Przegląd wybranych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców

Artykuł

Przegląd wybranych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców

Strefa Ulg i Dotacji (13/2022) |13 maja 2022 r.

Przedstawiamy aktualne mechanizmy wsparcia dla firm oraz kluczowe warunki ich uzyskania.

W czasie, gdy trwają prace nad dokumentami pozwalającymi rozpocząć korzystanie ze środków Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027, warto zwrócić uwagę na dostępne i planowane do uruchomienia nabory.

W dniu 28.04.2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach polegających na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym (działalność określona w działach 10-17 lub 19-32 sekcji C Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Beneficjenci: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność lub posiadające oddział na terenie województwa podlaskiego.

Wartość wydatków kwalifikowalnych: od 100 tys. do 8 mln PLN.

Intensywność wsparcia: 60 – 70% kosztów kwalifikowanych.

Termin składania wniosków: od 30 maja do 30 czerwca 2022 r.

Budżet konkursu: 10 mln PLN.

Koszty kwalifikowalne obejmują m.in.:

 • materiały i roboty budowlane,
 • koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty związane z nabyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • koszty nabycia środków transportu, z wyłączeniem przedsiębiorców świadczących usługi w branży transportowej,
 • koszty nabycia nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych (maksymalnie 10% wartości kosztów kwalifikowalnych / 15% w przypadku terenów poprzemysłowych),
 • koszty dokumentacji technicznej,
 • koszty usług doradczych.

Od 5 maja 2022 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski o dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług. Dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Beneficjenci: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność lub posiadające oddział na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Intensywność wsparcia:

 • do 85% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku pomocy de minimis),
 • do 50% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku pomocy publicznej -> pomoc na udział MŚP w targach oraz pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP),
  jednak nie więcej, niż
 • 900 tys. PLN w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii,
 • 610 tys. PLN w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Termin składania wniosków: od 5 maja do 29 czerwca 2022 r.

Budżet konkursu: 50 mln PLN.

Koszty kwalifikowalne obejmują m.in.:

 • koszty usług doradczych dotyczących opracowania oraz przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP
 • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych.

W dniu 28.04.2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs dla przedsiębiorców na realizację projektów dotyczących utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Beneficjenci: przedsiębiorstwa.

Intensywność wsparcia: do 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej, niż 300 tys. PLN brutto dla działań inwestycyjno-doradczych.

Termin składania wniosków: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.

Dodatkowe warunki: projekt realizowany nie dłużej niż 6 miesięcy o minimalnej wartości nie mniejszej niż 10 tys. PLN.

Budżet konkursu: 90 mln PLN.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy,
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym,
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym,
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną,
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza,
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy,
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne,
 • środki ochrony indywidualnej.


W jednym projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

 

Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego potwierdził możliwość wdrażania oraz finansowania ze środków europejskich dwóch nowych programów zgłoszonych przez Polskę do III transzy Funduszu Modernizacyjnego:

1. Przemysł energochłonny – Poprawa efektywności energetycznej - dofinansowanie kosztów związanych z:

 • budową instalacji do odzysku ciepła technologicznego i wykorzystania go w dalszym ciągu technologicznym,
 • podnoszeniem efektywności energetycznej w wyniku której następuje ograniczenie zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym budowa informatycznych systemów nadzoru nad zużyciem, produkcją i magazynowaniem energii z funkcją optymalizacji zarządzania.


2. Przemysł energochłonny – OZE - dofinansowanie kosztów związanych z budową lub przebudową jednostek wytwórczych energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii, bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako krajowy operator Funduszu Modernizacyjnego będzie mógł wkrótce uruchomić nabory dla ww. programów.

Beneficjenci: przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Dofinansowanie: pożyczka w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji z możliwością przyznania premii inwestycyjnej w wysokości maksymalnie 20% (efektywność energetyczna) / 30% (OZE) kwoty wypłaconej pożyczki. Wartość premii uzależniona jest od uzyskanej oszczędności energii końcowej (różnica pomiędzy stanem przed i po realizacji projektu). Premia pomniejszy kwotę kapitału do spłaty poprzez częściowe umorzenie spłat ostatnich rat kapitałowych pożyczki.

Ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Program priorytetowy „Mój elektryk” oferuje dofinansowanie zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych.

Beneficjenci: przedsiębiorstwa (między innymi).

Maksymalna wartość dofinansowania: dla pojedynczego pojazdu osobowego: 18 750 PLN lub 27 000 PLN w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km.

Maksymalna wartość pojazdu: 225 000 PLN.

Termin składania wniosków: do 30 września 2025 r. lub do wyczerpania alokacji na konkurs.

Budżet konkursu: 200 mln PLN.

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty, które zakupiły pojazdy elektryczne do dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie.

W przypadku przedsiębiorców, korzystających z leasingu lub wynajmu długoterminowego, Wnioskodawca składa wniosek za pośrednictwem leasingodawcy. Przy zakupie bezpośrednim ze środków własnych lub przy udziale kredytu bankowego, wniosek w NFOŚiGW składa przedsiębiorca.

Zgodnie ze styczniowym komunikatem PARP, w połowie roku oczekiwany jest również konkurs przeznaczony dla firm produkcyjnych ubiegających się o wsparcie w postaci dofinansowania projektów inwestycyjnych w zakresie robotyzacji. Będzie to już kolejny instrument wspierający proces robotyzacji przedsiębiorstw w uzupełnieniu do wprowadzonej z początkiem 2022 r. ulgi na robotyzację.

To tylko wybrane rozwiązania, z których korzystać mogą przedsiębiorcy planujący inwestycje czy działania B+R i innowacyjne. Chcesz poznać wszystkie możliwości i przygotować się do nowych programów? Zapraszamy do kontaktu.

 

Czy ta strona była pomocna?