Benefit test

Rozwiązania

Analizy dotyczące kosztów usług i licencji grupowych (benefit test)

Analiza korzyści wynikających z zakupu usług grupowych benefit test

Wspieramy naszych Klientów w opracowywaniu analiz korzyści (benefit test) wynikających z zakupu niematerialnych usług grupowych oraz gromadzeniu dowodów ich świadczenia.

Opracowywanie analiz korzyści wynikających z zakupu niematerialnych usług grupowych oraz gromadzenie dowodów ich świadczenia jest konieczne na potrzeby:

 • prawidłowego stosowania cen transferowych w celu minimalizowania ryzyka w kontroli podatkowej,
 • zapewnienia możliwości odliczenia kosztów przedmiotowych usług dla celów podatku dochodowego,
 • kontroli podatkowych,
 • wniosków o uprzednie porozumienia cenowe (APA),
 • wniosków o stwierdzenie nadpłaty po otrzymaniu decyzji APA, oraz
 • bieżącego dokumentowania przebiegu transakcji.

 

Podmioty funkcjonujące w ramach grup kapitałowych często fakturowane są za różnorodne usługi niematerialne świadczone przez podmioty powiązane.

 

Na podatniku spoczywa obowiązek wykazania, iż usługi te zostały wykonane, ich zakup jest racjonalny ekonomicznie i wiąże się z wymiernymi korzyściami. Niezbędne są również wiarygodne, wyczerpujące dowody świadczenia ww. usług. W związku z tym, kluczowe jest odpowiednie, uprzednie przygotowanie się do przedstawienia adekwatnej analizy korzyści (tzw. benefit testu) w tym zakresie.

Działania takie pozwalają zminimalizować ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe wydatków na przedmiotowe usługi, a w konsekwencji zapłaty wyższego podatku dochodowego (wraz z odsetkami) i odpowiedzialności karnoskarbowej.

Benefit testy są również elementem powszechnie wymaganym przez organy podatkowe w przypadku kontroli podatkowych z zakresu cen transferowych, wnioskowania o uprzednie porozumienia cenowe (APA) oraz stwierdzenie nadpłaty po otrzymaniu decyzji APA w zakresie usługi niematerialnych.

W ramach naszej praktyki wspieramy Klientów we wszystkich aspektach związanych bezpośrednio i pośrednio z analizami korzyści.

Zapewniamy usługi dostosowane do potrzeb danego Klienta i charakteru transakcji, w tym w szczególności usługi obejmujące:

 • opracowanie i wdrożenie właściwych wewnętrznych polityk i procedur w zakresie przygotowywania analizy korzyści wynikających z nabywanych usług niematerialnych,
 • opracowanie analizy korzyści w odpowiedzi na występujące po Państwa stronie potrzeby biznesowe (m.in. w przypadku istotnego wolumenu transakcji w zakresie usług niematerialnych nabywanych od pomiotów powiązanych),
 • opracowywanie analizy korzyści w ograniczonym terminie ustawowym, w związku z wezwaniem otrzymanym od organów podatkowych (w ramach kontroli podatkowej, procedury wnioskowania o APA, wnioskowania o stwierdzenie nadpłaty po otrzymaniu decyzji APA etc.),
 • koordynację procesu zbierania dowodów świadczenia usług – m.in. opracowanie procesu oraz wskazanie efektywnych sposobów zbierania i archiwizowania przedmiotowych dowodów,
 • bezpośrednie wsparcie w procesie zbierania, uzupełniania i opracowywania dowodów świadczenia usług – m.in. komunikowanie się z centralą grupy / usługodawcami wewnątrzgrupowymi w imieniu spółki w celu zaprezentowania wymogów wynikających z polskich przepisów i praktyki, a także kategoryzowanie i walidacja zebranych materiałów przed ich przekazaniem do organów podatkowych.

Zakres naszego wsparcia każdorazowo dostosowujemy do wewnętrznych potrzeb, możliwości oraz struktury świadczenia usług w grupach naszych klientów.

