Benefit test - analizy korzyści z usług korporacyjnych świadczonych centralnie przez podmioty z grupy

Artykuł

Benefit test - analizy korzyści z usług korporacyjnych świadczonych centralnie przez podmioty z grupy

Ceny transferowe, 11 maja 2023 r.

Uzasadnienie kosztów usług, za które płaci podatnik na rzecz podmiotów powiązanych wymaga wykazania realnych korzyści z tych usług oraz szczegółowych danych nt. ich wysokości.

Q&A po webinarze:

Ceny transferowe – benefit test, czyli jak uzasadnić korzyści wynikające z usług wewnątrzgrupowych

Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników webinaru o benefit test

Dowiedz się więcej

 

Benefit test – dlaczego warto przeprowadzić analizę korzyści?

Usługi o charakterze niematerialnym (w tym m.in. doradcze, reklamowe i badania rynku, przetwarzania danych, zarządzania, itp.) świadczone przez podmioty powiązane należą do grupy transakcji, które bardzo często są przedmiotem kontroli podatkowych i sporów pomiędzy podatnikami a urzędami skarbowymi i celno-skarbowymi. Od 2022 r. nie obowiązują już przepisy ograniczające możliwość zaliczania kosztów takich usług do kosztów podatkowych (art. 15e ustawy o CIT uchylony od 1 stycznia 2022 r.). W związku z tym, można spodziewać się wzrostu zainteresowania urzędów skarbowych i celno-skarbowych tym obszarem kosztów.

 

Benefit test a kontrola podatkowa – jakich informacji oczekują organy skarbowe?

Wydawać by się mogło, że dyskusji w ramach kontroli podatkowych podlega jedynie temat rynkowości obciążeń z tytułu takich transakcji usługowych. W praktyce, podatnicy otrzymują jednak wezwania do przedstawienia dokumentów i informacji, które mają uzasadnić korzystanie z takich usług (w tym korzyści jakie dzięki nim uzyskują) oraz wysokość ponoszonych kosztów.

Urzędy skarbowe i celno-skarbowe oczekują materiałów, które:

 • będą wykazywały, iż usługi świadczone centralnie w ramach grupy zostały rzeczywiście wykonane na rzecz podatnika,
 • korzystanie z tych usług jest podyktowane realnymi potrzebami podatnika,
 • a w efekcie podatnik uzyskuje z nich wymierne korzyści.

W tych przypadkach ciężar dowodu (oraz przygotowanie benefit testu) spoczywa zwykle na podatniku, a podczas kontroli podatnicy mogą spotkać się z bardzo szczegółowym i krytycznym spojrzeniem m.in. na rodzaje kosztów ujmowanych w kalkulacji obciążeń.

W przeprowadzeniu benefit testu nie chodzi więc jedynie o przygotowanie segregatorów mniej lub bardziej przypadkowych dokumentów. Materiały nt. usług korporacyjnych powinny przedstawiać możliwie konkretnie m.in. w jaki sposób świadczone usługi wpływają na efektywność działalności podatnika oraz jego wyniki finansowe.

Przykładowo może to być:

 • ograniczenie kosztów,
 • zwiększenie efektywności i jakości procesów,
 • zwiększenie przychodów wynikających ze wsparcia w pozyskiwaniu klientów i kontraktów, dostępu do systemów IT, wykorzystania wzorów materiałów marketingowych czy szkoleń dla pracowników organizowanych centralnie w grupie.

Konieczne może być wykazanie ekonomicznych korzyści z usług świadczonych na rzecz podatnika oraz uzasadnienie, że obciążenia za te usługi odpowiadają ich wartości rynkowej (zob. np. orzeczenie WSA z 8 września 2022 r. sygn.: I SA/Go 234/22).

Poza ww. materiałami dotyczącymi przedmiotu i zakresu usług często podczas kontroli pojawiają się wezwania dotyczące kalkulacji obciążeń dotyczące m.in.:

 • szczegółowych danych nt. kosztów, które stanowiły podstawę ich skalkulowania (w podziale na bezpośrednie oraz pośrednie oraz w podziale na koszty usług świadczonych przez podwykonawców oraz koszty usług świadczonych przez własny personel),
 • wysokości marży na kosztach,
 • współczynników alokacji kosztów pomiędzy różne podmioty korzystające z usług,
 • rzeczywistego wpływu podatnika na zakres i rodzaje świadczonych na jego rzecz usług oraz ew. innych usług lub funkcji realizowanych wewnętrznie w zakresie podobnym do usług, za które podatnik płaci podmiotom powiązanym.

Webinar: Ceny transferowe – benefit test, czyli jak uzasadnić korzyści wynikające z usług wewnątrzgrupowych

Nagranie webinaru z dnia 31 maja 2023 r.

Odsłuchaj nagranie

Usprawnienie procesu zbierania materiałów

Przygotowanie benefit testu (w tym zbieranie materiałów nt. usług korporacyjnych dla urzędu skarbowego lub celno-skarbowego) jest procesem czasochłonnym. Zazwyczaj podatnik na ich przedłożenie ma ograniczony czas natomiast ich zgromadzenie i archiwizacja może trwać miesiącami. Tym samym, żeby uniknąć problemów podczas kontroli podatnik może:

 • przeprowadzać odpowiednie analizy i zbierać materiały na bieżąco (np. za każdy rok podatkowy),
 • opracować i wdrożyć politykę zbierania materiałów,
 • wdrożyć system archiwizacji elektronicznej takich materiałów.

Taka polityka powinna określać w szczególności:

 • rodzaje usług, za które podatnik jest obciążany przez podmioty powiązane z grupy,
 • dokładny sposób kalkulacji obciążeń wraz z weryfikacją rynkowości,
 • sposób weryfikacji korzyści ekonomicznych z usług,
 • rodzaje wymaganych materiałów,
 • osoby odpowiedzialne za proces gromadzenia i archiwizowania materiałów potwierdzających faktyczne wykonanie usług oraz korzyści jakie z nich wynikają,
 • terminy na ich zebranie oraz
 • sposób archiwizacji.

Wprowadzenie procedur wspomagających przygotowanie benefit testu powinno pozwolić usprawnić proces oraz istotnie ograniczyć ryzyko ewentualnych dyskusji podczas kontroli podatkowej.

Document


Webinar: Ceny transferowe – benefit test, czyli jak uzasadnić korzyści wynikające z usług wewnątrzgrupowych


Opracowywanie analiz korzyści na potrzeby prawidłowego stosowania cen transferowych oraz gromadzenia dowodów świadczenia usług

Nagranie webinaru z dnia 31 maja 2023 r.

Odsłuchaj nagranie


Q&A po webinarze: Ceny transferowe – benefit test, czyli jak uzasadnić korzyści wynikające z usług wewnątrzgrupowych


Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników webinaru o benefit test

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?