Masz gotowy raport niefinansowy? Pomyśl o jego weryfikacji.

Artykuł

Masz gotowy raport niefinansowy? Pomyśl o jego weryfikacji.

Zbliża się termin publikacji raportów rocznych, dla wielu firm po raz pierwszy również tych pozafinansowych.  

Sustainability Insights (2/2018)

Od roku obowiązuje znowelizowana o wymogi unijne Ustawa o rachunkowości. Zgodnie z jej zapisami ponad 300 firm w Polsce jest zobowiązanych do raportowania tzw. danych pozafinansowych. Dla blisko 80% z nich będzie to pierwszy tego typu proces. Za zgodność i jakość publikowanych danych odpowiadają Zarządy i członkowie Rad Nadzorczych. Zgodnie z ustawą raporty powinny dotyczyć minionego roku obrotowego (od 1 stycznia 2017r.), zbliża się zatem termin publikacji pierwszych danych według nowych wymogów. W tym newsletterze podpowiadamy, jak skutecznie raportować.

W jakiej formie raportować?

Firmy mogą wybrać jedną z dwóch opcji. Dane niefinansowe mogą zawierać się w sprawozdaniu z działalności spółki jako wyodrębniona część (np. oświadczenie na temat informacji niefinansowych), lub mogą zostać przedstawione w oddzielnym sprawozdaniu, np. raporcie społecznym, raporcie CSR, raporcie zintegrowanym, czy raporcie wpływu.

Raportowanie zintegrowane, to jeden z najbardziej zaawansowanych sposobów publikowania danych finansowych i niefinansowych łącznie. Komisja Europejska przedstawiając dyrektywę opisała raporty zintegrowane jako wykraczające poza wymagania. Pod wieloma aspektami mogą się one okazać najkorzystniejsze dla firmy. Raport zintegrowany pokazuje organizację z perspektywy różnych kapitałów – finansowego, intelektualnego, społecznego, środowiskowego. Żeby przygotować dobry raport zintegrowany musimy przede wszystkim zmienić myślenie – o oddziaływaniu naszej organizacji, jej wpływie, o tym, jaką wartość kreujemy jako biznes.

- Rafał Rudzki, Starszy Menedżer, w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, Deloitte

Rafał Rudzki

Nie ma jednego ustalonego standardu publikacji. Firmy mogą ustalać własne zasady raportowania zachowując wymogi ustawy, lub wykorzystywać dowolne krajowe, unijne lub międzynarodowe wytyczne i standardy (np. Global Reporting Initiative (GRI), lub International Integrated Reporting Council (IIRC)). Spółka ma jedynie obowiązek wskazania, z jakich wytycznych skorzystała.

Firmy, które już wcześniej publikowały raporty społeczne, wystarczy, że uzupełnią je o informacje, które narzuca nowa ustawa, jeśli nie były dotąd publikowane. Jednostki sporządzające odrębne raporty muszą pamiętać, by opublikować je na swojej stronie internetowej w tym samym czasie, co sprawozdanie z działalności.

W przypadku spółek zależnych przepisy precyzują, że nie muszą one sporządzać jednostkowych oświadczeń, jeśli spółka dominująca obejmie ją skonsolidowanym oświadczeniem na temat informacji niefinansowych. W tym przypadku w sprawozdaniu nt. informacji niefinansowych muszą zostać wyszczególnione zarówno dane skonsolidowane jak i jednostkowe (jednostki dominującej oraz jednostek zależnych) podmiotów samodzielnie spełniających kryteria określone w art. 49b ust.1 UoR. Warunek: jednostka dominująca musi mieć siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Weryfikacja danych pozafinansowych

Dyrektywa, a tym samym znowelizowana Ustawa o rachunkowości, nie nakładają obowiązku poddawania danych pozafinansowych zewnętrznej weryfikacji. Jednak warto to robić, gdyż takie działanie uwiarygadnia raportowane dane. 

