Szybka ścieżka „Agrotech” – 100 mln PLN na nowe technologie w sektorze rolnym

Analizy

Szybka ścieżka „Agrotech” – 100 mln PLN na nowe technologie w sektorze rolnym

Nowy konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Strefa Ulg i Dotacji (11/2020) | 12 sierpnia 2020 r.

10 sierpnia br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Konkurs Szybka ścieżka „Agrotech” oferuje dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych, których rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa do zastosowania w sektorze rolnym.

Dofinansowanie udzielane może być zarówno podmiotom wpisującym się w definicję mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dużym podmiotom, jak i konsorcjom przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Projekty muszą być zlokalizowane w regionach słabiej rozwiniętych, tj. wszystkich województwach poza województwem mazowieckim.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy w ramach konkursu 100 mln PLN na wsparcie nowych technologii w sektorze rolnym. Projekty powinny obejmować prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie a także docelowo wdrożenie produktów i technologii, wpisujących się w następujące zagadnienia badawcze:

 • automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie - opracowanie i budowa prototypu robota rolniczego z komponentami takimi, jak chwytaki, manipulatory, platforma mobilna, implementacja analizy obrazu, sterowanie, robotyczne systemy operacyjne;
 • mechanizacja w rolnictwie - opracowanie rozwiązań z zakresu inżynierii mechanicznej w obszarze AGRO;
 • aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie - przygotowanie prototypów usług informatycznych w obszarze rolnictwa 4.0;
 • rolnictwo precyzyjne (smart fields) - rozwiązania techniczne realizujące zabiegi agrotechniczne w sposób minimalizujący nakłady energetyczne, pracę ludzką oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne;
 • zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza - technologie i techniki w produkcji rolno - spożywczej (produkcja pierwotna i przetwórstwo);
 • bioenergia i biomateriały - koncepcje rozwoju innowacyjnych technologii wytwarzania bioenergii, biochemikaliów i biomateriałów.

Ocena projektów nie powinna przekroczyć 90 dni od momentu zamknięcia naboru wniosków. W ramach oceny merytorycznej wnioskodawcy przedstawiać będą swoje aplikacje podczas panelu.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

Szybka ścieżka „Agrotech” – zasady wsparcia

 

Beneficjenci:

 • Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Rodzaj naboru:

 • Nabór konkursowy

Termin naboru:

 • Od 10 września do 6 listopada 2020 r.
 • Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Koszty kwalifikowane:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

        - MŚP realizujące projekt samodzielnie: 1 mln PLN 

        - duże przedsiębiorstwa, konsorcja: 2 mln PLN

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych ogółem: 50 mln EUR
 • Maksymalna kwota dofinansowania:

        - 15 mln EUR dla projektów obejmujących głównie prace rozwojowe

        - 20 mln EUR dla projektów obejmujących głównie badania przemysłowe

 • wynagrodzenia,
 • koszty podwykonawstwa (do 70%),
 • koszty aparatury naukowo-badawczej (amortyzacja i odpłatne korzystanie),
 • wartości niematerialne i prawne,
 • koszty amortyzacji budynków, dzierżawy gruntów, wieczystego użytkowania gruntów,
 • pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty związane z budową prototypów, materiały i surowce,
 • koszty pośrednie (ryczałt do 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa).

 • Projekt jest realizowany na terytorium Polski, wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych
 • Realizacja projektu nie wykracza poza 2023 r.
 • W projekcie występuje efekt dyfuzji (tylko dla przedsiębiorców innych, niż MŚP)
 • Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
 • Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju
 • Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
 • Projekt jest zgodny z zasadą równości szans oraz z zasad zrównoważonego rozwoju
 • Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu
 • Projekt stworzony w myśl zasady „od pomysłu do rynku”, z jasno określonym celem oraz odpowiednio dobraną metodą badawczą, których efektem jest nowość rezultatów projektu
 • Nowość rezultatów projektu – rezultat projektu powinien się charakteryzować przewagą nad obecnie stosowanymi rozwiązaniami
 • Realizacja projektu, poprzez odpowiednio stworzony plan prac, zapewnienie zespołu badawczego oraz zarządzającego wraz z zasobami technicznymi oraz WNiP
 • Istnienie zapotrzebowania rynkowego na rezultaty projektu oraz opłacalność wdrożenia
 • Wdrożenie rezultatów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Intensywność wsparcia

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?