Zmiany w przepisach o uprzednich porozumieniach cenowych (APA)

Analizy

Zmiany w przepisach o uprzednich porozumieniach cenowych (APA)

Już niebawem zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące uprzednich porozumień cenowych

Alert podatkowy (36/2019) | 20 listopada 2019 r.

Z dniem 29 listopada 2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące uprzednich porozumień cenowych, uregulowane w ustawie z dnia 14 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2200).

Regulacje w zakresie APA w większości pokrywają się z dotychczas obowiązującymi przepisami działu IIa Ordynacji podatkowej. Nowe rozwiązania dot. APA są co do zasady rozwiązaniami korzystnymi dla podatników i mogą przyczynić się do większej dostępności tej procedury dla podatników.

Jako najważniejsze zmiany w procedurze APA należy wskazać:

  • możliwość wniesienia wniosku przez zagranicznego inwestora;
  • ograniczenie przesłanki niedopuszczalności wydania decyzji w sprawach uprzednich porozumień cenowych;
  • możliwość rozszerzenia okresu obowiązywania APA do początku roku podatkowego wnioskodawcy, w którym został złożony wniosek (tzw. roll-back).

Wprowadzone w procedurze APA zmiany są wynikiem wieloletniej praktyki stosowania przepisów o APA.

Ogólne informacje - Czym jest APA?

APA (z ang. advance pricing agreement) to inaczej formalne porozumienie w sprawach ustalenia cen transferowych między podatnikiem a organem podatkowym. Jest to rodzaj umowy zawieranej między podatnikiem a organem podatkowym, w której organ akceptuje wybór i sposób stosowania metody ustalania ceny transferowej stosowanej w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Porozumienie takie przybiera formę decyzji administracyjnej. W przypadku porozumień dwustronnych i wielostronnych decyzja poprzedzona jest zawarciem porozumienia z właściwą dla podmiotu powiązanego władzą podatkową. Organem właściwym do jego zawarcia jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Korzyści z zawarcia APA

  • W okresie obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z tym porozumieniem;
  • Bezpieczeństwo osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw podatnika (głównie członków zarządu) w zakresie prawidłowości stosowania cen transferowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi (w zakresie transakcji objętych APA);
  • APA zwalnia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (w zakresie transakcji objętych APA), co powoduje brak obowiązku złożenia przez członków zarządu oświadczenia o rynkowości transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi oświadczenia członków zarządu i tym samym istotnie ogranicza możliwość zastosowania przez organy podatkowe dotkliwych sankcji karno-skarbowych;
  • Zniesienie limitu wynikającego z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w odniesieniu do transakcji objętych tym limitem).

Przed złożeniem wniosku o wydanie APA podmiot zainteresowany wydaniem uprzedniego porozumienia cenowego może zwrócić się do Szefa KAS o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zawierania takiego porozumienia w indywidualnej sprawie, w szczególności zakresu niezbędnych informacji oraz przypuszczalnego terminu wydania uprzedniego porozumienia cenowego.

Omówienie zmian

Możliwość wniesienia wniosku przez zagranicznego inwestora

Nowa ustawa przewiduje możliwość wniesienia wniosku przez zagranicznego inwestora (osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) zainteresowanego utworzeniem w Polsce podmiotu powiązanego, na rzecz tego nowo utworzonego podmiotu. Możliwość złożenia wniosku przysługuje przed rozpoczęciem transakcji, a sam wniosek ma dotyczyć przyszłej transakcji kontrolowanej, niemniej jednak w przypadku gdy krajowy podmiot powiązany nie zostanie utworzony do dnia, w którym możliwe byłoby wydanie uprzedniego porozumienia cenowego, Szef KAS zawiesi postępowanie w sprawie wydania uprzedniego porozumienia cenowego. Szef KAS podejmie zawieszone postępowanie niezwłocznie po otrzymaniu informacji o utworzeniu krajowego podmiotu powiązanego albo rezygnacji z jego utworzenia.

Możliwość rozszerzenia okresu obowiązywania APA od początku roku podatkowego wnioskodawcy, w którym został złożony wniosek (tzw. roll-back).

Uprzednie porozumienie cenowe może obowiązywać do pięciu lat. Dotychczas APA mogło zacząć obowiązywać najwcześniej (na wniosek podatnika) od dnia złożenia wniosku. Na podstawie nowych regulacji, APA może dotyczyć okresu od początku roku podatkowego wnioskodawcy, w którym wniosek został złożony.

Dodatkowo wprowadzono zasadę, zgodnie z którą okres obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego upływa z końcem roku podatkowego wnioskodawcy.

