Korekta Polskiego Ładu – zmiany podatkowe w obszarze CIT

Artykuł

Korekta Polskiego Ładu – zmiany podatkowe w obszarze CIT

Założenia projektu zmian planowanych przez Ministerstwo Finansów

Alert podatkowy (9/2022) | 27 czerwca 2022 r.

Zgodnie z komunikatem, który ukazał się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnej nowelizacji ustaw podatkowych, dotyczącej pakietu zmian wprowadzonych w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. jako część tzw. Polskiego Ładu. Tym razem kluczowym obszarem zmian będzie obszar podatku CIT.

Podobnie jak w przypadku poprzednich inicjatyw nowelizacyjnych – także w tym przypadku dla każdego podatnika CIT kluczowe będzie przeanalizowanie konkretnych przepisów zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów pod kątem ich wpływu na indywidualną sytuację podatnika i wysokość obciążeń podatkowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia planowanych zmian.

Ustawa wprowadza nową skalą podatkową poprzez obniżenie stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali (tj. stosowanej do dochodu poniżej 120 000 zł rocznie) z 17% do 12%. Zmiana ta ma charakter retroaktywny, co oznacza, że nowa skala ma dotyczyć dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 roku.

Minimalny podatek CIT (art. 24ca Ustawy o CIT)

Planowane jest zawieszenie stosowania przepisów dotyczących tzw. podatku minimalnego CIT do dnia 31 grudnia 2022 r.

Niezależnie od powyższego planuje się także zmodyfikowanie samej konstrukcji tego podatku poprzez:

 • podwyższenie do 2%, wskaźnika rentowności, przy jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania: m.in. poprzez wyłączenie z KUP opłat leasingowych dot. środków trwałych, czy przychodów należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów faktoringowych,
 • wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania – wg wyboru podatnika,
 • rozszerzenie katalogu włączeń podmiotowych z opodatkowania podatkiem minimalnym CIT, m.in. o spółki komunalne, podatników osiągających przede wszystkim przychody w obszarze ochrony zdrowia, małych podatników oraz podatników, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.

Webinar: Korekta Polskiego Ładu – zmiany w CIT i TP

10 sierpnia 2022 r.,
godz. 10:00 - 11:00

Zarejestruj się

Eliminacja przepisów o tzw. „ukrytych dywidendach” (art. 16 ust. 1 pkt 15b Ustawy o CIT)

W tym obszarze planowane jest uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”.

Zmiana w zakresie opodatkowania tzw. przerzucania dochodów (art. 24aa Ustawy o CIT)

W tym obszarze planowane jest m.in.:

 • objęcie podatkiem wyłącznie poniesionych kosztów zaliczonych do KUP
 • doprecyzowanie, że podmiotem powiązanym, na rzecz którego ponoszone są koszty uznane za przerzucane dochody jest podmiot będący nierezydent
 • doprecyzowanie warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu (co najmniej 10%),
 • uproszczenie warunku dotyczącego preferencyjnego opodatkowania w państwie podmiotu powiązanego,
 • wprowadzenie zasady odpowiedniego stosowania przepisów o podatku od przerzuconych dochodów do określonych schematów z udziałem spółek transparentnych podatkowo bądź z podmiotami zagranicznymi przenoszącymi przychody do innych podmiotów zagranicznych korzystających z niskiego opodatkowania.

Zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (art. 15c Ustawy o CIT)

W tym obszarze planowane jest:

 • doprecyzowanie kwoty limitu kosztów finansowania dłużnego – tj. jako wyższa z kwot: (i) 3 mln PLN albo (ii) 30% tzw. podatkowa EBITDA,
 • wyłączenie stosowania przepisów o limicie kosztów finansowania dłużnego przeznaczonego na transakcje kapitałowe w sytuacjach, kiedy finansującym jest bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do EOG. Ponadto nie byłyby objęte tymi przepisami przypadki finansowania dłużnego udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach z podatnikiem niepowiązanych.

Zmiany dot. podatku u źródła (WHT / withholding tax)

W tym zakresie planowane jest:

 • wyłączenie stosowania niektórych obowiązków szeroko rozumianych płatników (tj. zarówno emitenta jako płatnika sensu stricto, jak i podmiotu będącego tzw. płatnikiem technicznym) w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych (tj. bonów i obligacji skarbowych),
 • uelastycznienie konstrukcji (wydłużenie zakresu czasowego) oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund (złożenie oświadczenia pozwalałoby nie stosować tego mechanizmu przez kolejnych siedem miesięcy, a nie jak obecnie, jedynie trzy).

Zmiany w przepisach dot. polskiej spółki holdingowej (PSH)

W tym obszarze planowane jest:

 • dokonanie zmian definicyjnych,
 • doprecyzowanie przepisów m.in. w zakresie 1 roku posiadania przez spółkę holdingową udziałów (akcji) w spółkach zależnych),
 • dodanie prostej spółki akcyjnej do podmiotów uprawnionych do działania w reżimie PSH,
 • przyznanie prawa do korzystania przez spółkę holdingową ze zwolnienia z CIT dywidend wynikającego z tzw. Dyrektywy EU Parent-Subsidiary,
 • dopuszczenie, aby w ramach reżimu PSH krajowa spółka zależna mogła korzystać ze zwolnienia w przewidzianego dla SSE lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji,
 • wprowadzenie dla podmiotów w reżimie PSH 100% zwolnienia z dywidend (aktualnie zwolnienie dla 95% dywidendy).

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania Estońskim CIT

W tym obszarze planowana jest:

 • zmiana zasad określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku na cele działalności gospodarczej oraz inne cele,
 • zmiana terminu zawiadomienia o wyborze opodatkowania Estońskim CIT (ZAW-RD),
 • dookreślenie, że termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej wygasa w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat podatkowych),
 • dookreślenie terminu zapłaty podatku od „dochodu z przekształcenia”

Zmiany w zakresie CFC

W tym obszarze planowane jest:

 • wyeliminowanie wielokrotnego opodatkowania CFC w przypadku kaskadowej wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych,
 • doprecyzowanie dotychczasowego brzmienia regulacji CFC dotyczących:
  • przesłanki dotyczącej wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów (dot. zbycia aktywów w trakcie roku) oraz
  • definicji jednostki zależnej.

Zmiana przepisów dotyczących dokumentacji TP dla transakcji z rajami podatkowymi (art. 11o Ustawy o CIT)

W tym obszarze planowana jest:

 • zmiana zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich transakcjach rajowych,
 • rezygnacja z domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym,
 • podwyższenie progów istotności dla bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Pozostałe planowane zmiany podatkowe
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące PGK,
 • zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji,
 • doprecyzowanie zasad zaliczania do kosztów podatkowych składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków, polegającej na przeformułowaniu i uproszczeniu tym samym procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków na wniosek, o której mowa w art. 24b ust. 15 i 16 ustawy CIT,
 • planowane zmiany mają dotyczyć także innych ustaw – w tym Ordynacji podatkowej i ustawy o PIT.

Webinar: Korekta Polskiego Ładu – zmiany w CIT i TP

Bezpłatne seminarium online

10 sierpnia 2022 r., godz. 10:00 - 11:00


Czy ta strona była pomocna?