Nasze wsparcie będzie dla Państwa szczególnie cenne jeśli:

 • Państwa spółka jest częścią międzynarodowej grupy i regularnie otrzymuje istotne obciążenia od podmiotu centralnego / podmiotu powiązanego za nabywane niematerialne usługi wewnątrzgrupowe,
 • Mają Państwo wątpliwości co do zasadności obciążeń za usługi niematerialne od podmiotu centralnego / podmiotu powiązanego i chcą zgromadzić argumentację do dyskusji z grupą / usługodawcą,
 • Podejrzewają Państwo, że wysokość obciążeń za usługi niematerialne od podmiotu centralnego / podmiotu powiązanego zdaje się być niewymierna w stosunku do otrzymywanych korzyści,
 • Planują Państwo wprowadzić bądź usprawnić wewnętrzne procedury należytej staranności w zakresie gromadzenia dowodów świadczenia usług na potrzeby zapewnienia możliwości ich odliczenia dla celów podatku dochodowego,
 • Chcą Państwo zweryfikować czy kalkulacja wynagrodzenia usługodawcy powiązanego jest poprawna metodologicznie (w zakresie wysokości bazy kosztowej i stosowanego narzutu, ale również samych elementów składowych bazy kosztowej),
 • Wystąpili Państwo lub planują Państwo wystąpić z wnioskiem o decyzję APA w zakresie transakcji usługowej lub też wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty po otrzymaniu przedmiotowej decyzji,
 • W Państwa spółce prowadzona jest kontrola podatkowa, obejmująca swoim zakresem rozliczenia w podatku CIT,
 • Potrzebują Państwo wsparcia doświadczonych doradców w celu przedstawienia na forum grupowym lokalnych wymogów z zakresu analiz korzyści oraz Państwa oczekiwań co do przyszłych rozliczeń za nabywane usługi wewnątrzgrupowe.

Dzięki współpracy z nami zyskają Państwo dostęp do porad specjalistów, posiadających szerokie doświadczenie w projektach z zakresu analiz korzyści, mających dostęp do globalnego know-how oraz rozumiejących oczekiwania polskich organów podatkowych, przez co zmniejszą Państwo ryzyko zakwestionowania transakcji zakupu usług niematerialnych.

Nasz zespół na co dzień uczestniczy w kontrolach podatkowych, w ramach których przygotował wiele pozytywnie ocenionych materiałów oraz ma największy udział w postępowaniach APA negocjowanych w Polsce (około 30% wszystkich wydanych decyzji, z czego wiele dotyczyło usług niematerialnych).

Ponadto, dzięki zaangażowaniu naszego zespołu znacznie ograniczą Państwo wewnętrzny ciężar administracyjny związany z opracowywaniem analiz korzyści i gromadzeniem dowodów świadczenia usług, co umożliwi usprawnienie pracy wewnętrznych działów podatkowych i księgowych w Państwa firmie.

#15 2x card box

Document

Webinar: Ceny transferowe – benefit test, czyli jak uzasadnić korzyści wynikające z usług wewnątrzgrupowych

Opracowywanie analiz korzyści na potrzeby prawidłowego stosowania cen transferowych oraz gromadzenia dowodów świadczenia usług,

Nagranie webinaru z dnia 31 maja 2023 r.

Odsłuchaj nagranie

Benefit test - analizy korzyści z usług korporacyjnych świadczonych centralnie przez podmioty z grupy

Uzasadnienie kosztów usług, za które płaci podatnik na rzecz podmiotów powiązanych wymaga wykazania realnych korzyści z tych usług oraz szczegółowych danych nt. ich wysokości.

Dowiedz się więcej o benefit teście

Kontakt:

Igor Fudali

Igor Fudali

Partner w zespole cen transferowych

Igor Fudali jest biegłym rewidentem. Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w zakresie opracowania i wdrażania modeli cen transferowych, analiz dot. restrukturyzacji transakcji pomiędzy podmiotami pow... Więcej

Mariusz Każuch

Mariusz Każuch

Partner Associate w zespole cen transferowych

Mariusz jest doradcą podatkowym. Przed dołączeniem do zespołu Deloitte w listopadzie 2017 r., pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnego za negocjacje po... Więcej