 

Ograniczenie przesłanki niedopuszczalności wydania decyzji w sprawach porozumień dotyczących niektórych transakcji

Szczególnym ułatwieniem dla podatnika jest ograniczenie zakazu wydania decyzji o APA w odniesieniu do transakcji, które są objęte postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, celno-skarbową lub postępowaniem przed sądem administracyjnym (dotychczasowy przepis art. 20c pkt 2 Ordynacji podatkowej). Obecnie, ograniczenie to odnosi się do okresu któregokolwiek z dwóch ostatnich lat podatkowych wnioskodawcy poprzedzających rok podatkowy, w którym złożono wniosek. Na marginesie należy zaznaczyć, iż ww. ograniczenie dotyczy wyłącznie transakcji objętych jednym z ww. postępowań, a nie prowadzeniem kontroli/postępowania wobec wnioskodawcy w ogóle.

 

Termin na złożenie wniosku w sprawie odnowienia APA

Na podstawie nowych regulacji dot. APA, wniosek o odnowienie uprzedniego porozumienia cenowego może zostać złożony do 6 miesięcy po upływie okresu obowiązywania APA. Dotychczas wniosek taki musiał być złożony nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania APA.

 

Wymagania formalne

Zakres informacji wymaganych we wniosku nie uległ zasadniczym zmianom w stosunku do przepisów dotychczas obowiązujących. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, dokonano dostosowania terminologii stosowanej w opisie elementów wniosku w celu ujednolicenia jej z siatką pojęciową stosowaną w przepisach z zakresu cen transferowych, wprowadzonych ustawą zmieniającą z 23 października 2018 r. oraz w rozporządzeniach określających elementy dokumentacji cen transferowych. Ujednolicenie terminologii oraz zakresu informacji wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych i we wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego ma na celu ułatwienie podmiotom powiązanym przygotowania wniosków o wydanie uprzednich porozumień cenowych, gdyż będą one mogły wykorzystać informacje, które już uwzględniły w lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zakres wymagań formalnych wniosku o zawarcie APA został dostosowany do możliwości złożenia wniosku przez zagranicznego inwestora.

Jedną z istotnych zmian jest brak konieczności przedstawienia we wniosku o wydanie APA zgody podmiotu powiązanego na przedstawienie w toku postępowania dokumentów i wyjaśnień.  Dotychczas uzyskanie takiej zgody wiązało się koniecznością uzyskania podpisów osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu powiązanego, co często (w przypadku zagranicznych podmiotów powiązanych) przedłużało proces przygotowania wniosku o APA.

Ponadto wprowadzono obowiązek dołączania do wniosku kopii niektórych jego elementów w postaci elektronicznej umożliwiającej edycję. Ma to na celu usprawnienie postępowania dzięki możliwości weryfikacji i przetwarzania edytowalnych danych (w szczególności w przypadku analizy porównawczej).

 

Weryfikacja zawartych APA

Dotąd weryfikacja stosowania uprzedniego porozumienia cenowego przez podmioty powiązane następowała tylko w trybie kontroli podatkowej (nie mylić z zakazem określenia przez organ podatkowy zobowiązania podatkowego za okres obowiązywania APA w zakresie w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z tym porozumieniem). Nowa ustawa dopuszcza weryfikację w ramach czynności sprawdzających prowadzonych przez Szefa KAS (z wyjątkami, o czym mowa w poniższym akapicie) o charakterze znacznie mniej dolegliwym i sformalizowanym, tj. w drodze czynności sprawdzających.

Kontrola podatkowa w celu weryfikacji stosowania uprzedniego porozumienia cenowego jest przeprowadzana w przypadku APA wydanych na wniosek inwestora zagranicznego na rzecz utworzonego podmiotu powiązanego na terytorium Polski oraz w przypadku, którym zachodzi uzasadnione podejrzenie niestosowania się do APA przez podmioty powiązane.

 

Przepisy przejściowe

Ustawa przewiduje (art. 123 ust. 1), iż do postępowań w sprawie APA oraz w sprawie odnowienia uprzedniego porozumienia cenowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy nowe (określone w ustawie z dnia 14 października 2019 r.).

W takim przypadku Szef KAS może wezwać wnioskodawcę (art. 123 ust. 2) do uzupełnienia złożonego wniosku o wymagane na podstawie nowych przepisów informacje (np. o informacje o porozumieniach lub interpretacjach podatkowych dotyczących transakcji kontrolowanej, w tym porozumieniach dotyczących cen transferowych, zawartych z administracjami podatkowymi innych państw lub wydanych przez te administracje).

Omawiana ustawa wprowadziła również zmianę w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą uchylony został ust. 16. Szerzej na ten temat informowaliśmy w alercie w sierpniu br. Uwagi i informacje przedstawione w sierpniowym alercie zachowują aktualność w odniesieniu do regulacji ustawy z dnia 14 października 2019 r.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?