Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGŚP może stanowić przychód zwolniony

Artykuł

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGŚP może stanowić przychód strefowy

Nowy wyrok WSA w Kielcach kluczowy dla przedsiębiorców strefowych

Strefa Ulg i Dotacji (8/2022) | 16 marca 2022 r.

W marcu 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wydał znaczący wyrok dla przedsiębiorców strefowych dotyczący dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

10 marca 2022 r. WSA w Kielcach wydał istotny dla przedsiębiorców strefowych wyrok o sygn. I SA/Ke 709/21, zgodnie z którym dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników, zatrudnionych w ramach działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie udzielonego zezwolenia, stanowi przychód z działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP.

W ostatnim czasie jest to już trzeci pozytywny wyrok z zakresu alokacji dofinansowania z FGŚP w kontekście działalności strefowej. Orzeczenia w podobnych sprawach wydał także WSA w Rzeszowie 14 grudnia 2021 r. (sygn. I SA/Rz 811/21) oraz 16 grudnia 2021 r. (sygn. I SA/Rz 865/21) (więcej - Dofinansowanie z FGŚP może stanowić przychód zwolniony). Wyroki te stanowią kluczowe rozstrzygnięcia dla podatników prowadzących działalność na podstawie zezwoleń w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, którzy skorzystali z dostępnych form wsparcia przewidzianych m.in. w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ustawa o Covid-19), a w szczególności z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników wypłacanego ze środków FGŚP.

Istota sprawy i stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Wnioskodawca ubiegając się o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiotowej sprawie wskazał, że prowadzi działalność na podstawie zezwolenia w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W celu ograniczenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych związanych z pandemią Covid-19, w tym przede wszystkim w celu utrzymania utworzonych miejsc pracy, przedsiębiorca skorzystał z przewidzianego w art. 15g ustawy o Covid-19 dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Po uzyskaniu wskazanego wyżej dofinansowania, pojawiła się wątpliwość co do jego prawidłowej kwalifikacji na gruncie prawa podatkowego. W ocenie wnioskodawcy, otrzymanie środków z FGŚP jako dofinansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach działalności strefowej, stanowi przychód z działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP).

W wydanej Interpretacji DKIS uznał jednak stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Organ stwierdził, że środki uzyskane z FGŚP nie mogą zostać uznane za zwolnione z PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, ponieważ zwolnieniem tym może zostać objęty wyłącznie dochód wygenerowany bezpośrednio z działalności gospodarczej wymienionej wprost w Zezwoleniu, prowadzonej na terenie SSE.

Rozstrzygnięcie WSA

Wobec powyższego rozstrzygnięcia Organu, Spółka uznała za konieczne złożenie skargi do WSA w Kielcach. W jej wyniku, Sąd uchylił wydaną przez DKIS interpretację indywidualną. WSA przyznał skarżącej rację, że dofinansowanie z FGŚP, które rekompensuje podatnikowi spadek jego obrotów wykazywanych w działalności strefowej, w sytuacji utrzymywania miejsc pracy w SSE, pozostaje w ścisłym i bezpośrednim związku z wykonywaną działalnością strefową, stanowiąc o sposobie sfinansowania kosztów tej działalności, a dokładniej kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy działalności strefowej. Tym samym w ocenie WSA, czynność dotycząca dofinansowania do wynagrodzeń pracowników jest integralną częścią działalności strefowej, a pomiędzy czynnością polegającą na otrzymaniu ww. dofinansowania a działalnością skarżącej w SSE występuje ścisły i nierozerwalny związek, który pozwala na uwzględnienie tego przychodu w kalkulacji dochodu zwolnionego.

Sytuacja przedsiębiorców w świetle wyroku WSA

Niniejsze orzeczenie stanowi kolejny pozytywny wyrok dla przedsiębiorców strefowych. Powyższe wynika z tego, że w przedmiotowych wyrokach WSA stwierdziły, że istnieje możliwość zaklasyfikowania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP jako przychodu zwolnionego z PDOP. Przy tym założeniu, przedsiębiorca strefowy, nie będzie musiał uiszczać podatku dochodowego z tytułu otrzymanego dofinansowania.

W trakcie przedmiotowego postępowania Spółka była reprezentowana przez: Zespół ds. Polskiej Strefy Inwestycji i SSE oraz Zespół ds. postępowań spornych (Litigation) Deloitte.

Autorzy: Marek Sienkiewicz, Bartłomiej Węgrzyn, Marcin Zwolenik, Alicja Gołkowska.

Czy ta strona była pomocna?