Szykuje się rewolucja związana z opodatkowaniem akcyzą preparatów smarowych

Analizy

Szykuje się rewolucja związana z opodatkowaniem akcyzą preparatów smarowych

Już wkrótce preparaty smarowe z pozycji CN 3403 zostaną objęte stawką akcyzy w wysokości 1180 zł oraz dodatkowymi wymogami formalnymi

Ekspres Akcyzowy 5/2019 | 24 kwietnia 2019 r.

Obecnie toczą się rządowe prace legislacyjne dotyczące ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. „pakiet paliwowy 2.0” (dalej: „Projekt” lub „Nowelizacja”). Zgodnie z założeniami oraz treścią przepisów zawartych w Projekcie, już od 1 września tego roku istnej rewolucji ma ulec m.in. kwestia opodatkowania akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do pozycji CN 3403.

O co chodzi?

Według uzasadnienia do Nowelizacji, planowane zmiany w ustawie o podatku akcyzowym dotyczą w głównej mierze opodatkowania akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do pozycji CN 3403 na podobnych zasadach na jakich opodatkowane akcyzą są obecnie oleje smarowe klasyfikowane do pozycji CN 2710. Należy bowiem zaznaczyć, że obecnie preparaty smarowe (CN 3403), które są przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe mogą korzystać z preferencyjnego opodatkowania tzw. „bezwarunkową zerową stawką akcyzy”.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że w wielu przypadkach oleje mineralne (klasyfikowane do pozycji CN 2710) oraz preparaty smarowe (te z pozycji CN 3403) mają podobne przeznaczenie, właściwości i co do zasady mogą pełnić takie same funkcje. Bardzo często posiadają również takie same parametry fizykochemiczne i użytkowe. Tak więc faktyczne obciążenie podatkiem akcyzowym tylko jednej z tych dwóch kategorii wyrobów może prowadzić do pewnych nadużyć mających na celu uniknięcie opodatkowania akcyzą.

W myśl treści uzasadnienia do Projektu, brak efektywnego opodatkowania akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych w pozycji CN 3403 jest wykorzystywany przez podmioty działające w „szarej strefie” w celu unikania obowiązku podatkowego w odniesieniu do olejów smarowych mineralnych (bazowych). Oleje smarowe charakteryzują się podobnymi właściwościami fizyko-chemicznymi jak oleje napędowe, i w efekcie mogą być stosowane zamiennie (np. zastosowanie olejów smarowych do celów napędowych). Ponadto, podmioty z „szarej strefy” pomimo, iż faktycznie sprzedają bądź wytwarzają dodatki do paliw lub same paliwa przeznaczone do napędu, w celu uniknięcia ich opodatkowania akcyzą i obciążenia opłatą paliwową klasyfikują je jako preparaty smarowe z pozycji CN 3403.

Niezależnie, Projekt przewiduje również ponowne objęcie akcyzą olejów smarowych z dodatkiem biodiesla klasyfikowanych do kodu CN 2710 20 90, podobnie jak miało to miejsce przed dniem 1 stycznia 2019 r. Zmiana ta ma charakter dostosowawczy i jest efektem kilku nowelizacji ustawy akcyzowej w zakresie występujących w niej kodów CN, które miały miejsce praktycznie jednocześnie w końcówce roku 2018.

Co to oznacza?

Zgodnie z projektowaną Nowelizacją, preparaty smarowe (CN 3403) mają zostać objęte stawką akcyzy w wysokości 1180 zł za 1000 litrów, czyli taką samą jaką dzisiaj opodatkowane są mineralne oleje smarowej (CN 2710). Zmiana ta doprowadzi do sytuacji, w której np. produkcja tych wyrobów na terenie Polski będzie musiała odbywać się w składzie podatkowym oraz przedsiębiorcy będą zobowiązani do wypełniania nowych obowiązków formalnych związanych z ich nabyciem z zagranicy.

Przypuszczalnie, rozszerzeniu o preparaty smarowe ulegnie również przewidziany obecnie przez regulacje stosownego rozporządzenia mechanizm zwolnienia od akcyzy olejów smarowych przeznaczonych m.in. do celów innych niż napędowe, opałowe lub jako oleje smarowe do silników spalinowych. Stosowanie tego zwolnienia jest związane z koniecznością spełnienia szeregu warunków formalnych, w tym m.in. rejestracji dla celów akcyzy, zachowania odpowiednich schematów transakcyjnych wymagających udziału wyspecjalizowanych podmiotów określonych przez przepisy akcyzowe (skład podatkowy czy też podmiot pośredniczący), a od nowego roku również obowiązkowe objęcie ich dostaw elektronicznymi dokumentami dostawy (eDD).

W rezultacie, wszystkie podmioty, które w ramach prowadzonej działalności produkują, nabywają, sprzedają, wykorzystują lub zużywają preparaty smarowe klasyfikowane do pozycji CN 3403 będą musiały odpowiednio przystosować się do szerokiego spektrum regulacji, które zostanie na nie nałożone.

Co dalej?

Na tę chwilę, zrównanie preparatów oraz olejów smarowych dla celów opodatkowania podatkiem akcyzowym wydaje się być już w zasadzie przesądzone – jest to tylko kwestia czasu, a Nowelizacja zakłada, że zostało go już naprawdę niewiele, bo tylko do 1 września 2019 r. Dlatego, naszym zdaniem, przedsiębiorcy którzy w swojej działalności mają do czynienia z wyrobami klasyfikowanymi do pozycji CN 3403, już dzisiaj powinni rozpocząć odpowiednie przygotowania do wejścia w życie Nowelizacji, tak aby po ewentualnym przyspieszeniu prac legislacyjnych być gotowymi na szybkie wejście w życie nowych przepisów. M.in. należy zastanowić się nad zakresem własnej działalności z wykorzystaniem tych wyrobów i potencjalnych wymogów, które będą stały przed przedsiębiorcami w dniu wejścia w życie nowych regulacji. Być może już dzisiaj warto rozpocząć pewne procesy, które pozwolą bez uszczerbku na dalsze działanie firmy w obecnym zakresie operacyjnym.

 

Pakiet przewozowy – nowe obowiązki wynikające z planowanych zmian

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?