Kontynuacja konkursu EIC Accelerator w 2022 r.

Artykuł

Kontynuacja konkursu EIC Accelerator w 2022 r.

Ponad 1,16 mld EUR na wsparcie rozwoju i wprowadzenia na rynek przełomowych innowacji opracowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Strefa Ulg i Dotacji (15/2022) | 26 maja 2022 r.

Przedsiębiorstwa ponownie mogą liczyć na dofinansowanie w ramach kontynuacji konkursu EIC Accelerator, który wspiera przełomowe innowacje.

W 2022 r. przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą po raz kolejny ubiegać się o dofinasowanie w ramach programu Horyzont Europa w konkursie EIC Accelerator, wspierającym przełomowe innowacje na co najmniej 5/6 poziomie gotowości technologicznej (wymóg zakończenia etapu weryfikacji technologii w laboratorium lub warunkach zbliżonych do rzeczywistych).

Budżet konkursu przekracza 1,16 mld EUR przeznaczonego na łączone wsparcie lub, w określonych przypadkach, wybranej formy finansowania, w postaci:

 • bezzwrotnej dotacji (maksymalnie 2,5 mln EUR) na dalszy rozwój produktu / procesu / usługi (do 8 TRL), oraz
 • inwestycji kapitałowej, zwykle w formie bezpośredniego equity lub quasi-equity (od 0,5 mln EUR) w celu wprowadzenia innowacji na rynek lub zwiększenia skali działalności,

przy czym dofinansowanie w formie dotacji nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych obejmujących:

 • koszty prac badawczo-rozwojowych, w tym rozwoju i demonstracji technologii, prototypowania,
 • koszty testów w celu spełnienia wymogów regulacyjnych,
 • koszty związane z ochroną własności intelektualnej oraz dopuszczeniem innowacyjnego rozwiązania do obrotu), 

a pozostałe 30% kosztów kwalifikowalnych oraz koszty wprowadzenia innowacji na rynek lub zwiększenia skali działalności mogą być finansowane w ramach komponentu inwestycyjnego.

* Z wyjątkiem przedsiębiorstw typu „small mid-caps” zatrudniających do 500 pracowników, które mogą otrzymać finansowanie wyłącznie w formie inwestycji kapitałowej.

Rodzaje naborów

Podobnie jak w roku ubiegłym, wnioski można składać w dwóch rodzajach naborów:

 1. EIC Accelerator Open – konkurs ogólny, otwarty dla innowacji z dowolnej dziedziny.
 2. EIC Accelerator Challenges – wspierający projekty wpisujące się w zdefiniowane tematy:

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Tematyka naboru dotyczy ochrony otwartej autonomii strategicznej Europy opierającej się na technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach, odpowiadających na potrzeby społeczne oraz wpływających na bezpieczeństwo jednostek i całych społeczności.

Obszary strategiczne wspieranych przez nabór:

 • komponenty, technologie i systemy dla przemysłu farmaceutycznego,
 • strategiczne technologie w sektorze opieki zdrowotnej oparte na badaniach w zakresie terapii komórkowych i genowych,
 • zrównoważone i innowacyjne metody, w tym cyrkularne metody w zakresie surowców krytycznych (CRM),
 • nowe zastosowania technologii kwantowych na ziemi i w kosmosie,
 • aplikacje Edge Computing (przetwarzania brzegowego),
 • innowacyjne zastosowania wykorzystujące dane i sygnały z infrastruktur kosmicznych UE (m.in. Galileo, Copernicus),
 • rozwój technologii kosmicznych,
 • technologie w zakresie bezpieczeństwa o znaczeniu krytycznym dla bezpiecznej komunikacji, bezpieczeństwa danych i ochrony granic,
 • technologie dla innowacyjnych infrastruktur oraz usług finansowych i płatniczych.

Tematyka naboru nawiązuje do pakietu legislacyjnego „Gotowi na 55” ogłoszonego przez Komisję Europejską w lipcu 2021 r., który ma przyczynić się do zmian przede wszystkim w zakresie klimatu, energii, użytkowania gruntów i transportu, doprowadzając do ograniczenia emisyjności gospodarki europejskiej o co najmniej 55% do 2030 r.

