30 listopada 2019 r. upływa termin na dokonanie aktualizacji AKC-R w zakresie Preparatów Smarowych CN 3403

Analizy

30 listopada 2019 r. upływa termin na dokonanie aktualizacji AKC-R w zakresie Preparatów Smarowych CN 3403

Nowe wymogi formalne dla obrotu Preparatami Smarowymi CN 3403

Ekspres akcyzowy 23/2019 | 28 listopada 2019 r.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1520, dalej: „Pakiet paliwowy 2.0”) podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują czynności opodatkowanych akcyzą lub nabywają w procedurze zwolnienia ze względu na przeznaczenie Preparaty Smarowe są zobowiązane dokonać rejestracji dla celów akcyzy.

Rejestracja w zakresie Preparatów Smarowych

W związku z wejściem w życie przepisów Pakietu paliwowego 2.0. zmianie uległy zasady opodatkowania i przemieszczania Preparatów Smarowych klasyfikowanych do pozycji CN 3403 (dalej: „Preparaty Smarowe”). Z uwagi na to, że od 1 listopada 2019 r. Preparaty Smarowe podlegają opodatkowaniu efektywną stawką akcyzy, podmioty, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą w odniesieniu do Preparatów Smarowych lub nabywają Preparaty Smarowe w procedurze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie są zobligowane dokonać rejestracji dla celów podatku akcyzowego w zakresie Preparatów Smarowych.


Jak wynika z przepisów przejściowych zawartych w Pakiecie paliwowym, podmioty, które były zarejestrowane dla potrzeb akcyzy przed dniem 1 listopada 2019 r. są zobowiązane dokonać zmiany zgłoszenia aktualizacyjnego najpóźniej do 30 listopada 2019 r. Z uwagi na to, że jest to dzień ustawowo wolny, ostateczny termin złożenia zgłoszenia upływa 2 grudnia 2019 r.

Webcast: Akcyza – przegląd najważniejszych zmian


Nagranie spotkania
(30 października 2019 r.)

Zarejestruj się

Składając zgłoszenie aktualizacyjne należy pamiętać, że każde kolejne zgłoszenie zastępuje poprzednio złożone, dlatego istotne jest, aby nie pominąć w składanym zgłoszeniu żadnej grupy wyrobów, na które podmiot powinien być zarejestrowany.


- Anna Wibig, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego


Natomiast podmioty, które nie były przed 1 listopada 2019 r. zarejestrowane dla celów akcyzy i prowadzą działalność w zakresie Preparatów Smarowych, powinny dokonać odpowiedniego zgłoszenia przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu lub pierwszej czynności z wykorzystaniem Preparatów Smarowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Co to oznacza w praktyce?

W przypadku niedopełnienia obowiązku w zakresie złożenia zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R lub jego aktualizacji, przepisy karnoskarbowe przewidują możliwość nałożenia kary grzywny w wysokości do 120 stawek dziennych (art. 56b § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy). Dodatkowo należy zauważyć, iż jednym z warunków dla zastosowania zwolnienia od akcyzy dla Preparatów Smarowych dostarczanych do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego jest złożenie zgłoszenia rejestracyjnego przez podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący. Zatem niedopełnienie obowiązku w zakresie rejestracji (aktualizacji) może skutkować utratą prawa do zastosowania zwolnienia od akcyzy dla Preparatów Smarowych.

Co dalej?

Składając wniosek aktualizacyjny AKC-R w zakresie Preparatów Smarowych warto zawnioskować o wydanie AKC-PR. Obecnie formularz ten zawiera informację o rodzajach wyrobów, na które podmiot jest zarejestrowany, więc podmiot będzie się nim posługiwać, aby potwierdzić zakres swojej rejestracji przy nabywaniu wyrobów w kraju w przypadku na przykład awarii wyszukiwarki na PUESC bądź w przyszłości niedostępności systemu EMCS PL2 (gdy podmioty będą chciały zastosować nowe zasady z e-DD).

Czy ta strona była pomocna?