Artykuł

Klimat i perspektywa biznesu

Taksonomia i aktualizacja dyrektywy raportowania niefinansowego

Sustainability Insights 2/2021

22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Wiele deklaracji i podsumowań działań organizacji na całym świecie potwierdzają, że świadomość powagi zmian klimatu ciągle rośnie, jednak podjęte na rzecz planety działania nie pozwalają jeszcze pozbyć się obaw o jej przyszłość.

Pomimo zdecydowanego przyspieszenia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w wielu firmach na całym świecie, spowolnienie gospodarcze spowodowane przez pandemię niestety wpłynęło na zmniejszenie budżetów przeznaczonych na działania proklimatyczne. Jak pokazuje jeden z najnowszych raportów Deloitte „Climate Check 2021: Business’ views on environmental sustainability”, aż 82 proc. członków kadry kierowniczej obawia się zmian klimatu. Mimo tych obaw, 65 proc. organizacji musiało ograniczyć wydatki na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyznając jednocześnie, że świat znajduje się w „punkcie zwrotnym”, aby podjęte na rzecz środowiska działania odniosły skutek. I aby tak się stało, firmy będą musiały dokonać fundamentalnych inwestycji oraz strategicznych decyzji dotyczących ścieżek rozwoju i dekarbonizacji w tym również kierunku i zakresu zmian w modelach biznesowych.

W dłuższej perspektywie koszt niepodejmowania lub ograniczania działań będzie wyższy niż inwestycje potrzebne do osiągnięcia parametrów określonych w Porozumieniu Paryskim. Podejmowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności klimatu, pozwalają przedsiębiorstwom zaoszczędzić koszty i istotnie zmniejszyć ryzyko na przyszłość, poprzez zabezpieczenie wyników finansowych przed ryzykiem wzrostu kosztów, dostępu do zielonej energii, utraty reputacji i akceptacji społecznej dla prowadzonej przez siebie działalności, a także ryzykiem operacyjnym związanym z zakłóconym otoczeniem makroekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Więcej o tym w artykule „Zmiany klimatyczne definiują nową rzeczywistość”.

Najbliższe miesiące będą wymagały od firm jeszcze lepszego zrozumienia zmian i dostosowania się do ambitnych klimatycznych planów unijnych. 21 kwietnia Komisja Europejska przedstawiła Akt delegowany w sprawie klimatu dotyczący taksonomii oraz projekt dyrektywy wprowadzający zmiany w dyrektywie dotyczącej sprawozdawczości niefinansowej (NFRD). To ogromny i bardzo potrzebny krok w stronę przekierowania przepływu kapitału w stronę zrównoważonych inwestycji, a także wzmocnienia roli sprawozdawczości niefinansowej.

W newsletterze:

Aktualizacja dyrektywy raportowania niefinansowego i aktów delegowanych dotyczących taksonomii

Unia Europejska kontynuuje swoje działania w celu budowania zrównoważonego ekosystemu finansowego. Przyjęta przez Komisję Europejską taksonomia, rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych(SFDR) stanowią podstawę zwiększania przejrzystości i zapewniają inwestorom możliwość identyfikowania zrównoważonych inwestycji.

W celu lepszego odzwierciedlenia aspektów dot. zrównoważonego rozwoju Komisja przedstawiła wczoraj Akt delegowany w sprawie klimatu, dotyczący taksonomii oraz projekt dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), zmieniający dyrektywę dotyczącą sprawozdawczości niefinansowej (Non-Financial Reporting Directive, NFRD).

W ramach komunikatu Komisja Europejska ogłosiła decyzję o włączeniu energii jądrowej do dodatkowego, uzupełniającego akt delegowany do Rozporządzenia 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (taksonomii). Decyzja o włączeniu energii jądrowej jest następstwem opublikowanego niedawno raportu Wspólnego Centrum Badawczego potwierdzającego, że energia jądrowa jest tak samo zrównoważona, jak inne technologie energetyczne zgodne z taksonomią.

Uzupełniający akt delegowany ma zostać opublikowany latem 2021 r. i uwzględniać będzie również gaz ziemny i technologie pokrewne, m.in. działalności przejściowe, o ile mieścić się będę w granicach Art. 10 ust. 2 rozporządzenia w zakresie taksonomii. Oprócz tego dodatkowy akt delegowany obejmować ma działania istotne przyczyniające się do realizacji pozostałych 4 celów wskazanych w taksonomii (zrównoważone użytkowanie oraz ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów).

Ponadto Art. 26 rozporządzenia w sprawie taksonomii nakłada na Komisję obowiązek dokonania do końca 2021 r. oceny w zakresie możliwego rozszerzenia zakresu rozporządzenia o uwzględnienie nie tylko istotnego przyczyniania się do realizacji wyznaczonych celów środowiskowych, ale także celów w zakresie kwestii społecznych.