Nabór zapewnia wsparcie przełomowych innowacji, które skutecznie przyczynią się do osiągnięcia następujących obszarów i celów strategicznych:

 • Wyższy poziom konwersji i wykorzystania czystej energii: zbieranie, konwersja i magazynowanie energii, hybrydowe wytwarzanie energii.
 • Dekarbonizacja trudnych do ograniczenia gałęzi przemysłu: wychwytywanie / konwersja emisji CO₂, transport, zintegrowane z procesem zbieranie, odzyskiwanie i magazynowanie energii, wykorzystanie odnawialnego wodoru, odzyskiwanie ciepła odpadowego, waloryzacja produktów ubocznych.
 • Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo w odniesieniu do istniejącej infrastruktury (tzw. środowiska zbudowanego): innowacyjne materiały neutralne dla klimatu, inteligentne okna, rozwiązania dot. usuwania CO2, koncepcje zwiększające wydajność energetyczną, komfort i bezpieczeństwo, zarządzanie powietrzem w pomieszczeniach, integracja odnawialnych źródeł energii, zintegrowane zarządzanie żywnością, energią i wodą.
 • Rozwiązania w zakresie mobilności o zerowej emisji dla pojazdów osobowych i ciężarowych, automatyzacja, rozwiązania dot. łączności i zwiększające interakcję z systemem energetycznym.
 • Neutralność klimatyczna w użytkowaniu gruntów w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu, oczyszczenia gleb i zmniejszenia emisji azotu i metanu, zwiększenia rezerwuarów węgla.
 • Systemy zarządzania/monitorowania wody, gazu i powietrza w pomieszczeniach: narzędzia wczesnego ostrzegania, systemy monitorowania wycieków gazu, systemy uzdatniania, zrównoważone sieci gazowe (dla wodoru).
 • Zielone technologie cyfrowe w celu zwiększenia integracji systemu energetycznego, monitorowanie w czasie rzeczywistym, cyfrowa konserwacja, narzędzia zwiększające cyfrową ochronę systemów energetycznych, koncepcje blockchain dostosowane do wydajności energetycznej budynków i zwiększonej niezawodności systemów zasilania, obliczenia kwantowe dla systemów energetycznych, cyfrowe rozwiązania poprawiające wydajność.

Zwiększone finansowanie w komponencie inwestycyjnym

Nowością wprowadzoną w 2022 r. jest możliwość ubiegania się w ramach komponentu inwestycyjnego o finansowanie powyżej 15 mln EUR, jeśli w ramach projektu wnioskodawca będzie pracował nad technologią o znaczeniu strategicznym dla UE, posiadającą konkurencję na poziomie globalnym, a potrzeby finansowe projektu będą znacznie przekraczały możliwości dostępne w Europie.

Nabór wniosków

Podobnie jak w roku ubiegłym proces oceny wniosków standardowo prowadzony jest w dwóch etapach:

Etap 1 – wniosek wstępny – nabór prowadzony w trybie ciągłym.

Od 2022 r. w określonych przypadkach istnieje możliwość pominięcia Etapu 1. Fast Track, mający zastosowanie do projektów finansowanych w ramach Horyzont 2020 i Horyzont Europa oraz będący w fazie przygotowania jego odpowiednik na poziomie krajowym i regionalnym Plug-In, umożliwia złożenie jedynie wniosku właściwego pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku oceny innowacyjności i potencjału wdrożenia wyników istniejącego projektu przeprowadzanej przez organ odpowiedzialny za finansowanie projektu.

Etap 2 – wniosek właściwy – złożenie wniosku w ciągu 12 miesięcy od momentu uzyskania pozytywnej oceny wniosku wstępnego lub pozytywnej oceny w ramach „skróconej” ścieżki aplikowania w jednej z trzech rund.

Pierwsza runda naboru wniosków właściwych zakończyła się 23 marca – zgodnie z komunikatem EIC przedsiębiorcy z 35 krajów złożyli aż 1 093 wnioski, ubiegając się łącznie o kwotę 6,4 mld EUR wsparcia.
Dwie pozostałe rundy, w których będzie można złożyć wniosek właściwy w 2022 r. trwają do 15 czerwca oraz do 5 października 2022 r.
 

Czy ta strona była pomocna?