Pomoc dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Analizy

Pomoc dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Podsumowanie dostępnych instrumentów wsparcia i aktualne limity pomocy

Alert podatkowy (5/2021) | 17 lutego 2021 r.

1 lutego 2021 r. weszło w życie „Rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19”. Regulacja umożliwia przyznawanie dalszej pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej poszkodowanych branż. Przedstawiamy podsumowanie dostępnych instrumentów wsparcia i aktualne limity pomocy.

W ramach kolejnej odsłony Tarczy udzielone zostanie wsparcie dla branż objętych największymi restrykcjami (firm prowadzących działalność we wskazanych kodach PKD). Dodatkowo o pomoc będą mogły wystąpić przedsiębiorstwa powstałe w 2020 r.

Nowe instrumenty wsparcia:

 • O świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy ubiegać się mogą przedsiębiorcy działający w 41 branżach, w tym m.in. gastronomicznej, kulturalno-rozrywkowej, sportowej, sprzedaży detalicznej, turystycznej, transportowej.
 • Weryfikacja kodu działalności następuje na dzień 30 września 2020 r.
 • Pomoc przeznaczona jest dla przedsiębiorców, których przychód z działalności uzyskany w jednym z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 40% niższy w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim do wybranego miesiąca lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego do miesiąca wybranego.
 • Dofinansowanie w wysokości 2 tys. PLN netto na pracownika przekazywane przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych od miesiąca złożenia wniosku.
 • Dofinansowanie nie przysługuje pracownikom, których wynagrodzenie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz zatrudnionym w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku,
 • Wnioski można składać do 28 lutego 2021 r. do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego dla siedziby przedsiębiorcy.

Pomoc na ochronę miejsc pracy dla przedsiębiorców prowadzących hotele i obiekty noclegowe, agentów oraz organizatorów turystycznych dostępna będzie od 1 lutego 2021 r.

Weryfikacja kodu działalności następuje na dzień 30 listopada 2020 r., a wnioski można składać do 31 marca 2021 r.

W odróżnieniu od wsparcia dostępnego dla wszystkich branż, pomoc dla wybranych sektorów stanowi pomoc publiczną udzielaną w oparciu o Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

 

Nadal dostępne instrumenty wsparcia:

Wszystkie branże mogą nadal korzystać z dotychczasowych (dostępnych już wcześniej) instrumentów pod warunkiem nie pokrywania się pomocy w tych samych miesiącach.

 • Wsparcie udzielane bez względu na wielkość przedsiębiorcy.
 • Pomoc dostępna dla przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów:

nie mniej niż o 15% - obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

Za miesiąc uważa się także 30 dni kalendarzowych następujących kolejno po sobie, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;

nie mniej niż o 25% - obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;

Za miesiąc uważa się także 30 dni kalendarzowych następujących kolejno po sobie, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

 • Wnioski można składać do 10 czerwca 2021 r. w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby przedsiębiorcy.

 • Wnioski mogą składać podmioty posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (weryfikacja wielkości przedsiębiorstwa na podstawie Rozporządzenia 651/2014).
 • Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy w roku poprzednim.
 • Dofinansowanie może być wypłacane maksymalnie przez 3 miesiące.
 • Dofinansowanie obliczane jest w oparciu o spadek obrotów:

co najmniej 30% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;

co najmniej 50% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia;

co najmniej 80% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 • Wnioski można składać do 10 czerwca 2021 r. w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby przedsiębiorcy.

 • Wnioski mogą składać podmioty posiadające status mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
 • Pożyczka jest udzielana w wysokości 5 tys. PLN, oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.
 • Okres spłaty pożyczki: do 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 • Wnioski można składać do 10 czerwca 2021 r. w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby przedsiębiorcy.

 • Świadczenie wypłacane jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności od kodu prowadzonej działalności.
 • Weryfikacja kodu działalności następuje na dzień 30 listopada 2020 r.
 • Świadczenie postojowe może być wnioskowane bez względu na wielkość przedsiębiorcy.
 • Od 1 lutego 2021 r. o ponowne świadczenie postojowe ubiegać się mogą przedsiębiorcy:

jednokrotnie: przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną,

dwukrotnie: przedsiębiorcy działający w branży transportowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, filmowej i fotograficznej, sportowej i rekreacyjnej.

 • Pomoc przeznaczona dla przedsiębiorców, których przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 40% niższy w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.
 • Wnioski można składać najpóźniej do 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Wnioski składane są poprzez PUE ZUS.

 • Jednorazowa dotacja przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5 tys. PLN.
 • Od 1 lutego 2021 r. o dotację mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy (weryfikacja wielkości przedsiębiorstwa na podstawie Rozporządzenia 651/2014) działający w branży transportowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, filmowej i fotograficznej, sportowej i rekreacyjnej.
 • Weryfikacja kodu działalności następuje na dzień 30 listopada 2020 r.
 • Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 • Pomoc przeznaczona jest dla przedsiębiorców, których przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 40% niższy w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.
 • Wnioski można składać do 31 marca 2021 r. w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby przedsiębiorcy.

 • Możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.
 • O zwolnienie z obowiązku opłacania składek będą mogli wnioskować przedsiębiorcy:

- za styczeń 2021 r. – prowadzący sprzedaż detaliczną,

- za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. – działający w branży transportowej, hotelarskiej, transportowej, gastronomicznej, filmowej i fotograficznej, sportowej i rekreacyjnej.

 • Pomoc przeznaczona jest dla mikro i małych przedsiębiorców, których przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 40% niższy w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.
 • Wnioski można składać do 31 marca 2021 r. poprzez PUE ZUS.

