Debt capacity – analiza zdolności zadłużenia

Rozwiązania

Analizy rynkowej zdolności kredytowej dla finansowania z grupy

W związku z aktualnie panującą sytuacją makroekonomiczną (tj. w świetle problemów budżetowych związanych z programami socjalnymi oraz Covid-19), ceny transferowe stały się obszarem wzmożonego zainteresowania polskiego fiskusa jako źródła do pozyskiwania dodatkowego dochodu do budżetu państwa.

Z naszego doświadczenia wynika, że polskie organy podatkowe coraz częściej weryfikują zdolność pożyczkobiorcy do obsługi zadłużenia. Co więcej, kontrolujący są coraz lepiej przygotowani do prowadzenia merytorycznej i pogłębionej dyskusji na temat transakcji pożyczek wewnątrzgrupowych. Negatywna weryfikacja zdolności zadłużenia może skutkować recharakteryzacją transakcji i zmniejszeniem kosztów uzyskania przychodów – w efekcie powstanie dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Zarówno Wytyczne OECD w zakresie cen transferowych, jak i lokalne przepisy o TP wskazują na konieczność weryfikacji zdolności zadłużenia pożyczkobiorcy działającego w ramach grupy podmiotów powiązanych. Świadomość ta rośnie również wśród polskich podatników.

Analiza zdolności zadłużenia stanowi element obligatoryjnej analizy porównawczej podlegającej obowiązkowi aktualizacji co trzy lata.

Jak możemy pomóc?

W związku z aktualną sytuacją, proponujemy weryfikację, czy spółka posiada wystarczającą zdolność do obsługi długu w odniesieniu do analizowanej pożyczki (tj. czy byłby w stanie zaciągnąć i utrzymać taką pożyczkę na warunkach rynkowych).

Analiza zostanie przygotowana w oparciu o dane pozyskane z profesjonalnych baz danych oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi polskimi przepisami o cenach transferowych i stosowaną praktyką. Podsumowanie analizy zostanie zawarte w raporcie w języku polskim lub angielskim.

Celem takiego badania jest weryfikacja, czy stosunek długu zaciągniętego przez pożyczkobiorcę do jego kapitału nie różni się od poziomu, jaki byłby w stanie zaciągnąć (i utrzymać) działając jako niezależny podmiot w takich samych lub porównywalnych okolicznościach.

W przeciwnym razie może się zdarzyć, że finansowanie zaciągnięte przez pożyczkobiorcę zostanie zakwestionowane i potraktowane jako np. podniesienie kapitału własnego. W efekcie, organ podatkowy, działając na podstawie art. 11c pkt 4 Ustawy CIT, uzna koszty odsetek w części dotyczącej nadmiernego w opinii organu zadłużenia jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Jakie podmioty powinny przeprowadzić analizę zdolności zadłużenia?

Usługa jest skierowana do wszystkich podmiotów korzystających z finansowania wewnątrzgrupowego – również w sytuacji, gdy pożyczki z grupy stanowią jedynie uzupełnienie dla finansowania bankowego.

Korzyści z przeprowadzenia analizy zdolności zadłużenia

 • Redukcja ryzyka recharakteryzacji transakcji finansowania wewnątrzgrupowego,
 • Znaczące uproszczenie dyskusji z organami podatkowymi w przypadku potencjalnej kontroli podatkowej – przeniesienie ewentualnego sporu na poziom wysokości oprocentowania,
 • Analiza daje podatnikowi wyższy poziom komfortu w zakresie prawidłowego rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu wynikających z odsetek od długu wewnątrzgrupowego.

Elementy analizy zadłużenia wewnątrzgrupowego

Etapy analizy

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

 • Przedmiotem analizy jest ustalenie maksymalnej kwoty długu, jaką pożyczkobiorca jest w stanie zaciągnąć i obsłużyć, przy założeniu, że działa na warunkach rynkowych.
 • Celem analizy jest określenie rynkowego poziomu (przedziału) zdolności zadłużenia w zależności od zastosowanego poziomu oprocentowania.
 • Analiza stanowi element analizy porównawczej dotyczącej rynkowego poziomu oprocentowania.
 • Od strony technicznej, istnieje możliwość przygotowana analizy w oparciu o:
  • branżowe wskaźniki finansowe (branżowe wskaźniki zadłużenia publikowane w publicznie dostępnych źródłach, które odnoszą się do pokrycia odsetek) lub
  • kowenanty finansowe (analiza przeprowadzana poprzez wyszukanie w publicznie dostępnej bazie danych porównywalnych transakcji kredytowych, które zawierają dane o kowenantach dotyczących wskaźników finansowych pożyczkobiorcy).

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia?

 • Bogate doświadczenia zgromadzone w trakcie licznych projektów,
 • Wyspecjalizowany zespół dedykowany przygotowywaniu analiz porównawczych,
 • Oszczędność czasu i bezpieczeństwo,
 • Możliwość zarządzenia ryzykiem podatkowym.

>>Więcej o zespole cen transferowych

Skontaktuj się z nami:

Jan Godyń

Jan Godyń

Partner Associate w zespole cen transferowych

Jan jest doradcą podatkowym od 2011 r. Realizuje projekty dotyczące sporządzania dokumentacji cen transferowych, planowania i wdrażania polityk cen transferowych, prowadzenia postępowań o wydanie APA ... Więcej

Tomasz Imiołczyk

Tomasz Imiołczyk

Partner Associate w zespole cen transferowych

Tomasz specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cen transferowych dotyczących restrukturyzacji grup podmiotów powiązanych. Posiada doświadczenie m.in. w realizacji projektów z zakresu APA i MAP, spo... Więcej

Patryk Włodarski

Patryk Włodarski

Partner Associate w zespole cen transferowych

Patryk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. M.C. Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości, jak również Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podat... Więcej

Bartłomiej Wajda

Bartłomiej Wajda

Partner Associate w zespole cen transferowych

Bartłomiej jest doradcą podatkowym oraz Partner Associate w biurze Deloitte w Poznaniu. Od ponad 15 lat specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru cen transferowych. Posiada doświadczenie m.in. w: neg... Więcej