Przegląd podatkowy: VAT

Artykuł

Przegląd podatkowy: VAT

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA oraz zmiany w zakresie VAT

Wydanie 3/2020 | 18 marca 2020 r.

„Przegląd podatkowy: VAT” prezentuje wybrane najświeższe orzeczenia sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą mieć istotny wpływ na Państwa działalność. To także najważniejsze i najświeższe informacje dotyczące zmian w zakresie VAT.

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA

Czy usługi telefonicznych konsultantów medycznych są zwolnione z VAT? Nie wiadomo tego nawet po wyroku Trybunału (wyrok TSUE z 5.03.2020 r. w sprawie C-48/19)

W niedawnym wyroku TSUE miał okazję rozstrzygnąć powołany - dość powszechny obecnie - problem. Niestety nie zrobił tego w sposób jasny. Trybunał uznał co prawda, że porady, które polegają na wyjaśnieniu diagnozy i możliwych terapii, czy też zaproponowaniu zmian w leczeniu, mogą służyć celom terapeutycznym, a zatem korzystać ze zwolnienia. Jednocześnie wskazał, że udzielanie ogólnych informacji o chorobach i terapiach oraz wykonywanie czynności administracyjnych takich jak przekazywanie kontaktu do lekarza nie korzysta ze zwolnienia.

Przesłanką stosowania zwolnienia jest jednak jeszcze jeden warunek: osoby udzielające porad medycznych powinny mieć szczególne kwalifikacje gwarantujące odpowiedni poziom świadczonych usług. Nie jest przy tym jasne, czy chodzi tutaj o kwalifikacje podobne do lekarzy, czy o inne kwalifikacje.

Konsekwencje w praktyce

Wyrok TSUE będzie budził bardzo poważne wątpliwości przy jego stosowaniu. Orzeczeń Trybunału dotyczących świadczeń medycznych z jednej strony, a świadczeń złożonych z drugiej jest jednak tak wiele, że praktycznie każde współcześnie świadczone usługi medyczne powinny być bardzo szczegółowo przeanalizowane pod kątem VAT.

Jeżeli spółka dominująca deleguje swój personel do spółki-córki, a ta jest zobowiązana zwrócić poniesione przy tym koszty, to takie świadczenie podlega opodatkowaniu VAT (wyrok TSUE z 11.03.2020 r. w sprawie C-94/19)

W tej sprawie spółka dominująca oddelegowała swojego dyrektora do pełnienia funkcji dyrektora jednego z zakładów spółki zależnej. Spółka-córka otrzymywała zatem od spółki dominującej faktury opiewające na kwoty kosztów oddelegowanego dyrektora.

Trybunał Sprawiedliwości nie miał wątpliwości, że w takiej sytuacji dochodzi do czynności opodatkowanej VAT – odpłatnego świadczenia usług. Nie jest to zwrot kosztów „poza VAT”. Takiego wniosku nie zmienia też fakt, że wysokość obciążenia jest równa kosztom poniesionym przez spółkę oddelegowującą.

Konsekwencje w praktyce

Wyrok dotyczy sytuacji często spotykanej w obrocie gospodarczym. W świetle powyższego orzeczenia spółki delegujące personel do innych spółek z grupy powinny przeanalizować związane z tym rozliczenia kosztów osób delegowanych z perspektywy VAT.

Usługi architekta dotyczące budowy pawilonu na zagranicznych targach bez polskiego VAT

NSA w wyroku z 26 lutego 2020 r. (sygn. I FSK 1471/17) ocenił, że weryfikacja koncepcji architektonicznej, przygotowanie projektu budowlanego oraz czynności koordynacyjne i nadzorcze związane z budową pawilonu na wystawę EXPO we Włoszech, są usługami związanymi z nieruchomością, a zatem opodatkowanymi poza Polską.

Podatnik we wniosku o wydanie interpretacji wskazał, że jest architektem i czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Chciał potwierdzić, usługi architektoniczne związane z przygotowaniem polskiego pawilonu na wystawę EXPO, które są świadczone na rzecz polskiego podatnika VAT zgodnie z zasadami szczególnymi powinny zostać opodatkowane poza Polską, w miejscu położenia nieruchomości. Podnosił, że jego usługi bezpośrednio wiązały się z procesem inwestycyjnym w postaci budowy pawilonu na konkretnej nieruchomości położonej we Włoszech, której lokalizacja, usytuowanie czy powierzchnia determinowały wszystkie wykonywane przez niego czynności.

Organ interpretacyjny uznał, że usługi podatnika nie miały wystarczająco bezpośredniego związku z nieruchomością, a miejsce ich świadczenia należy ustalić na zasadach ogólnych. W ocenie organu celem i istotą świadczonych usług było umożliwienie uczestnictwa Polski w EXPO.

