Planowane zmiany w katalogu wyrobów akcyzowych

Analizy

Planowane zmiany w katalogu wyrobów akcyzowych

Ponowne objęcie obowiązkami wynikającymi z przepisów w zakresie akcyzy oraz pakietu przewozowego (SENT) wyrobów z pozycji CN 3824

Ekspres Akcyzowy 7/2019 | 9 maja 2019 r.

Trwają rządowe prace legislacyjne nad tzw. „pakietem paliwowym 2.0”, tj. ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt” lub „Nowelizacja”). W myśl obecnego brzmienia projektowanych przepisów, planowo z dniem 1 lipca tego roku niektóre wyroby z pozycji CN 3824 zostaną ponownie zaklasyfikowanie do kategorii wyrobów akcyzowych. Poza oczywistymi skutkami tej zmiany wynikającymi z przepisów o samym podatku akcyzowym, należy zaznaczyć, że będą miały one również istotny wpływ na obowiązki związane z monitorowaniem przewozu towarów w ramach systemu SENT (tzw. pakiet przewozowy).

O co chodzi?

Pakiet paliwowy 2.0 stanowi kolejną odsłonę regulacji mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie wyrobów akcyzowych. Poza omawianą już w poprzednim wydaniu naszego Ekspresu Akcyzowego rewolucją związaną z opodatkowaniem akcyzą preparatów smarowych, Nowelizacja zakłada również objęcie obowiązkami wynikającymi z ustawy o podatku akcyzowym nowych – choć w pewnym sensie starych – rodzajów wyrobów.

W myśl przepisów Projektu, proponuje się m.in. zmianę regulacji ustawy o podatku akcyzowym poprzez dodanie do katalogu wyrobów energetycznych, towarów klasyfikowanych do następujących kodów CN: 3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93 oraz 3824 99 96 – pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych. Jednocześnie, powyższe wyroby (poza preparatami przeciwrdzewnymi zawierającymi aminy jako składniki aktywne, złożonymi z rozpuszczalników nieorganicznych, rozcieńczalników do lakierów i produktów podobnych) mają zostać również uwzględnione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, który zawiera wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja co do zasady powinna odbywać się w składzie podatkowym.

Szykuje się rewolucja związana z opodatkowaniem akcyzą preparatów smarowych

Dowiedz się więcej

Co to oznacza?

Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektowanej Nowelizacji, wskazana powyżej zmiana ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących wyrobów akcyzowych z działu 38 Nomenklatury Scalonej przeznaczonych do celów opałowych lub napędowych, które mogą wystąpić po wyłączeniu z dniem 1 stycznia 2019 r. z załączników nr 1 i 2 do ustawy o podatku akcyzowym wyrobów klasyfikowanych m.in. do CN 3824 90 97. Jak się bowiem okazuje, zastąpienie (w pewnym sensie) z końcem 2018 r. powyższego kodu CN, podpozycją CN 3826 00, pozostawiło w katalogu wyrobów akcyzowych jedynie niewielki wycinek produktów klasyfikowanych w 2009 r. do pozycji CN 3824, które stanowiły do końca roku 2018 wyroby akcyzowe.

Tak więc, w rezultacie planowane jest rozszerzenie obecnego katalogu wyrobów akcyzowych o te, które zostały z niego usunięte z końcem roku 2018. Wydaje się, że w tym miejscu należy wspomnieć, iż sama Nomenklatura Scalona zmienia się praktycznie z roku na rok i kody CN przypisane danym wyrobom w roku 2009 nie muszą wcale odpowiadać tym obowiązującym np. w roku 2018 – tak jak ma to miejsce w omawianym przypadku.

Niezależnie od konsekwencji w podatku akcyzowym, zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami pakietu przewozowego (SENT), wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3824 podlegają obowiązkom związanym z monitorowaniem ich przewozu wyłącznie w sytuacji, gdy są one wyrobami akcyzowymi wskazanymi w załączniku nr 1 do ustawy akcyzowej. Jak wskazywaliśmy w Ekspresie Akcyzowym 10/2018, mając na względzie fakt, że od 1 stycznia 2019 r., wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3824 zostały usunięte z katalogu wyrobów akcyzowych, podmioty dokonujące obrotu takimi wyrobami, mogły ograniczyć zakres swoich czynności związanych z monitorowaniem przewozu takich wyrobów za pomocą SENT. Planowane w tej chwili zmiany przepisów akcyzowych zawarte w treści Nowelizacji, które mają polegać na przywróceniu wyrobów z pozycji CN 3824 do załącznika nr 1, jeśli wejdą w życie, będą skutkowały ponownym objęciem obowiązkami monitorowania w SENT wybranych wyrobów z tej pozycji CN.

Ponadto, co może okazać się równie istotne, jak już wskazywaliśmy w Ekspresie Akcyzowym 3/2019 ponowne objęcie powyższych wyrobów wymogami wynikającymi z regulacji pakietu przewozowego (SENT) może wiązać się z nałożeniem na podmioty obracające takimi towarami dodatkowych wymogów związanych m.in. z rejestracją na PUESC, np. założeniem odpowiednich kont użytkownikom i rejestracją firmy, które będą umożliwiały dokonywanie zgłoszeń przewozu towarów czy też potwierdzeń ich odbioru.

Cykl warsztatów: Elektroniczny monitoring wyrobów akcyzowych: e-DD w EMCS PL2

Dowiedz się więcej

Co dalej?

Zgodnie z planowanymi zmianami, wybrane wyroby z pozycji CN 3824 zostaną ponownie uznane za wyroby akcyzowe, co może skutkować dodatkowymi obowiązkami w zakresie akcyzy dla licznej grupy przedsiębiorstw dokonujących nimi obrotu. Co więcej, wyroby te mogą zostać dodatkowo ponownie objęte wymogami nałożonymi przez przepisy pakietu przewozowego (SENT) i to niezależnie od ich przeznaczenia. Ponadto, zgodnie z projektowanymi przepisami, powyższe zmiany mają planowo wejść w życie już z dniem 1 lipca 2019 r.

W rezultacie, naszym zdaniem, przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności mają do czynienia z powyższymi wyrobami klasyfikowanymi do pozycji CN 3824, już dzisiaj powinni rozpocząć odpowiednie przygotowania do wejścia w życie Nowelizacji, w tym dokonania (i) niezbędnej analizy potencjalnego wpływu nowych przepisów na swoją działalność oraz (ii) odpowiedniego przygotowania, tak aby po ewentualnym przyspieszeniu prac legislacyjnych być gotowymi na szybkie wejście w życie nowych przepisów. Być może już dzisiaj warto rozpocząć pewne procesy, które pozwolą bez uszczerbku na dalsze działanie firmy w aktualnym i niezmienionym zakresie operacyjnym.

 

Czy ta strona była pomocna?