kontrole cen transferowych, odpowiedzialność karna skarbowa

Artykuł

Raport: Kontrole cen transferowych

Statystyki, orzecznictwo i interpretacje oraz odpowiedzialność karna skarbowa

19 kwietnia 2023 r.

Raport „Kontrole cen transferowych: Statystyki, orzecznictwo i interpretacje oraz odpowiedzialność karna skarbowa” stanowi praktyczne podsumowanie skutków zmian legislacyjnych, jakie ustawodawca wprowadził w przepisach regulujących obowiązki podatników na gruncie cen transferowych.

Z czego składa się raport dot. kontroli cen transferowych?

Raport dot. kontroli cen transferowych składa się z trzech części:

 1. statystycznej:
  część I raportu jest poświęcona analizie danych na temat kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych w zakresie cen transferowych przeprowadzonych w latach 2017-2022. W tym celu wystąpiliśmy do wszystkich izb administracji skarbowej oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej w odniesieniu do kontroli przeprowadzanych w latach 2017-2022.

 2. orzeczniczej:
  w części II skomentowaliśmy najciekawsze naszym zdaniem wyroki w obszarze cen transferowych wydane w 2022 roku w Polsce i za granicą.

 3. dotyczącej odpowiedzialności karnej skarbowej:
  w części III omówiliśmy skutki reform w aspekcie reżimu odpowiedzialności karnej skarbowej za nieprawidłowości w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przepisów o cenach transferowych.

Raport: Kontrole cen transferowych

Statystyki, orzecznictwo i interpretacje oraz odpowiedzialność karna skarbowa

Pobierz cały raport

Nowe obowiązki w zakresie raportowania cen transferowych

Transakcje zawierane przez podatników z podmiotami powiązanymi od kilku lat stanowią przedmiot szczególnego zainteresowania organów podatkowych podczas kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych.

Jest to niewątpliwie wynikiem nałożenia na podatników w 2017 roku szeregu nowych obowiązków informacyjnych w zakresie cen transferowych, takich jak:

 • obowiązek sporządzania analiz rynkowości poszczególnych transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • obowiązek przygotowywania i złożenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (CIT-TP lub PIT-TP), zastąpiony w 2019 r. obowiązkiem złożenia informacji nt. cen transferowych (formularz TPR-C lub TPR-P),
 • obowiązek złożenia pod rygorem odpowiedzialności karnej skarbowej oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, zastąpiony w 2019 r. obowiązkiem złożenia oświadczenia, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

W konsekwencji powyższego przekazywane do organów podatkowych dane pozwoliły m.in. na:

 • sprawną weryfikację rynkowości poszczególnych transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • typowanie do kontroli podatkowych / celnoskarbowych podobnych rodzajów transakcji lub podatników prowadzących podobną działalność w ramach grup podmiotów powiązanych.

Podcast Podatki/Prawo:

Coraz więcej kontroli cen transferowych – statystycznie jedna na dzień

Odsłuchaj podcast

Wnioski z raportu dot. kontroli cen transferowych

Na podstawie danych statystycznych w odniesieniu do kontroli przeprowadzonych w latach 2017-2022 uzyskanych od poszczególnych izb administracji skarbowej oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej można przedstawić trzy następujące wnioski:

Rośnie zainteresowanie organów podatkowych tematyką cen transferowych. Znajduje to odzwierciedlenie we wzrastającej rokrocznie – począwszy od 2019 r. – liczbie przeprowadzonych kontroli podatkowych i celno-skarbowych w tym obszarze.

 

Do 2021 r. zmniejszała się skuteczność kontroli rozumiana jako liczba kontroli zakończonych doszacowaniem dochodu w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli. Od 2022 r. ponownie można zaobserwować tendencję wzrostową.

 

Spada efektywność kontroli (rozumiana jako wielkość doszacowanego dochodu przypadająca na kontrolę zakończoną doszacowaniem) przeprowadzanych przez UCS.

W odniesieniu do kontroli przeprowadzanych przez US, ich efektywność spadała do 2021 r., ale od 2022 r. ponownie można zaobserwować tendencję wzrostową. Kontrole przeprowadzone przez UCS nadal pozostają bardziej ''dolegliwe'' dla podatników niż te przeprowadzone przez US.

 

Pobierz raport „Kontrole cen transferowych”:

Raport: Kontrole cen transferowych
Statystyki, orzecznictwo i interpretacje
oraz odpowiedzialność karna skarbowa


Praktyczne podsumowanie skutków zmian legislacyjnych,
jakie ustawodawca wprowadził w przepisach
regulujących obowiązki podatników na gruncie cen transferowych.

Pobierz raport

 

 

Czy ta strona była pomocna?