przygotowania dokumentacji oraz analiz porównawczych w dokumentacji local file.
  • Bezpośrednie wprowadzenie obowiązku stosowania zasady ceny rynkowej oraz rozszerzenie katalogu dostępnych metod kalkulacji cen transferowych – potrzeba dopasowania stosowanych zasad współpracy do dostępnych metod podatkowych. 
  • Wprowadzenie zasad rozliczeń dotyczących korekty cen transferowych (tp adjustments). 
  • Uproszczenia dotyczące możliwości dowiedzenie ceny rynkowej dla usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek. 
  • Wprowadzenie szczegółowych zasad oceny restrukturyzacji – konieczność kompleksowej analizy kwestii exit fee / możliwość ustrukturyzowanego zarządzania ryzykiem oszacowania / zakwestionowania exit fee.
  • Rozszerzenie zakresu wymaganej analizy ekonomicznej o wskazanie i uzasadnienie konkretnego poziomu ceny rynkowej – konieczność stworzenia modelu kalkulacji ceny transferowej, który nie kreuje ryzyka braku możliwości obrony. 
  • Pominięcie rezultatów transakcji lub jej recharakteryzacja – konieczność ścisłego powiązania transakcji wewnątrzgrupowej z potrzebami biznesowymi / realiami ekonomicznymi. 
  • Nowe, rozszerzone obowiązki dotyczące raportowania.

Jakkolwiek treść nowelizowanych przepisów może podlegać jeszcze zmianom w toku prac legislacyjnych to można oczekiwać, że podstawowy kierunek zmian pozostanie niezmienny. Z uwagi na szeroki zakres nowelizowanych przepisów oraz relatywnie krótki okres pozostający do przewidywanej daty wejścia jej w życie – rekomendujemy, aby nie zwlekać z analizą potencjalnego wpływu tych zmian na biznes i indywidualną sytuację członków zarządu / specjalistów podatkowych oraz przygotowaniem się do ich wdrożenia w życie już od 1 stycznia 2019 r. Poniżej załączamy link do treści ustawy oraz aktualnego statusu procesu legislacyjnego: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A5B8D993D41F751EC1258313006E5470

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zapraszamy do rejestracji na wirtualne spotkania z ekspertami Deloitte:

Webcast: Uszczelnianie systemu akcyzowego
Nowelizacja ustawy akcyzowej
23 października 2018 r., godz. 10:00 - 11:00

Webcast: Ceny transferowe 2019
Po dwóch latach kolejna rewolucja
24 października, godz. 10:00 – 11:00

Cykl 5 webcastów: Tydzień z ulgą na badania i rozwój (B+R)
Bezpłatne seminaria on-line
5-9 listopada 2018 r.

Webcast: Co mówią o spółce dane z plików JPK?
W jaki sposób przygotować się do kontroli?
14 listopada, godz. 10:00 – 11:00

Webcast: Ulgi podatkowe 2019
Duże zmiany w podatkowych instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców
5 grudnia, godz. 10:00 – 11:00