WSA w Warszawie rozpatrujący skargę podatnika nie zgodził się ze stanowiskiem organu i podkreślił, że usługi architektoniczne dotyczące przygotowania pawilonu ekspozycyjnego z założenia dotyczyły konkretnej nieruchomości, konkretnej budowli i konkretnej lokalizacji. Ostatecznie rację podatnikowi przyznał też NSA, który również nie miał wątpliwości, że usługi podatnika były związane z nieruchomością położoną na terenie Włoch i tam powinny być opodatkowane VAT.

Konsekwencje w praktyce

Niniejszy wyrok NSA potwierdza stanowisko, zgodnie z którym usługi architekta związane z budową obiektów, jeśli są przeznaczone na konkretną nieruchomość, powinny być opodatkowane w kraju położenia nieruchomości. Z tego względu podatnicy wykonujący tego typu działalność powinni weryfikować, czy w związku z wykonywanymi usługami powinni się zarejestrować dla celów VAT w innych państwach w celu rozliczenia VAT.

Umowa na świadczenie usług tollingowych może skutkować powstaniem FE

NSA w orzeczeniu z 26 lutego 2020 r. (sygn. I FSK 1313/17) uznał, że niemiecka spółka, która zawarła z polską spółką z grupy umowę kooperacyjną na czas nieokreślony, w ramach której nabywa usługi przerobu swoich towarów znajdujących się czasowo na terytorium Polski, posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

We wniosku o interpretację spółka z siedzibą w Niemczech wskazała, że nie posiada w Polsce stałego zaplecza technicznego ani infrastruktury. Wyjaśniła, że towary będące jej własnością powierza polskiemu kontrahentowi. Towary te są przechowywane w magazynie polskiego kontrahenta, a ostatecznie poddawane uszlachetnianiu i przewożone z powrotem do Niemiec. Spółka dodała, że zatrudnia w Polsce tylko jednego pracownika, który np. reprezentuje ją podczas targów. Podkreśliła, że wszystkie decyzje strategiczne podejmowane są przez zarząd i uprawnionych pracowników spółki w Niemczech.

Organ interpretacyjny uznał, że w świetle opisanego stanu faktycznego spółka posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, które cechuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego.

Również WSA w Warszawie uznał, że działalność spółki cechuje się na tyle wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, aby uznać, iż posiada ona stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce. Ocenił, że dostępność zaplecza którym posiłkuje się niemiecka spółka jest porównywalne do dostępności jej zaplecza własnego, ponieważ korzysta z magazynów polskiego kontrahenta, jego sprzętu oraz fachowego personelu. NSA podzielił stanowisko sądu I instancji.

Konsekwencje w praktyce

Powyższy wyrok zapadł już po przedstawieniu korzystnej dla podatników opinii Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie, tj. C-547/18. Z wyciąganiem dalszych wniosków warto jednak zaczekać na werdykt TSUE, ponieważ może on mieć decydujący wpływ na praktykę polskich organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

Zmiany w prawie

Przesunięcie wprowadzenia JPK_VDEK dla dużych przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19

Na stronach rządu zapowiedziano przełożenie wejścia w życie nowego pliku JPK_VDEK dla dużych przedsiębiorców z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. Zmiana terminu wdrożenia nowych zasad w zakresie raportowania nowego pliku JPK ma stanowić jeden z elementów pakietu osłonowego dla firm w związku z koronawirusem. Ministerstwo Rozwoju przygotowuje w tej sprawie projekt specustawy.

Struktury JPK_V7M oraz JPK_V7K od 1 lipca 2020r.

Przeczytaj alert

Zwracamy dodatkowo uwagę, iż oprócz przesunięcia terminu obowiązywania JPK_VDEK, propozycje zmian legislacyjnych mają wesprzeć firmy, m.in.poprzez:

  • ulgi w należnościach, 
  • poprawę płynności finansowej firm 
  • oraz ochronę i wsparcie rynku pracy.

Projekt pakietu osłonowego dla przedsiębiorców

Przeczytaj alert

JPK_VDEK a kod „09” dla leków

W związku z sytuacją wynikającą z pojawienia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2 (powodującego chorobę COVID-19) Minister Zdrowia w obwieszczeniu z 5 marca 2020 r. opublikował wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obwieszczenie to obowiązuje od piątku 6 marca 2020 r.

Zwracamy uwagę, że transakcje sprzedaży leków i wyrobów medycznych zawartych w powyższym wykazie powinny być raportowane w pliku JPK_VDEK z odpowiednim kodem grupy towarowo-usługowej „09”.

Nowa matryca VAT już za kilkanaście dni

Już 1 kwietnia 2020 r. wejdą w życie przepisy ustanawiające nową matrycę stawek VAT. Podatnikom pozostało niewiele czasu na dostosowanie się do wynikających z tego zmian w stawkach VAT.

O tym co czeka przedsiębiorców w związku ze zmianami stawek VAT pisaliśmy m.in. w artykule przedstawiającym odpowiedzi na pytania zadane podczas webcastu „Zmiany stawek VAT”.

Zgodnie z projektem specustawy z 21.03.2020 wejście w życie nowej matrycy stawek VAT będzie przesunięte na 1 lipca br.

Nowa matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?