Stare wzory znaków akcyzy ważne jeszcze tylko pół roku.

Analizy

Stare wzory znaków akcyzy ważne jeszcze tylko pół roku

Jakie obowiązki ciążą na podmiotach dokonujących obrotu wyrobami banderolowanymi?

Ekspres Akcyzowy 9/2019 | 12 czerwca 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe wzory banderol podatkowych, stosowanych do oznaczania wyrobów tytoniowych oraz napojów spirytusowych, co ma istotny wpływ na ograniczenie możliwości stosowania banderol zgodnych z ich dotychczasowym wzorem.

O co chodzi?

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. 2018, Poz. 1178), od 1 stycznia 2019 r., do oznaczania wyrobów tytoniowych oraz napojów spirytusowych należy stosować znaki akcyzy zgodne z nowymi wzorami. Nowe znaki akcyzy zawierają kod 2D, w którym zawarto informacje na temat serii i roku wytworzenia banderoli. Wprowadzenie kodu 2D ma umożliwić łatwiejszą weryfikację legalności produktów oraz autentyczności umieszczonych na nich banderol, bowiem po zeskanowaniu kodu osoba sprawdzająca ma otrzymać komplet informacji na temat weryfikowanej banderoli. Ponadto, zmianie uległ rozmiar znaków akcyzy przeznaczonych do oznaczania wyrobów tytoniowych, który wynosi teraz 32x16 mm zamiast dotychczasowych 45x22 mm.

Co to oznacza?

Mimo, iż podmioty zobowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (głównie podmioty prowadzące składy podatkowe) nie mogą już nakładać znaków akcyzy zgodnych ze starymi wzorami, to zgodnie z regulacjami ustawy akcyzowej wyroby, które już zostały nimi oznaczone mogą znajdować się w obrocie do dnia 31 grudnia 2019 r. Po tym terminie, posiadacz takich wyrobów akcyzowych przeznaczonych do sprzedaży i oznaczonych nieprawidłowymi znakami akcyzy, będzie zobowiązany zakupić legalizacyjne znaki akcyzy i oznaczyć nimi te wyroby.

W związku z tym, na wszystkich podmiotach dokonujących ich sprzedaży ciąży obowiązek zweryfikowania prawidłowości tego oznakowania. Jak wynika bowiem z przepisów ustawy o podatku akcyzowym, obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje m.in. w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przeznaczonych do dalszej odsprzedaży wyrobów akcyzowych oznaczonych nieodpowiednimi znakami akcyzy.

Ustawodawca przewidział natomiast szczególne regulacje w odniesieniu do wyrobów tytoniowych, w przypadku których wprowadził możliwość nanoszenia podatkowych znaków akcyzy o starym wzorze do 20 maja 2019 r., pod warunkiem że będą to znaki akcyzy z nadrukowanym rokiem wytworzenia 2019. Tak oznaczone wyroby mogą być oferowane do sprzedaży do końca bieżącego roku. Natomiast, wyroby tytoniowe oznaczone starymi znakami akcyzy z nadrukowanym rokiem wytworzenia 2018, mogły być sprzedawane bez obowiązku legalizacji do 28 lutego 2019 r.

Natomiast jeśli wyroby akcyzowe oznaczone „starymi” znakami akcyzy są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, to wydaje się, że podmiot będzie mógł je oznaczyć „nowymi” znakami akcyzy, a nie koniecznie dokonywać legalizacji. Tak wskazał Dyrektor KIS w wydanej indywidualnej interpretacji podatkowej (0111-KDIB3-3.4013.42.2019.2.WR) wydanej 26 kwietnia 2019 r.

Co dalej?

Należy zwrócić szczególną uwagę na wyroby oznaczone znakami akcyzy, które są przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Do końca bieżącego roku mogą być sprzedawane wyroby oznaczone „starymi” znakami akcyzy, bez obowiązku ich legalizacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyroby tytoniowe, oznaczone zarówno „starymi” jak i „nowymi” znakami akcyzy, które mogą być sprzedawane bez konieczności legalizacji, tylko jeśli na banderoli podatkowej mają nadrukowany rok 2019.

Zalecamy, dokonanie przeglądu posiadanych zapasów wyrobów akcyzowych, które są oznaczone znakami akcyzy pod kątem:

• weryfikacji prawidłowości ich oznaczenia – tzn., czy posiadają one nałożone prawidłowe banderole oraz

• wielkości zapasów wyrobów oznaczonych banderolami ważnymi do końca 2019 roku, czy nie ma ryzyka konieczności nałożenia na część z nich legalizacyjnych znaków akcyzy czy tez podjęcia innych działań, które by spowodowało uniknięcie konieczności legalizacji tych wyrobów w przypadku gdy objęte są procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Cykl warsztatów: Elektroniczny monitoring wyrobów akcyzowych: e-DD w EMCS PL2

Warszawa, Poznań, Katowice

Dowiedz się więcej

Branża spirytusowa wnioskowała o przedłużenie terminu ważności banderol dla napojów spirytusowych, niemniej, póki co Ministerstwo Finansów nie opublikowało żadnego projektu rozporządzenia, który wydłużałby ten termin.

Czy ta strona była pomocna?