Warto pamiętać, że biegły rewident nie jest odpowiedzialny, za jakość i rzetelność przedstawionych w raportach informacji i nie dokonuje ich weryfikacji w ramach przeprowadzanego badania. Sprawdza on jedynie dwie kwestie: czy jednostka, która podlega pod Ustawę o Rachunkowości przygotowała sprawozdanie, czy skorzystała z możliwości zwolnienia i spełniła określone warunki z tym związane; oraz czy przygotowane sprawozdanie obejmuje wszystkie dane i wskaźniki za spółki, które podlegają Ustawie. Dlatego szczególnie istotne dla Zarządów oraz członków Rad Nadzorczych powinno być zadbanie o jakość i zgodność prezentowanych informacji. Gwarantem tego może być poddanie ich zewnętrznej weryfikacji.

– Maria Ibisz, Menedżer w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, Deloitte

Maria Ibisz

Obecnie aż 67% raportów publikowanych przez największe firmy świata sprawdzają zewnętrzni audytorzy. W Polsce 59% nagrodzonych oraz wyróżnionych raportów w konkursie Raporty Społeczne w ciągu ostatnich 3 edycji, zostało poddanych niezależnej, zewnętrznej weryfikacji.

Korzyści wynikające z zewnętrznej weryfikacji:

  • Poprawa jakości publikowanych informacji.
  • Wzrost uznania, zaufania i wiarygodności.
  • Obniżenie poziomu ryzyka i zwiększenie wartości przedsiębiorstwa.
  • Zwiększone zaangażowanie Prezesa Zarządu i Zarządu/ Rady Nadzorczej.
  • Wzmocnienie raportowania wewnętrznego i systemów zarządzania.
  • Poprawa komunikacji z interesariuszami.

W dzisiejszych czasach historyczne dane finansowe bez uwzględnienia szerszego kontekstu nie pozwalają na dokonanie wystarczającej oceny rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa, osiąganych przez nie wyników, a także wartości generowanej przez organizację. Coraz częściej zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem nie pozostają bez znaczenia dla inwestorów, którzy podejmują swoje decyzje biorą pod uwagę kryteria z obszaru ESG. Oczekują oni od firm ujawniania nie tylko danych finansowych, ale również informacji pozafinansowych uwzględniających wpływ danego podmiotu na otoczenie. Dlatego też, tak duże znaczenie ma zapewnienie jakości i wiarygodności tych danych. W ostatnich latach weryfikacja danych pozafinansowych nabiera coraz większego znaczenia, przyczyniając się do zwiększenia transparentności działań organizacji oraz budowania wiarygodności spółek.

– Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej.

Irena Pichola

Na czym polega proces weryfikacji?

Niezależna weryfikacja to ocena jakości i kompletności zebranych przez spółkę danych, ilościowych i jakościowych, pod kątem zgodności z wymaganiami ustawy. W Deloitte przeprowadzamy ją w oparciu o International Standard on Assurance Engagements 3000, oraz naszą autorską metodologię.

Częścią procesu weryfikacji są procedury, takie jak przegląd powszechnie dostępnych danych, analiza dokumentów, wywiady z osobami odpowiedzialnymi za raportowane dane, porównanie wybranych danych, wskaźników liczbowych z dokumentami źródłowymi, a także procedury analityczne lub zapytania. Procedury zbierania materiałów są skonstruowane w taki sposób, by zapewnić uzyskanie odpowiednich danych niezbędnych do sformułowania wniosków końcowych.

Na koniec sporządzany jest raport poświadczający zgodność informacji niefinansowych z wymogami Ustawy o Rachunkowości, oraz raport uzupełniający, który zawiera opis przyjętej metodyki badania, zakres badania oraz wyniki weryfikacji.

Ekonomiczne czynniki budowania wartości przedsiębiorstwa (wzrost przychodu, efektywność operacyjna, wartość marki, koszt kapitału, zarządzanie ryzykiem) są ściśle powiązane z czynnikami niefinansowymi. 75% zarządzających globalnymi funduszami inwestycyjnymi bierze pod uwagę te czynniki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dlatego oprócz wymogów ustawowych firmy coraz bardziej rozwijają raportowanie niefinansowe, by zwiększyć wartość i atrakcyjność inwestycyjną spółek.

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.