Nowe możliwości wsparcia kosztów „zielonych” inwestycji

Analizy

Nowe możliwości wsparcia kosztów „zielonych” inwestycji

Strefa Ulg i Dotacji (2/2023) | 19 stycznia 2023 r.

Przedsiębiorcy planujący działania związane z ograniczaniem wpływu ich działalności na środowisko mogą skorzystać z szeregu zachęt obniżających koszty prowadzonych projektów.

1 lutego 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomi dwa ważne konkursy, w których będzie możliwe ubieganie się o wsparcie kosztów wdrożenia innowacyjnych technologii produkcyjnych oraz inwestycji sprzyjających ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko, w tym dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Pomoc udzielana będzie w formie pożyczek do 85% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji, w tym z preferencyjnym (niższym, niż rynkowe), oprocentowaniem.

Dodatkową korzyścią może być premia obniżająca kapitał do spłaty lub umorzenie części pożyczki.

Konkursy te stanowić będą uzupełnienie trwających już naborów, w których uzyskać można wsparcie inwestycji mających na celu zmniejszenie emisyjności energochłonnych branż polskiego przemysłu.

 

Program Innowacje dla Środowiska

Program zakłada wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych, które służyć będą:

 • poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych,
 • zmniejszeniu negatywnego wpływ na środowisko,
 • wzmocnieniu odporności gospodarki na presje środowiskowe,

realizowanych w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie i polegających na zwiększeniu mocy produkcyjnych poprzez:

 • budowę linii technologicznej lub fabryki wytwarzającej innowacyjne produkty,
 • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności.

Planowane przedsięwzięcia będą musiały dotyczyć wdrożenia innowacji, w tym produktowych, technologicznych lub procesowych co najmniej w skali rynku polskiego – stanowiącej efekt przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych (samodzielnie lub na zlecenie).

Minimalne koszty związane z realizacją przedsięwzięcia: 2 mln PLN.

 

Nabór wniosków

Wnioski składane są w dwóch etapach:

 • Etap I (preselekcja): wstępna ocena inwestycji na podstawie fiszki projektowej, którą będzie można składać do 31.03.2023 r. (lub do wyczerpania alokacji).
 • Etap II: złożenie wniosku o wsparcie inwestycji pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny fiszki projektowej. Wniosek należy złożyć w ciągu 4 miesięcy od pozytywnego zakończenia Etapu I.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych udzielana na maksymalnie 15 lat (z możliwością wydłużenia okresu spłaty do 25 lat) na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M, nie mniej niż 1% w skali roku) lub rynkowych.

Wartość pożyczki wynosić może:

 • od 1 mln do 100 mln PLN dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • od 2 mln do 300 mln PLN dla dużych przedsiębiorstw.

Możliwe jest uzyskanie tzw. premii innowacyjnej (maksymalnie 20% pożyczki, jednak nie więcej niż 10 mln PLN) zmniejszającej kapitał do spłaty oraz częściowe umorzenie kwoty pożyczki.

Uzyskanie premii innowacyjnej możliwe jest w przypadku skutecznej realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego.
Dodatkowo możliwe jest również umorzenie do 25% kwoty wypłaconej pożyczki pomniejszonej o premię innowacyjną pod warunkiem przeznaczenia zaoszczędzonej kwoty na realizację kolejnego przedsięwzięcia innowacyjnego.

Wydatki ponoszone mogą być maksymalnie do 31.12.2027 r.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Program Energia Plus

Program zakłada wsparcie następujących typów projektów:

Zastąpienie surowców pierwotnych np. surowcami wtórnymi, odpadami lub działania mające na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in 

 • technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji,
 • technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody,
 • technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych,
 • instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych,
 • technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z biologicznych odpadów w tym osadów.
 • przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw,
 • obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (niezwiązanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw np. modernizacja lub wymiana elektrofiltrów, układów i instalacji odpylania).

Inwestycji obejmujące np. zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, wynikające z rekomendacji wcześniej przeprowadzonego audytu energetycznego, prowadzące do oszczędności energii końcowej nie mniejszej niż 5%.

Inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

 • energię ze źródeł odnawialnych,
 • ciepło odpadowe,
 • ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem,
 • paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

 • budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej,
 • podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej,
 • budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych,
 • przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji.

Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych udzielana na maksymalnie 15 lat na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M + 50 pm, nie mniej niż 1,5% w skali roku) lub rynkowych.

Wartość pożyczki wynosić może od 0,5 do 500 mln PLN

Możliwe jest uzyskanie premii (maksymalnie 10% pożyczki, jednak nie więcej niż 1 mln PLN) zmniejszającej kapitał do spłaty pod warunkiem skutecznej realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego.

Wydatki ponoszone mogą być maksymalnie do 30.09.2030 r.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?