Terminy na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za 2023 r.

Artykuł

Terminy na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za 2023 r.

Kiedy należy sporządzić dokumentację cen transferowych i kto musi tego dokonać?

Ceny transferowe, 20 marca 2024 r.

Transakcje kontrolowane przekraczające kwoty określone w art. 11k i 11o Ustawy o CIT (niekorzystające ze zwolnień wymienionych w art. 11n Ustawy o CIT), zawarte przez podatników CIT z podmiotami powiązanymi (zgodnie z polskimi przepisami o cenach transferowych), powinny być ujęte w dokumentacji cen transferowych. Transakcje te muszą również zostać zaraportowane w informacji o cenach transferowych (TPR-C).

TPR-C – informacja o cenach transferowych

Częścią TPR-C za 2023 r. po raz kolejny będzie oświadczenie, że dokumentacja cen transferowych (local file) została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (rynkowych).

TPR-C musi zostać podpisany przez:

 • kierownika jednostki (a w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu),
 • osobę upoważnioną do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce,
 • osobę fizyczną w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną.

Informacja o cenach transferowych (TPR-C) może zostać również podpisana przez pełnomocnika z uprawnieniami doradcy podatkowego, adwokata, radcy prawnego lub biegłego rewidenta. Tak podpisany TPR-C musi być złożony do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.

Istotną kwestią, wymaganą do prawidłowego złożenia TPR jest, aby osoba wyznaczona do podpisania formularza TPR posiadała ważny kwalifikowany podpis elektroniczny zawierający polski numer PESEL lub NIP.

Złożenie TPR wymaga także zarejestrowania UPL-1 zawierającego również polski numer PESEL, czyli pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. UPL-1 powinna zostać podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu.

Kto musi sporządzić dokumentację cen transferowych?

Dokumentacja cen transferowych powinna obejmować transakcje (jednorodne), których wartość przekracza:

 • 10 000 000 PLN – w przypadku transakcji finansowych oraz transakcji obejmujących sprzedaż lub zakup produktów, towarów, materiałów, itp.,
 • 2 000 000 PLN – w przypadku transakcji usługowych i innych transakcji,
 • 2 500 000 PLN – w przypadku transakcji finansowych zawartych z podmiotem z raju podatkowego (powiązanym lub niepowiązanym),
 • 500 000 PLN – w przypadku transakcji innych niż finansowe zawartych z podmiotem z raju podatkowego (powiązanym lub niepowiązanym).

Jakie są terminy na przygotowanie dokumentacji cen transferowych?

Terminy na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za 2023 r. przypadają dla:

 • dokumentacji cen transferowych (local file) wraz z analizami danych porównawczych (benchmarkingowymi) - do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego,
 • informacji o cenach transferowych (TPR-C) - do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego,
 • grupowej dokumentacji cen transferowych (master file) - do końca 12. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Termin na złożenie powiadomienia CBC-P wynosi 3 miesiące od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy pomiotów, a termin na ewentualne złożenie raportu CBC-R wynosi 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy pomiotów.

Rok podatkowy ABC Sp. z o.o. trwa od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. W tym okresie spółka zawarła transakcję kontrolowaną polegającą na zaciągnięciu pożyczki od podmiotu powiązanego na kwotę 20 000 000 PLN. ABC Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej ABC, której skonsolidowane przychody za 2022 r. przekroczyły 200 000 000 PLN (czyli za poprzedni rok obrotowy grupy).

W związku z tym, spółka ABC sp. z o.o. jest zobowiązana do posiadania dokumentacji cen transferowych za 2023 r. (local file i master file), a terminy na wypełnienie tych obowiązków są następujące:

 • dokumentacja cen transferowych (local file) do 31 października 2024 r.,
 • informacja o cenach transferowych (TPR-C) zawierająca oświadczenie do 30 listopada 2024 r. (termin przypada w sobotę, więc efektywnie termin przypada na 2 grudnia 2024 r.),
 • grupowa dokumentacja cen transferowych (master file) do 31 grudnia 2024 r.

Rok podatkowy TT Sp. z o.o. trwa od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. W tym okresie spółka zawarła następujące transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi:

 • transakcję usługową jednego rodzaju o łącznej wartości 2 500 000 PLN,
 • refakturę kosztów o łącznej wartości 700 000 PLN,
 • transakcję sprzedaży towarów o łącznej wartości 20 000 000 PLN.

TT Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej TT, której skonsolidowane przychody za okres od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r. (czyli za poprzedni rok obrotowy grupy) przekroczyły 200 000 000 PLN.

Terminy na sporządzenie dokumentacji cen transferowych oraz złożenie TPR-C dla tego podatnika są następujące:

 • dokumentacja cen transferowych (local file) do 31 grudnia 2024 r. dla ww. transakcji usługowej oraz transakcji sprzedaży towarów,
 • informacja o cenach transferowych (TPR-C) zawierająca oświadczenie do 31 stycznia 2025 r.,
 • grupowa dokumentacja cen transferowych (master file) do 28 lutego 2025 r.

Autor:
Mateusz Janiak, Starszy konsultant w zespole cen transferowych

Mateusz posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe obejmujące szeroki wachlarz klientów, w tym z branży FMCG, IT, automotiv, produkcji i dystrybucji. Zrealizował liczne projekty dotyczące dokumentacji cen transferowych, analiz porównawczych i analiz zgodności. Jego doświadczenie obejmuje również wyspecjalizowane doradztwo w obszarze cen transferowych, jak i wsparcie w uzyskaniu APA i MAP. Mateusz jest absolwentem kierunku finanse i rachunkowość biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Document

Raport: Kontrole cen transferowych

Statystyki, orzecznictwo i interpretacje oraz odpowiedzialność karna skarbowa

Raport stanowi praktyczne podsumowanie skutków zmian legislacyjnych, jakie ustawodawca wprowadził w przepisach regulujących obowiązki podatników na gruncie cen transferowych.

Pobierz raport

Podcast Podatki/Prawo: Coraz więcej kontroli cen transferowych – statystycznie jedna na dzień

Dlaczego do kontroli należy się odpowiednio przygotować?

Jak wyglądają w praktyce kontrole cen transferowych? Dlaczego jest ich coraz więcej i jak na to wpłynęły zmiany w przepisach o cenach transferowych? Jakie są efekty tych kontroli dla podatnika? Czy kwota doszacowania dochodu może zależeć od tego, czy kontrolę przeprowadza Urząd Celno-Skarbowy, czy Urząd Skarbowy?

Odsłuchaj podcast
Czy ta strona była pomocna?