Wszyscy podatnicy akcyzy będą musieli zaktualizować zgłoszenie rejestracyjne na PUESC

Analizy

Wszyscy podatnicy akcyzy będą musieli zaktualizować zgłoszenie rejestracyjne na PUESC?

Wymóg ponownej rejestracji dla wszystkich podmiotów akcyzowych

Ekspres Akcyzowy 17/2020 |3 grudnia 2020 r.

Jak wynika z opublikowanego na stronach sejmowych projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 720, dalej: „Projekt”), planowana jest nowelizacja m.in. regulacji dotyczących rejestracji dla celów podatku akcyzowego. W efekcie tych zmian, również podmioty, które są obecnie zarejestrowane dla potrzeb akcyzy będą musiały ponownie złożyć zgłoszenie w sposób elektroniczny za pomocą PUESC.

PUESC – które podmioty powinny dokonać ponownej rejestracji?

Opublikowany Projekt zakłada m.in.

  • utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (dalej: ”Centralny Rejestr”), stanowiącego centralną bazę podmiotów zarejestrowanych dla potrzeb akcyzy,
  • wprowadzenie obowiązku rejestracji oraz aktualizowania zgłoszeń rejestracyjnych wyłącznie za pośrednictwem portalu PUESC,
  • rozszerzenie zakresu podmiotów, które będą podlegały obowiązkowi rejestracji w opozycji do dotychczasowego wymogu dokonania jedynie zgłoszenia.

Istotną nowością jest to, że zgodnie z proponowanymi przepisami Projektu obowiązkowi rejestracji mają podlegać również m.in. pośredniczące podmioty węglowe, pośredniczące podmioty gazowe, a także podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, które zamierzają zużywać paliwo lotnicze, paliwo żeglugowe lub gaz LPG w zwolnieniu od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Ponadto, Projekt wprowadza także regulację przejściową, z której wynika, że podmioty, które przed dniem wejścia w życie nowych przepisów dokonały już rejestracji dla potrzeb akcyzy, zostaną zarejestrowane w Centralnym Rejestrze, pod warunkiem, że przed 30 czerwca 2021 r. uzupełnią zgłoszenie rejestracyjne o dane dotyczące właściwego dla podmiotu organu podatkowego. W praktyce będzie to oznaczać konieczność złożenia aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego przez PUESC. W tym terminie, przez platformę PUESC, muszą również złożyć swoje zgłoszenie podmioty nowo objęte obowiązkiem rejestracji. Brak dopełnienia obowiązku aktualizacji we wskazanym terminie może przysporzyć wielu problemów operacyjnych, gdyż podmiot może nie być „widoczny” dla systemów podatkowych jako zarejestrowany podatnik akcyzy od 1 lipca 2021 r. Natomiast dla podmiotów, które nie były objęte tym obowiązkiem, jak pośredniczący podmiot gazowy czy węglowy, brak dopełnienia rejestracji będzie oznaczał utratę tego statusu i daleko idące konsekwencje w opodatkowaniu akcyzą.

Poza Centralnym Rejestrem pozostają zgodnie z Projektem: pośredniczący podmiot olejowy oraz zużywający podmiot olejowy, gdyż te rejestracje będą w rejestrze prowadzonym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Niemniej sam formularz rejestracyjny AKC-RU można już dziś złożyć bądź zaktualizować przez PUESC.

Pogotowie PUESC

Szybka i praktyczna pomoc w zakresie PUESC

Nasze „Pogotowie PUESC” zapewnia dostęp do eksperta Deloitte, który posiada praktyczną wiedzę na temat poruszania się po portalu i załatwiania spraw przez PUESC. Uzyskasz szybkie i konkretne rozwiązanie swoich problemów i wątpliwości. 

open in new window Dowiedz się więcej

Konieczność aktualizacji zgłoszeń na PUESC

Powyższe zmiany regulacji oznaczają, iż wszystkie podmioty, które są obecnie zarejestrowane dla potrzeb akcyzy po wejściu w życie przepisów Projektu, będą musiały zaktualizować za pośrednictwem portalu PUESC złożone zgłoszenie rejestracyjne, uzupełniając je o dane właściwego Urzędu Skarbowego.

Na tę chwilę wiadomo, że w celu wypełnienia powyższego obowiązku, konieczne będzie, aby osoba dokonująca aktualizacji za pomocą PUESC posiadała odpowiednio konto i uprawnienia do reprezentowania podmiotu.

Niemniej jednak, istnieją pewne wątpliwości co do tego jakim pełnomocnictwem oraz w jakiej formie powinna dysponować taka osoba.
- zaznacza Mateusz Jopek, menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

W szczególności, czy osoba, która już obecnie posiada uprawnienia np. do aktualizacji danych podmiotu na PUESC, będzie również uprawniona do zaktualizowania zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu dla potrzeb akcyzy, czy jednak powinna posiadać w tym zakresie pełnomocnictwo (ogólne albo szczególne do tej czynności) złożone we właściwym urzędzie skarbowym.

Co dalej?

Biorąc pod uwagę to, iż Projekt jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie, a jego planowany termin wejścia w życie to 1 luty 2021 r., należy się spodziewać że zostanie on niebawem uchwalony i ukaże się w Dzienniku Ustaw. W związku z tym podmioty, które są już obecnie zarejestrowane dla potrzeb akcyzy, a także te które będą dopiero musiały dokonać takiej rejestracji jak pośredniczące podmioty gazowe czy węglowe, powinny podjąć niezwłocznie odpowiednie działania w celu uzyskania dostępu do PUESC i możliwości przeprowadzenia rejestracji lub jej aktualizacji dla celów akcyzy. W szczególności osoby, które obecnie są umocowane do aktualizowania rejestracji podmiotów dla celów akcyzy i nie mają one obecnie dostępu do portalu PUESC, powinny podjąć działania w zakresie utworzenia własnego konta na portalu PUESC, jego rozszerzenia oraz nadania odpowiednich uprawnień do reprezentacji podmiotu. Mogą pojawić się wyzwania praktyczne, jeśli np. zgodnie z obecną reprezentacją do takich czynności wymagany jest podpis więcej niż jednej osoby.

Biorąc pod uwagę, że wyznaczony termin w Projekcie nie jest odległy, a działania, konieczne do podjęcia na PUESC, mogą być wieloetapowe, a także mogą pojawić się nieoczekiwane utrudnienia w praktyce, zalecamy jak najszybsze podjęcie działań przygotowawczych.

Nie trzeba czekać do wejścia w życie projektu, aby na PUESC założyć konto podmiotu czy odpowiednie konto osobie, która będzie dokonywać aktualizacji lub nadać jej odpowiednie uprawnienia. Takie działania można podjąć już dziś, do czego zachęcamy.
- dodaje Anna Wibig, Starszy menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Ewentualne konsekwencje braku statusu zarejestrowanego podatnika od 1 lipca 2021 r. mogą być dotkliwe w praktyce.

Czy ta strona była pomocna?