 • Pomoc w formie subwencji finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (z branż objętych restrykcjami – 54 branże), których obroty spadły o minimum 30% w okresie kwiecień – grudzień 2020 r. lub IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.
 • Możliwość składania wniosków do 28 lutego 2021 r.
   

Subwencja dla mikroprzedsięborstw:

 •  Wysokość subwencji dla mikroprzedsiębiorstw jest zależna od poziomu spadku przychodów:

- 18 tys. PLN na zatrudnionego przy spadku 30-60%,

- 36 tys. PLN na zatrudnionego przy spadku powyżej 60%.

Maksymalna kwota subwencji na jedno przedsiębiorstwo: 324 tys. PLN.

 • Możliwość umorzenia do 100% subwencji w przypadku prowadzenia działalności za dzień 31 grudnia 2021 r. oraz utrzymania zatrudnienia (średnie zatrudnienie w 2021 r. co najmniej na takim samym poziomie, jak średnie zatrudnienie w 2020 r.). W przypadku spadku zatrudnienia konieczny jest zwrot subwencji - proporcjonalnie do zmniejszenia liczby zatrudnionych.

 

Subwencja dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Subwencja dla małych i średnich przedsiębiorstw stanowi 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za okres od listopada 2020 r. do marca 2021 r. (styczeń – marzec na podstawie prognozy) z wyłączeniem rezerw na aktywa.
 • Maksymalna kwota subwencji na jedno przedsiębiorstwo: 3,5 mln PLN i nie więcej niż 72 tys. PLN na pracownika (wg zatrudnienia na 30 września 2020 r.) / 144 tys. PLN na pracownika w przypadku korzystania z pomocy w ramach Tarczy 1.0 oraz nie więcej, niż 70% kosztów stałych.
 • Możliwość umorzenia do 100% subwencji w przypadku:

- prowadzenia działalności za dzień 31 grudnia 2021 r.,

- rozliczenia nadwyżki otrzymanej subwencji po 31 października 2021 r., jednak nie później, niż do 31 stycznia 2022 r.,

- gdy koszty stałe i przychody zaprezentowane we wniosku zostały podane zgodnie z rzeczywistym stanem.

Planowana jest pomoc dla dużych przedsiębiorstw (ze wszystkich sektorów) w formie pożyczek preferencyjnych i płynnościowych. Wnioski będzie można składać do 31 marca 2021 r.

Aktualizacja regulacji Unii Europejskiej, na podstawie których przyznawana jest pomoc w związku z COVID-19

Komisja Europejska w komunikacie z 28 stycznia 2021 r. wprowadziła zmiany w Tymczasowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

Kluczowe rozwiązania mogące mieć wpływ na pomoc udzielaną przedsiębiorstwom w Polsce:

 • Przedłużono możliwość przyznawania pomocy z 30 czerwca do 31 grudnia 2021 r.
 • Zwiększono limit pomocy udzielanej w oparciu o Tymczasowe ramy z 800 tys. EUR do 1,8 mln EUR

- 270 tys. EUR (wcześniej 120 tys. EUR) dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury,

- 225 tys. EUR (wcześniej: 100 tys. EUR) dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych).

Limit wspólny dla podmiotów powiązanych zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014.  

 

Dodatkowe zmiany:

 • Przy określaniu poziomu wykorzystania limitu nie należy brać pod uwagę pomocy przyznanej w oparciu o Tymczasowe ramy i zwróconej przed 31 grudnia 2021 r.
 • Jeżeli pomoc przyznawana jest w formie korzyści podatkowej, korzyść taka może dotyczyć wyłącznie zobowiązania podatkowego, które powstało do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie.
 • Wsparcie w formie zaliczek zwrotnych, gwarancji, pożyczek lub innych instrumentów zwrotnych może zostać przekształcone w inne formy pomocy (np. dotacje) pod warunkiem, że przekształcenie nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • Doprecyzowano definicję publicznych gwarancji kredytowych: obejmują one również gwarancje na niektóre produkty faktoringu (gwarancje regresu i faktoring odwrotny), w przypadku, gdy faktor ma prawo regresu wobec faktoranta. Kwalifikujące się produkty faktoringu odwrotnego ograniczają się do produktów, które są wykorzystywane dopiero po tym, jak sprzedawca dostarczył już swoją część transakcji, tj. produkt lub usługę zostały dostarczone.
 • Pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń: do alternatywnych metod obliczania pomocy dodano:
  Państwa członkowskie mogą również zgłosić, w szczególności w interesie pracowników zajmujących nisko opłacane stanowiska, alternatywne metody obliczania intensywności pomocy, takie jak zastosowanie krajowej średniej płacy, płacy minimalnej lub miesięcznych kosztów wynagrodzenia brutto zainteresowanych pracowników (lub miesięcznego dochodu osób samozatrudnionych) przed wybuchem pandemii COVID-19, pod warunkiem zachowania proporcjonalności pomocy.

 

Obecnie dostępne instrumenty wsparcia objęte limitem 1,8 mln EUR:

 • dofinansowanie ze środków FGŚP dla wybranych branż,
 • niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców,
 • świadczenia postojowe,
 • zwolnienie z obowiązku opłacania składek,
 • ulgi w płatnościach z tytułu najmu/dzierżawy/użytkowania udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • subwencja finansowa w ramach Tarczy 2.0 PFR udzielana mikroprzesiębiorcom.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

W razie jakichkolwiek pytań w powyższym zakresie – zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Czy ta strona była pomocna?