Rodzaje i formy pomocy publicznej

Artykuł

Rodzaje i formy pomocy publicznej

Strefa Ulg i Dotacji (2/2022) | Akademia Pomocy Publicznej – wydanie 1

Dotacje i ulgi podatkowe to najpopularniejsze, ale nie jedyne, formy wsparcia funkcjonujące w ramach pomocy publicznej. Poznaj wszystkie dostępne rodzaje i instrumenty pomocowe oraz szczegóły ich działania w praktyce.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Dotacje

Dotacje w założeniu mają stanowić bezzwrotną pomoc finansową udzielaną ze środków publicznych w celu finansowego wsparcia określonego przedsięwzięcia lub prowadzenia bieżącej działalności. Przyznawane są zazwyczaj w oparciu o wnioski o dofinansowanie składane w ramach programu finansowanego ze środków krajowych lub Unii Europejskiej mających na celu np. wsparcie realizacji inwestycji, projektów badawczo – rozwojowych, prowadzenia szkoleń, rozwoju infrastruktury.

Pomoc publiczna w formie dotacji przydzielana jest zazwyczaj na podstawie umowy podpisanej między beneficjentem a instytucją odpowiedzialną za wdrażanie programu, w której określona jest w szczególności wysokość wsparcia. Umowa zawiera konkretne warunki, do spełnienia których przedsiębiorca się zobowiązuje - np. utworzenie określonej liczby nowych miejsc pracy, poniesienie wydatków inwestycyjnych o określonej wartości czy też prowadzenie działań szkoleniowych, badawczo - rozwojowych.

Grant rządowy udzielany w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030.

Dotacje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Ulgi podatkowe

Pomoc publiczna udzielana może być również w formie ulg podatkowych. Korzystać z nich może podatnik spełniający warunki wskazane w odpowiednich przepisach.

Do ulg podatkowych stanowiących pomoc publiczną można zaliczyć m.in.:

  • zwolnienie z podatku,
  • odliczenie od podatku,
  • obniżenie wysokości opłaty,
  • umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Ulgi podatkowe

Pomoc publiczna udzielana może być również w formie ulg podatkowych. Korzystać z nich może podatnik spełniający warunki wskazane w odpowiednich przepisach.

Do ulg podatkowych stanowiących pomoc publiczną można zaliczyć m.in.:

  • zwolnienie z podatku,
  • odliczenie od podatku,
  • obniżenie wysokości opłaty,
  • umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych/fizycznych na podstawie Decyzji o wsparciu.

Rozłożenie płatności zobowiązania podatkowego na raty

Subsydia

Subsydia kapitałowo-inwestycyjne to pomoc publiczna polegająca przede wszystkim na wniesieniu kapitału do spółki, a także konwersji zadłużenia na udziały lub akcje.

W celu zakwalifikowania subsydiów jako pomocy publicznej szczególne istotne jest rozgraniczenie dwóch sytuacji. Pierwszej, w której środki publiczne inwestowane są w spółce na warunkach rynkowych, w sposób w jaki uczyniłby to inwestor prywatny. W takiej sytuacji, co do zasady, nie powinno dojść do uznania subsydiów za pomoc publiczną. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której środki publiczne przeznaczane są na wniesienie kapitału do spółki lub też konwersję długu na kapitał, na takich warunkach, w których prywatny inwestor nie dokonałby takiego działania. Taki przypadek może stanowić udzielenie pomocy publicznej, ze względu na swój nierynkowy charakter (wystąpienie dodatkowej korzyści).

Kredytowanie preferencyjne

Pomocą publiczną mogą być kredyty oraz pożyczki udzielane z wykorzystaniem środków publicznych na preferencyjnych zasadach – m.in. z niższym, niż rynkowe, oprocentowaniem czy możliwością umorzenia części / całości kredytu czy pożyczki.

Kredyt preferencyjny z dopłatą do oprocentowania udzielany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Preferencyjne pożyczki udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poręczenia i gwarancje

Poręczenia i gwarancje udzielane z wykorzystaniem środków publicznych stanowią formę zabezpieczenia kredytu czy środków np. z emisji obligacji pozyskanych na realizację określone przedsięwzięcia. Beneficjent uzyskuje wyższą zdolność kredytową oraz może otrzymać kredyt na korzystniejszych warunkach, bez konieczności zabezpieczania go w innej formie.

Gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Autorzy: Paweł Janiak, Marcin Zwolenik, Dominika Alicka

Czytaj wszystkie artykuły w ramach Akademii Pomocy Publicznej

Czy ta strona była pomocna?