Więcej o przyjętym pakiecie
Więcej o NFRD
Więcej o SFDR

A w temacie zapraszamy na najbliższy webinar z naszego cyklu „Klimat na zmiany w biznesie”

Webinar: Taksonomia w praktyce – jak przygotować się do raportowania nowych wskaźników

27 kwietnia 2021 r., godz. 10:00-11:00

Gościem webinaru będzie Robert Adamczyk - główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), a także ekspert Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju (EU Platform for Sustainable Finance) opracowującej Europejską Taksonomię oraz ekspert grupy roboczej dot. raportowania bioróżnorodności w ramach raportów finansowych (TNFD - Task Force for Nature-related Financial Dislcosure).

Wspólnie omówimy:

  • kontekst unijnych ambicji klimatycznych oraz aspekty wdrożenia rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
  • czym jest Taksonomia UE i jak przygotować się do jej wdrożenia?
  • wyzwania związane z raportowaniem obrotu, nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych dotyczących “zielonych” działalności
  • nowe wskaźniki
  • wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w zakresie definiowania nowych wskaźników

>> Weź udział

Raport Deloitte „Szacunek kosztu netto selektywnej zbiórki, transportu i zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych”

27 kwietnia 2021 r., 10:00-11:30

Zapraszamy na webinar prezentujący unikatowy raport Deloitte, który przygotowaliśmy dla Konfederacji Lewiatan. Raport jest do tej pory jedynym opracowaniem w Polsce w tym zakresie, opartym o model kalkulacyjny uwzgledniający wielokierunkowe założenia: makroekonomiczne, rynkowe, strategiczne, techniczne, operacyjne, podatkowe i finansowe i z jego wsparciem Konfederacja Lewiatan pragnie rozpocząć szeroką debatę i efektywne, oparte o fakty działania w zakresie koncepcji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

>> Zarejestruj się

 

Badanie i raport „Climate Check 2021"

Liderzy biznesu są świadomi, że zmiany klimatyczne nie są już odległym zagrożeniem. Raport Deloitte „Climate Check 2021” pokazuje, że aż 82 proc. członków kadry kierowniczej obawia się zmian klimatu. Prawie 30% twierdzi, że ich organizacje już odczuwają operacyjne skutki katastrof klimatycznych, a ponad jedna czwarta boryka się z niedoborem zasobów z powodu zmian klimatycznych. Pośród tych bezpośrednich skutków większość przedsiębiorstw przyznaje, że świat znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym do podjęcia działań.

Raport powstał na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 750 przedstawicieli kadry kierowniczej w styczniu i lutym 2021 i zawiera ocenę reakcji biznesu na problemy związane ze zmianą klimatu w kontekście pandemii koronawirusa i spowolnienia gospodarczego. Do druga jego edycja, poprzednia opublikowaliśmy dokładnie rok temu, także z okazji Światowego Dnia Ziemi.

>> Więcej o raporcie
>> Informacja prasowa

Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju – rosnąca rola w instytucjach finansowych

W świecie, w którym tempo, zakres i złożoność zachodzących zmian mogą zagrozić sprawnemu funkcjonowaniu wielu firm i wytrącić je z torów, istnieje pilna potrzeba wsparcia ze strony zarządzających, którzy zadbają o sens działania swoich instytucji (sense-maker in chief). Powinni oni móc efektywnie wytłumaczyć palące problemy, zmobilizować swoich współpracowników i zaaranżować wprowadzenie adekwatnych zmian. Badanie Institute of International Finance (IIF) oraz Deloitte zostało przeprowadzone między lipcem a wrześniem 2020 r. na grupie ponad 80 profesjonalistów o różnych specjalizacjach, zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

>> Więcej o raporcie

Liderki Zrównoważonego Rozwoju w Forbes Women

Redakcja Forbes Women opracowała listę polskich Liderek Zrównoważonego Rozwoju, czyli kobiet, które mają kluczowy wpływ na zrównoważony i odpowiedzialny rozwój w naszym kraju, zaangażowanych w zrównoważony rozwój społeczności, organizacji, firm, w edukację i walkę na rzecz klimatu oraz szeroko pojętą ochronę środowiska.

Wśród wyróżnionych jest Irena Pichola, Partner Deloitte, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte Central Europe, Globalny lider agendy Climate&Sustainability dla sektora publicznego Deloitte, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pełna lista wyróżnionych w najnowszym numerze Forbes Women

Cały dodatek dostępny jest tutaj.

Czy ta strona była pomocna?