Warunek stosowania zerowej stawki akcyzy dla preparatów smarowych CN 3403

Analizy

Przeprowadź w czwartek inwentaryzację preparatów smarowych

Warunek stosowania zerowej stawki akcyzy dla preparatów smarowych CN 3403 nabytych przed 1 listopada 2019 r.

Ekspres akcyzowy 20/2019 | 29 października 2019 r.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1520, dalej: „Pakiet Paliwowy”) od 1 listopada 2019 r. wprowadza opodatkowanie akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do pozycji CN 3403 (dalej: „Preparaty Smarowe”) stawką 1180 zł/1000 litrów. Niemniej, do 31 października tego roku, Preparaty Smarowe są nadal objęte zerową stawką akcyzy bez konieczności dopełniania dodatkowych warunków. Pakiet Paliwowy przewiduje jednak, że w przypadku niektórych Preparatów Smarowych ich posiadacze będą zobowiązani do spełnienia pewnych obowiązków, aby nadal mogły one być traktowane jak opodatkowane zerową stawką akcyzy po 1 listopada 2019 r.

O co chodzi?

Pakiet Paliwowy stanowi, że warunkiem zastosowania po 31 października 2019 r. zerowej stawki akcyzy do preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, w stosunku do których obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym, powstał przed dniem 1 listopada 2019 r. i które przed tym dniem nie znajdowały się w sprzedaży hurtowej lub detalicznej, jest przekazanie do dnia 10 listopada 2019 r. właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przez podmioty, które posiadają te wyroby, informacji o tych wyrobach.

Uwaga: Zmieniony termin

Webcast: Akcyza – przegląd najważniejszych zmian

30 października 2019 r.
godz. 13:00 – 14:00

Zarejestruj się

Przepisy dalej określają również, że powyższa informacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu,
  • adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu,
  • jego numer identyfikacji podatkowej oraz
  • wskazanie ilości posiadanych Preparatów Smarowych w litrach.

Co to oznacza w praktyce?

Interpretacja powyższych przepisów budzi pewne wątpliwości, np. w zakresie jak należy rozumieć dla celów przepisu przejściowego pojęcia „sprzedaż hurtowa” oraz „sprzedaż detaliczna”, jak i samo określenia „sprzedaż”. Jak należy traktować np. Preparaty Smarowe nabyte w drodze nabycia wewnątrzwspólnotowego czy importu. Każdy podmiot musi we własnym zakresie określić, czy posiada takie wyroby oraz dla zagwarantowania stosowania stawki zero przekazać właściwemu organowi podatkowemu odpowiednią informację.

Przygotowanie informacji o posiadanych wyrobach, o której mowa w przepisach przejściowych, może wiązać się z kilkoma potencjalnymi problemami, np.

  • uzyskaniem informacji o ilości Preparatów Smarowych w litrach – często producenci podają ich ilość w sposób masowy w kilogramach, oraz
  • pytaniem czy chodzi o zwykłe litry, czy może litry określone w temperaturze 15°C, czyli jednostce właściwej dla określenia podstawy opodatkowania akcyzą. Ponadto, ważny jest też moment w którym ilość ta zostanie określona.

Co dalej?

Przepis przejściowy wymaga wskazania w informacji o produktach, które podmiot posiada na 31 października 2019 r. W rezultacie, konieczne jest zaplanowanie oraz przeprowadzenie inwentaryzacji takich produktów na ten dzień.

To też ostatni dzwonek na podjęcie działań mających w ogóle na celu przygotowanie się do zmiany regulacji akcyzowych w zakresie preparatów smarowych. Od 1 listopada zastosowanie będą miały nowe zasady, które w wielu przypadkach mogą mieć istotny wpływ na obowiązki podmiotów względem organów podatkowych.

Czy ta strona była pomocna?