Istotne zmiany w podatku akcyzowym już wkrótce

Analizy

Istotne zmiany w podatku akcyzowym już wkrótce

Ustawa oczekuje na podpisanie przez Prezydenta i publikację

Ekspres Akcyzowy 3/2021 | 7 kwietnia 2021 r.

30 marca 2021 r. na posiedzeniu Sejmu uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Nowelizacja”). Obecnie oczekuje ona na podpisanie przez Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

O co chodzi?

W ostatnich dniach Sejm ostatecznie przyjął Nowelizację, która wprowadza szereg zmian w przepisach ustawy o akcyzie. Najważniejsze z nich dotyczą:

  • Zmian w zakresie Wiążących Informacji Akcyzowych (dalej: „WIA”);
  • Zmian w warunkach wydawania i cofania zezwoleń akcyzowych;
  • Zmiany we wzorze określającym wysokość częściowego zwrotu akcyzy dla energii elektrycznej;
  • Wprowadzenia obowiązku składania deklaracji akcyzowych dla wyrobów korzystających ze zwolnienia z akcyzy oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy;
  • Elektronizacji akcyzy – wprowadzenie obowiązku składania deklaracji elektronicznie oraz prowadzenia ewidencji jedynie w formie elektronicznej

Webinar: Digitalizacja podatku akcyzowego

24 maja 2021 r., godz. 10:00-11:00

Osoba kontaktowa:
Barbara Leleno
bleleno@deloittece.com

Zarejestruj się

Co to oznacza w praktyce?

Według nowych zasad, WIA będą wiązać nie tylko organy podatkowe, ale również podmioty, które o nie wystąpiły. Ważność wydawanych WIA została ograniczona do pięciu lat, jednak WIA będą mogły również wcześniej utracić swoją ważność w przypadku zmian w przepisach akcyzowych, Nomenklaturze Scalonej lub wyjaśnieniach do niej - o ile ich zmiana spowoduje niezgodność z tymi regulacjami. Ponadto utrata ważności przez WIA, w tym jej uchylenie, spowoduje natychmiastowy brak możliwości jej stosowania.

Zmiany w warunkach wydawania i cofania zezwoleń akcyzowych mogą mieć istotne znaczenie dla podmiotów posiadających różnego rodzaju zezwolenia, w tym związane ze składem podatkowym czy też statusami zarejestrowanego odbiorcy i wysyłającego lub podmiotu pośredniczącego. Zgodnie z Nowelizacją rozszerzony zostanie katalog przesłanek, na podstawie, których organy będą mogły odmówić wydania zezwoleń, jak również rozszerzony będzie katalog przesłanek umożliwiających cofnięcie tych już posiadanych przez przedsiębiorców. Przykładowo organy będą uprawnione do cofnięcia zezwolenia w przypadku, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że prowadzenie działalności na podstawie wydanego zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego.

W zakresie zmiany we wzorze służącym do określenia kwoty częściowego zwrotu akcyzy od energii elektrycznej, o którym mowa w art. 31d ustawy o akcyzie, zastępuje się występującą w nim obecnie stałą wartość „20” przez zmienną „S”, która będzie odpowiadała stawce akcyzy od energii elektrycznej w okresie, za który dany podmiot będzie ubiegał się o zwrot. Wpłynie to istotnie na kwoty zwrotów.

W przypadku wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy oraz wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o akcyzie, które są opodatkowane zerową stawką akcyzy, wprowadza się obowiązek składania deklaracji akcyzowych za okresy kwartalne.

Obowiązek elektronizacji polega na wprowadzeniu wymogu prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej oraz konieczność składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Co dalej?

Nowelizacja wchodzi w życie 1 maja 2021 r. Wyjątkiem są przepisy w zakresie obowiązku elektronizacji, które zaczną obowiązywać od:

  • 1 lipca 2021 r. w zakresie elektronicznego składania deklaracji akcyzowych;
  • 1 stycznia 2022 r. w zakresie elektronicznego prowadzenia ewidencji.

Dodatkowo obowiązek składania deklaracji akcyzowych dla wyrobów korzystających ze zwolnienia z akcyzy oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy wejdzie w życie począwszy od rozliczeń za trzeci kwartał 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami w ustawie o akcyzie podmioty, które uzyskały bądź planują wystąpienie z wnioskiem o wydanie WIA, powinny dokonać analizy Nowelizacji i jej wpływu na WIA. Natomiast podatnicy posiadający różnego rodzaju zezwolenia powinni sprawdzić czy spełniają wszystkie nowe kryteria związane z ich posiadaniem.

Dodatkowo w zakresie obowiązku elektronizacji podatnicy akcyzy powinni rozpocząć proces wdrażania nowych rozwiązań w prowadzonej działalności w zakresie podatku akcyzowego.

 

Współautorem artykułu jest: Kordian Denkiewicz, Konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego

Deloitte - Pogotowie PUESC

Pogotowie PUESC

Szybka i praktyczna pomoc w zakresie PUESC

Coraz więcej spraw podatnicy akcyzy będą mogli, a w niektórych przypadkach nawet będą musieli, przeprocesować przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej: „PUESC”, „Platforma”). 1 lutego 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy akcyzowej, która będzie nakładać na wszystkich podatników akcyzy obowiązek aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R właśnie na PUESC. Ponadto te podmioty, które przed nowelizacją dokonały tylko zgłoszenia, tj. pośredniczące podmioty węglowe lub pośredniczące podmioty gazowe, po wejściu w życie nowych regulacji będą musiały dokonać rejestracji. Czas na aktualizację i nową rejestrację będzie do 30 czerwca 2021 r.

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?