Co to jest IP Box (Innovation Box)?

Artykuł

Co to jest IP Box (Innovation Box)?

Preferencyjna 5% stawka podatku w CIT/PIT

Dowiedz się jak działa IP Box oraz kto i na jakich zasadach może skorzystać z preferencyjnej 5% stawki podatku CIT/PIT w odniesieniu do dochodów z tzw. kwalifikowanych praw własności.

Istota i geneza IP Box

Pojęcie IP Box („Intellectual Property Box”, zwany również „Innovation Box” lub „Patent Box”) dotyczy wprowadzonej w Polsce od 1 stycznia 2019 r. możliwości skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Jednym z podstawowych celów wprowadzenia IP Box było zwiększenie atrakcyjności prowadzenia przez firmy oraz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi działań badawczo-rozwojowych oraz wytwarzania i rozwijania praw stanowiących kwalifikowane prawa własności intelektualnej, które nadają się do komercjalizacji.

Wprowadzenie IP Box jest rozwiązaniem pozwalającym na funkcjonalne domknięcie procesu badawczo-rozwojowego prowadzonego przez podatników i na uatrakcyjnienie etapu komercjalizacji wyników tych prac, dzięki zastosowaniu preferencyjnej (5%) stawki opodatkowania dla dochodów uzyskiwanych z takich praw.

IP Box jako rozwiązanie, związane z promowaniem i komercjalizacją praw własności intelektualnej, nie jest rozwiązaniem nowym na rynku międzynarodowym. Podobne rozwiązania od wielu lat stosują już takie państwa, jak: Wielka Brytania, Luksemburg, Francja, Holandia, Irlandia czy Słowacja.


Kwalifikowane rodzaje praw własności intelektualnej

Katalog praw objętych preferencją IP Box jest zamknięty, co oznacza, że z preferencji mogą skorzystać jedynie te rodzaje praw, które zostały wymienione w obu ustawach o podatkach dochodowych (odpowiednio - od osób fizycznych i od osób prawnych ). Są to:

 

Kwalifikowane rodzaje praw własności intelektualnej
patent
prawo ochronne na wzór użytkowy,
prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
wyłączne prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także do zarobkowego korzystania z niej (jest o nim mowa w ustawie z 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin; tekst jedn. Dz.U z 2018 r., poz. 432 ze zm.),
autorskie prawo do programu komputerowego.


Prawa te powinny zostać wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R.


Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Z IP Box mogą skorzystać zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), z wyjątkiem osób, które wybrały opodatkowanie w formie ryczałtu.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi IP Box jest prowadzenie przez dany podmiot działalności badawczo-rozwojowej, która będzie skutkować wytworzeniem, ulepszeniem lub rozwinięciem tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Dochód osiągnięty z takich praw może podlegać opodatkowaniu obniżoną, 5% stawką CIT w ramach IP Box.
 

IP Box w 4 krokach - mechanizm działania

Jak działa IP Box i jak skorzystać z preferencyjnej 5% stawki w CIT/PIT? W skrócie - mechanizm działania tego instrumentu oraz sposób obliczenia wysokości dochodu podlegającego uldze można podzielić na 4 etapy:

1.

 

Identyfikacja kwalifikowanych praw własności intelektualnej

W pierwszym kroku każdy podatnik chcący skorzystać z ulgi IP Box powinien zidentyfikować wszystkie prawa własności intelektualnej, które posiada oraz ocenić, czy zostały one wytworzone przez niego w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Jeśli przedsiębiorca nabył prawa własności intelektualnej (nie wytworzył ich w ramach własnych działań badawczo-rozwojowych) – wówczas musi określić czy zostały one przez niego rozwinięte/ulepszone w ramach prowadzonej działalności B+R.

2.

 

Ustalenie wysokości dochodu z praw własności intelektualnej

Po identyfikacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej należy w drugim kroku obliczyć wysokość dochodu, który podatnik osiągnął z każdego z posiadanych kwalifikowanych praw. Omawiane dochody pochodzą:

  • z opłat lub należności z umowy licencji, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności (np. licencja na wytworzony przez podatnika program komputerowy);
  • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności (np. zbycie uzyskanego prawa na wzór ochronny);
  • z prawa uwzględnionego w cenie sprzedaży produktów lub usług (np. dochód z topografii układu scalonego uwzględnionego w cenie
  • z odszkodowań za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa.

3.

 

Obliczenie kwalifikowanego dochodu z praw własności intelektualnej

W 3. kroku podatnik musi obliczyć tzw. kwalifikowany dochód z praw własności intelektualnej, który jest wyrażony jako iloczyn dochodu z praw (ustalonego w kroku 2) oraz tzw. wskaźnika nexus.

4.

 

Ustalenie podstawy opodatkowania

W ostatnim etapie należy ustalić podstawę opodatkowania preferencyjną stawką IP Box. Podstawę stanowi suma wszystkich kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw, obliczonych w poprzednich krokach.

Zobacz także:

Więcej na temat IP Box, a także innych instrumentów wsparcia inwestycji oraz sposobów finansowania działalności i strategii innowacyjnej przedsiębiorstw piszemy w ramach naszego Newslettera „Strefa Ulg i Dotacji”. Zapisz się i bądź na bieżąco.

Czy ta strona była pomocna?