Przegląd podatkowy: VAT

Artykuł

Przegląd podatkowy: VAT

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA oraz zmiany w zakresie VAT

Wydanie 04/2021 | 21 kwietnia 2021 r.

"Przegląd podatkowy: VAT” prezentuje wybrane orzeczenia sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą mieć istotny wpływ na Państwa działalność. To także najważniejsze i najświeższe informacje dotyczące zmian w zakresie VAT.

Informujemy, że w związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 odwołane zostały zaplanowane rozprawy, a NSA kontynuuje działalność orzeczniczą w ograniczonym zakresie na posiedzeniach niejawnych. W związku z tym, w niniejszym wydaniu Przeglądu prezentujemy orzeczenie NSA wydane we wcześniejszym okresie, które może zainteresować podatników.

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA

Błędne zastosowanie przepisów o VAT przez podatnika nie może prowadzić do nakładania sankcji VAT przewidzianej polską ustawą, gdy brak jest oszustwa i uszczuplenia wpływów podatkowych (wyrok TSUE z 15.04.2021, C-935/19)

Trybunał wydał istotny wyrok dotyczący tzw. sankcji VAT obowiązującej w polskiej ustawie o VAT, w którym uznał ją za niedopuszczalną, gdy brak jest oszustwa i uszczuplenia wpływów podatkowych.

 

Podatnik może skorygować „puste” faktury i nie płacić sankcyjnego VAT, jeżeli działał w dobrej wierze i wykazał na nich podatek w przekonaniu, że jego sprzedaż podlega opodatkowaniu (wyrok TSUE z 18.03.2021, C-48/20)

Wyrok zapadł na tle dostaw paliwa za pośrednictwem kart paliwowych. Podmiot A (stacje benzynowe) wystawiał faktury z tytułu dostaw paliwa na podmiot B (wystawcę karty), a podmiot B wystawiał faktury z tytułu dostaw paliwa na podmiot C (nabywcę paliwa). Organy podatkowe po przeprowadzeniu kontroli podatkowej doszły do wniosku, że w tej sytuacji nie występują dostawy paliwa, ale świadczenie usługi finansowej przez B. i w konsekwencji odmówiły zatem podmiotowi B prawa do odliczenia podatku naliczonego. Uznały ponadto, że podatek VAT należny wykazany na fakturach wystawionych podmiotowi C podlega zapłacie na zasadach dot. „pustych faktur” – tj. na podstawie art. 108 ustawy o VAT.

Trybunał nie podzielił takiego stanowiska. Istotnymi czynnikami, które zadecydowały o podejściu Trybunału były następujące okoliczności: podatnik wystawiając faktury działał w dobrej wierze, zgodnie z utrwaloną praktyką interpretacyjną organów podatkowych, a nabywcy paliwa i tak mieliby prawo do odliczenia podatku, gdyby dostawy zostały prawidłowo zafakturowane.

Wyrok TSUE: 20% sankcja VAT niezgodna z regulacjami unijnymi

Jakie mogą być skutki wyroku dla polskich podatników?

Dowiedz się więcej

Konsekwencje w praktyce

Wyrok jest istotny, ponieważ jako pierwsze rozstrzygnięcie Trybunału daje tak wyraźne argumenty pozwalające podatnikom bronić się przed zastosowaniem sankcyjnego podatku nakładanego na podstawie art. 108 ustawy o VAT, czyli wynikającego z tzw. „pustych faktur”.

Kradzież towarów nie wyklucza odliczenia VAT naliczonego przy ich nabyciu (wyrok NSA z 22 stycznia 2021 r., sygn. I FSK 2088/19)

Sprawa dotyczyła spółki, która wskazała, że sprzedaje towary na rzecz kontrahenta zarejestrowanego dla potrzeb VAT zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Wątpliwości dotyczyły jednak towarów, które miały być przedmiotem wewnątrzwspólnotowych dostaw do Holandii. Spółka oraz kontrahent we wspólnym wniosku o wydanie interpretacji wyjaśnili, że zdarzają się sytuacje, w których towary mające stanowić WDT zostają skradzione podczas transportu, jeszcze zanim opuszczą terytorium Polski.

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym we wniosku, że w opisanej powyżej sytuacji, w związku z brakiem wywozu towarów poza granice Polski, spółka powinna rozpoznać transakcje nie jako WDT, ale jako dostawy krajowe na terytorium Polski. Nie zgodził się natomiast, że kontrahentowi spółki przysługuje w takich okolicznościach prawo do odliczenia podatku naliczonego. Argumentował, że skoro na potrzeby transakcji ze spółką posługuje się on numerem VAT nadanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych w Holandii, to nie można uznać, że działa w charakterze polskiego podatnika.

NSA zakwestionował stanowisko organu podatkowego oceniając, że pominął on w swoich rozważaniach kwestię przedefiniowania WDT na dostawę krajową, co wiąże się z koniecznością wykazania na fakturze podatku VAT w stawce właściwej dla danego towaru. Ponadto NSA wskazał, że nie można pominąć, że kontrahent spółki prowadzi na terytorium Polski działalność opodatkowaną. Zaznaczył, że zmiana charakteru transakcji musi mieć wpływ na sytuację prawnopodatkową kontrahenta, a dla możliwości realizacji prawa do odliczenia wystarczy, że w momencie nabycia towarów ich zakup został dokonany w celu wykorzystania produktów do działalności podlegającej VAT.

Konsekwencje w praktyce

Powyższe orzeczenie potwierdza, że utrata nabytego towaru (który miał być przedmiotem WDT) wskutek sytuacji losowej, np. kradzieży, nie przekreśla możliwości odliczenia VAT, skoro w chwili nabycia zamiarem podatnika było wykorzystanie tego towaru do czynności opodatkowanej.

Zmiany w prawie

Pakiet e-commerce trafił do Sejmu

W ubiegłym tygodniu skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy on dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w zakresie tzw. pakietu VAT e-commerce.

Zmiany w VAT w związku z implementacją pakietu e-commerce

Na co powinni zwrócić uwagę podatnicy, sprzedający towary lub świadczący usługi za pośrednictwem internetu?

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?