Zrównoważone finansowanie

Artykuł

Czy 2021 będzie decydujący dla dalszej harmonizacji standardów sprawozdawczości niefinansowej?

Sustainability Insights 1/2021

W celu wygenerowania wysokiej jakości danych inwestycyjnych dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG), obecne standardy sprawozdawczości niefinansowej przedsiębiorstw powinny zostać zaktualizowane i powiązane z innymi przepisami. W połączeniu z rozporządzeniem w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonym finansowaniu (SFDR) i rozporządzeniem w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje w (Taksonomia), planowana aktualizacja dyrektywy wprowadzającej obowiązki raportowania niefinansowego (NFRD) ma szansę spowodować radykalną zmianę jakości i zakresu informacji środowiskowych i społecznych, które przedsiębiorstwa będą musiały ujawniać.

Komisja Europejska jest w trakcie przeglądu dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej 2014/95/UE (NFRD) i zasad, które obowiązują od 2018 roku dla większych podmiotów. To bardzo ważny proces zmierzający do ujednolicenia wymogów dotyczących ujawniania informacji, poszerzenia grupy przedsiębiorstw zobowiązanych do składania sprawozdań i zapewnienia spójności między inicjatywami ustawodawczymi dotyczącymi zrównoważonego finansowania. Celem tego przeglądu jest, po pierwsze, poprawa ujawniania danych dotyczących klimatu i środowiska przez przedsiębiorstwa w celu lepszego informowania inwestorów o trwałości ich inwestycji, a po drugie, wprowadzenie w życie zmian wymaganych przez rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonym finansowaniu (SFDR) i przyszłe rozporządzenie w sprawie Taksonomii.

NFRD wymaga obecnie, aby duże instytucje, takie jak banki i firmy ubezpieczeniowe, a także spółki notowane na giełdzie zatrudniające ponad 500 pracowników, ujawniały szereg danych, które mogą mieć wpływ na ich zrównoważony rozwój. W ramach nowelizacji dyrektywy dotyczącej raportowania niefinansowego są m.in. plany objęcia tym obowiązkiem mniejszych firm i wprowadzenia jednolitego, europejskiego standardu raportowania.

Komisja zamierza wykorzystać jako punkt wyjścia najlepsze i najbardziej powszechnie akceptowane elementy istniejących już międzynarodowych standardów sprawozdawczości niefinansowych (takich jak GRI, SASB, TCFD), ale ostateczny kształt przepisów nie jest jeszcze znany. Dotychczasowe dwie tury konsultacji (zakończone w czerwcu ubiegłego roku) zebrały odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, które nadały kierunek dalszym pracom m.in.:

  • Czy przedsiębiorstwa powinny być zobowiązane do ujawniania informacji o innych danych niefinansowych? Obecnie NFRD wymaga informacji na temat środowiska, kwestii społecznych i pracowniczych, praw człowieka oraz podejmowanych działań antykorupcyjnych.
  • Czy w obecnym systemie przedsiębiorstwa w sektorze finansowym będą miały wszystkie potrzebne im informacje na temat spółek, w których dokonano inwestycji, aby móc wywiązać się z nowych obowiązków w zakresie ujawniania informacji wynikających z rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonym finansowaniu (SFDR) i rozporządzenia w sprawie taksonomii?
  • Czy posiadanie jednolitego standardu sprawozdawczości niefinansowej pomogłoby w dostarczaniu informacji niefinansowych, które są bardziej wiarygodne, porównywalne i istotne?
  • Gdyby istniał wspólny unijny standard sprawozdawczości niefinansowej, w jakim stopniu powinien on zawierać zasady i treść istniejących norm i ram, takich jak GRI, SASB, IIRC
  • Czy prawo UE powinno wymagać zaostrzenia wymogów w zakresie wiarygodności informacji niefinansowych przekazywanych przez przedsiębiorstwa w ramach NFRD?
  • Czy zakres systemu powinien być rozszerzony, na przykład o wszystkie spółki notowane na rynkach regulowanych, niezależnie od ich wielkości?

Po zakończonym w czerwcu 2020 r. drugim procesie konsultacji, Komisja Europejska wystosowała wniosek o udzielenie porady technicznej zobowiązującej Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej – EFRAG (The European Financial Reporting Advisory Group) do podjęcia prac przygotowawczych w celu opracowania unijnych standardów sprawozdawczości niefinansowej w kontekście szerszego przeglądu dyrektywy NFRD. Zadaniem utworzonej grupy zadaniowej jest opracowanie zaleceń dotyczących możliwego zakresu, treści i struktury przyszłych standardów sprawozdawczości niefinansowej, a efekty ich prac będą/ powinny być znane w marcu w postaci draftu zaktualizowanego dokumentu dyrektywy NFDR.

Publikacja zaktualizowanej dyrektywy planowana jest na rok 2022, ale jej proponowany kształt powinien być znany już za kilka miesięcy. Będziemy Państwa informować o dalszych działaniach i planach Komisji związanych z aktualizacją NFRD.

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.