Decyzja o umorzeniu zielnych i błękitnych świadectw za 2018 r. daje prawo do potrącenia akcyzy

Analizy

Decyzja o umorzeniu zielonych i błękitnych świadectw za 2018 r. daje prawo do potrącenia akcyzy po 20 zł /1 MWh, a nie po 5 zł/1 MWh

Wyrok WSA w Rzeszowie

Ekspres akcyzowy 18/2019 | 17 października 2019 r.

Po 2 stycznia 2019 r. można obniżyć akcyzę od energii elektrycznej, stosując zwolnienie w wysokości 20 zł, a nie 5 zł za MWh, bez względu na wysokość stawek akcyzy zastosowanych w deklaracjach podatkowych – tak orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 8 października 2019 r. (sygn. I SA/Rz 516/19). Jest to pierwszy wyrok sądu administracyjnego w sprawie zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z OZE po zmniejszeniu stawki akcyzy na energię elektryczną.

O co chodzi?

W związku z zeszłorocznymi wzrostami cen energii elektrycznej, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nadzwyczajnego rozwiązania, mającego na celu ochronę odbiorców energii elektrycznej przed skokowym wzrostem kosztów zaopatrzenia w energię. Ustawą z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zmniejszono stawkę akcyzy na energię elektryczną z 20 zł za MWh na 5 zł za MWh. Wobec braku przepisów przejściowych, podatnicy korzystający ze zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii (art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym), mieli wątpliwości, jak kalkulować kwotę tego zwolnienia w oparciu o decyzje umorzeniowe świadectw na wykonanie obowiązku kolorowania za 2018 r.

Przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną nabywcom końcowym, a także niektórzy odbiorcy przemysłowi mają obowiązek nabycia i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE określoną w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii ilość świadectw pochodzenia energii elektrycznej. Obowiązek ten jest realizowany w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku, za który obowiązek jest realizowany.

Webcast: Akcyza – przegląd najważniejszych zmian

30 października 2019 r.
godz. 13:00 – 14:00

Osoba kontakowa:
Katarzyna Wiktorowicz
kwiktorowicz@deloittece.com

Zarejestruj się

W konsekwencji, podmioty te nie mogą wcześniej niż od dnia 1 lipca danego roku składać wniosku o umorzenie świadectw pochodzenia w celu realizacji obowiązku w bieżącym roku.


- Mateusz Jopek, Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Z kolei przepisy art. 30 ust. 1 i 2 ustawy akcyzowej przewidują, że omawiane zwolnienie stosuje się na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii (w praktyce – na podstawie decyzji Prezesa URE o umorzeniu świadectw pochodzenia energii). Zwolnienie stosuje się poprzez obniżenie kwoty akcyzy od energii elektrycznej w deklaracji akcyzowej, lecz nie wcześniej niż w deklaracji za okres, w którym podatnik otrzymał decyzję Prezesa URE.

Zarówno z komunikatu Ministerstwa Finansów, jak i szeregu interpretacji indywidualnych wydanych od początku roku wynikało, że do kalkulacji kwoty zwolnienia z akcyzy należy przyjmować stawkę obowiązującą w momencie korzystania z tego zwolnienia, tj. 5 zł za MWh. 8 października 2019 r. WSA w Rzeszowie, w wyroku o sygn. I SA/Rz 516/19 uchylił interpretację indywidualną, w której organ stał na stanowisku, że przy kalkulacji kwoty zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym, należy przyjmować stawkę akcyzy obowiązującą w chwili korzystania ze zwolnienia. Oznacza to, że sąd podzielił stanowisko, że stosowanie stawki obecnie obowiązującej nie jest prawidłowym podejściem.
 

Interpretacja pozytywna dla podatnika

To bardzo dobry wyrok dla podatników, który w naszej ocenie jest zgodny z systemową i celowościową wykładnią przepisów akcyzowych. Pisemne uzasadnienie wyroku jest jeszcze nieopublikowane, ale z ustnych motywów rozstrzygnięcia sądu wynika, że wobec braku przepisów przejściowych dotyczących sposobu kalkulacji tego zwolnienia w ustawie zmieniającej stawkę akcyzy na energię elektryczną, przedsiębiorstwa dokonujące obrotu energią elektryczną zostały pozbawione prawa do odliczenia podatku, które to przysługiwało im za okres, w którym ta energia została dostarczona odbiorcy końcowemu.
 

- Anna Wibig, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Sąd uznał, że tym samym cel tego zwolnienia został zniweczony, a ustawodawca takim działaniem zaskoczył podatników i pozbawił ich uprawnień, których mieli prawo oczekiwać w 2018 r., tj. w chwili nabywania świadectw pochodzenia energii. Powołując się na wynikającą z przepisu art. 2a Ordynacji Podatkowej zasadę in dubio pro tibutario („wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść podatnika”), sąd uchylił niekorzystną dla podatnika interpretację.

Co dalej?

Wyrok WSA w Rzeszowie jest nieprawomocny i można się spodziewać, że organ podatkowy wystąpi ze skargą kasacyjną do NSA. Należy jednak mieć nadzieję, że to rozstrzygnięcie jest początkiem, pozytywnej dla podatników linii orzeczniczej w tym zakresie. W perspektywie najbliższego roku powinny pojawić się kolejne rozstrzygnięcia w tym zakresie. Biorąc pod uwagę, iż różnica w kwocie zwolnienia jest istotna, jeśli podstawą do jej wyliczenia będzie stawka 20 zł/1MWh zamiast 5zł/1MWh, rekomendujemy monitorowanie tego tematu i analizę możliwych działań celem potwierdzenia w swojej indywidualnej sprawie możliwości stosowania wyższej stawki akcyzy przy wyliczaniu kwoty zwolnienia.  

Czy ta strona była pomocna?