Komisja Europejska zmienia regulacje wspólnotowe dotyczące pomocy publicznej w związku z COVID-19

Analizy

Komisja Europejska zmienia regulacje wspólnotowe dotyczące pomocy publicznej w związku z COVID-19

Strefa Ulg i Dotacji (9/2020) | 6 lipca 2020 r.

2 lipca 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła zmiany w przepisach dotyczących pomocy publicznej oraz wydłużyła czas ich obowiązywania. Działania te mają na celu dostosowanie regulacji do obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

Przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji w związku z COVID-19

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (tzw. GBER) przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji są wykluczone z możliwości uzyskania pomocy publicznej – m.in. regionalnej pomocy inwestycyjnej (np. Decyzja o wsparciu w ramach „Polskiej Strefy Inwestycji” oraz Grant rządowy), czy pomocy na działalność badawczo–rozwojową (np. dotacje ze środków UE).

Wiele firm, które nie były w trudnej sytuacji przed obecnym kryzysem (na koniec 2019 r.) doświadcza aktualnie trudności, czego konsekwencją jest spełnianie kryterium firmy w trudnej sytuacji zgodnie z GBER. Mając na uwadze wyjątkowe okoliczności, Komisja Europejska wprowadziła ukierunkowane zmiany w istniejących przepisach, aby umożliwić przedsiębiorstwom, które popadły w trudności w wyniku wybuchu pandemii COVID-19 i które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie byłyby w stanie otrzymać niektórych rodzajów pomocy, kwalifikowanie się w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. do otrzymania pomocy na podstawie GBER i innych regulacji - m.in. Wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2014–2020, Ram pomocy państwa na badania i rozwój oraz innowacje, Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energię.


Przeniesienia miejsc pracy (zakaz relokacji)

Przedsiębiorstwa, które otrzymały w przeszłości regionalną pomoc inwestycyjną objętą GBER zobowiązywały się, że inwestycja objęta wsparciem nie będzie prowadzić do utraty miejsc pracy w innych zakładach znajdujących się na terenie państw EOG prowadzących taką samą lub podobną działalność. Obecna sytuacja powoduje, że warunek ten może nie zostać spełniony – z powodu wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 firmy mogą nie być w stanie uniknąć utraty miejsc pracy.

W związku z tym w regulacjach wskazano, że utrata miejsc pracy w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. w związku z pandemią nie będzie uważana za relokację i naruszenie zobowiązań podjętych do końca 2019 r. Zmiana ta może być istotna dla przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną np. w formie Decyzji o wsparciu (tzw. Polska Strefa Inwestycji) czy Grantu rządowego.
 

Wydłużenie obowiązywania przepisów dotyczących pomocy publicznej

W celu zapewnienia przewidywalności i pewności prawnej, przygotowując się jednocześnie do ewentualnej przyszłej aktualizacji zasad pomocy państwa Komisja Europejska postanowiła przedłużyć ważność następujących zasad pomocy państwa, które wygasłyby z końcem 2020 r.:

Do 31 grudnia 2021 r:
  • Mapa pomocy regionalnej.
  • Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2014–2020.
  • Wytyczne w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji w zakresie finansowania ryzyka.
  • Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energię.
  • Komunikat w sprawie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI).
  • Komunikat w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych (STEC).
Do 31 grudnia 2023 r.:
  • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
  • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis - Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji.

Oznacza to, że pomoc publiczna będzie mogła być udzielana na dotychczasowych zasadach – może to jednak wymagać od państw członkowskich dostosowania programów pomocowych.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?