Unijna dyrektywa o sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD)

Artykuł

Unijna dyrektywa o sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD)

Nadchodzi nowa jakość raportów na temat zrównoważonego rozwoju

21 kwietnia 2021 roku Komisja Europejska (KE) przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate sustainability reporting directive, CSRD), która znacznie zaostrzy dotychczasowe wymogi zawarte w unijnej dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD). Ten ambitny pakiet w najbliższej perspektywie znacząco wpłynie na obowiązki w zakresie ujawnień spółek. Propozycja dyrektywy CSRD obejmuje wszystkie istotne czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG), a jej celem jest zwiększenie inwestycji na rzecz działalności podejmowanej w państwach członkowskich, która rzeczywiście ma charakter zrównoważony.

Najważniejsze zmiany w wymogach dotyczących sprawozdawczości ESG

Dyrektywa CSRD będzie wprowadzana w życie stopniowo, zacznie obowiązywać od 2024 r. za 2023 r. Istotne zmiany dotyczyć będą następujących kwestii:

 • Jeśli spółka obecnie nie podlega wymogom dyrektywy NFRD (obowiązująca dyrektywa UE w sprawie sprawozdawczości niefinansowej), ale jest klasyfikowana jako duży podmiot (kryteria klasyfikacji wskazane poniżej) – podlegać będzie pod obowiązki ujawnień zgodnie z CSRD.
 • Jeśli firma już ujawnia informacje zgodnie z wymogami Dyrektywy NFRD, musi w swoich raportach uwzględnić także wpływ zmian klimatycznych na swoje przedsiębiorstwo.
 • Sprawozdawczość zgodnie z zasadami dyrektywy CSRD będzie obowiązkowa w ramach taksonomii UE. Taksonomia to wspólna klasyfikacja działalności gospodarczej, która w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji celów środowiskowych, przy zastosowaniu kryteriów opartych na podstawach naukowych. Sama Taksonomia UE zawiera wymogi sprawozdawcze, które wejdą w życie częściowo od stycznia 2022 r., a w pełni od stycznia 2023 r. Dyrektywa CSRD i Taksonomia UE stanowią swoisty pakiet, który ma na celu usprawnić przepływ kapitału na rzecz zrównoważonych działań. Prace nad unijną Taksonomią nadal trwają, jednak kolejny akt delegowany powinien zostać przyjęty do końca czerwca 2021 r.
 • Nowa dyrektywa prawdopodobnie wprowadzi także obowiązkowy wymóg zewnętrznej weryfikacji ujawnianych informacji. Zakłada się, że początkowo wymagana będzie weryfikacja na poziomie ograniczonej pewności „limited assurance”. Z uwagi na tendencję w zakresie powiązania wynagrodzeń kadry kierowniczej ze wskaźnikami wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju wymóg ten może zostać przekształcony w przyszłości do poziomu uzasadnionej pewności „resonable assurance”.

Kluczowe elementy, na które należy zwrócić uwagę w związku z dyrektywą CSRD

Dyrektywa wprowadza znaczące zmiany regulacyjne, zatem sporym wyzwaniem dla firm może być przygotowanie się do nich w sposób uporządkowany i terminowy. W procesie należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

 • Kierownictwo firmy będzie zobowiązane potwierdzić, że w firmie ustanowiono odpowiednie systemy kontroli ryzyka zabezpieczające i regulujące sprawozdawczość w zakresie kwestii ESG zgodnie z dyrektywą CSRD.
 • System uchylenia funkcjonuje niezależnie od systemu zwolnień dot. sprawozdawczości finansowej. W przypadku dużych spółek z UE będących lokalnym oddziałem międzynarodowej korporacji, której główna siedziba znajduje się poza UE i nie jest objęta obowiązkiem sporządzania skonsolidowanych raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju zgodnie z CSRD, nie będą mogły stosować zwolnienia z tego obowiązku. Oznacza to, że kierownictwo każdej spółki, do której mają zastosowanie wymogi sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą CSRD, będzie zobowiązane do obowiązkowych ujawnień i będzie odpowiadać za skonsolidowane informacje z zakresu ESG odnośnie każdej spółki z UE i spółek zależnych na całym świecie. Spełnienie tego wymogu będzie wymagało zaprojektowania i utrzymania szczegółowej i obszernej bazy danych ESG, co w większości przypadków oznacza dużą zmianę w zarządzaniu sprawozdawczością ESG w organizacji.
 • Wprowadzenie w życie Dyrektywy CSRD stanowi znaczące wyzwanie, która wymagać będzie zaangażowania kompetencji i zasobów różnych jednostek w organizacji. Od działu finansowego po zespół odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem i operacjami, wszyscy będą musieli zacząć podejmować decyzje dotyczące zarządzania ESG w zakresie odpowiedzialności i zaangażowania w ten proces.

Kogo dotyczą wymogi nałożone Dyrektywą CSRD?

Wymóg sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju zostanie rozszerzony i obejmie wszystkie duże spółki, niezależnie od tego czy są notowane na giełdzie. Dodatkowo, nie będzie już obowiązywać próg średniorocznego zatrudnienia 500 pracowników - zostanie on obniżony. W efekcie, wszystkie duże przedsiębiorstwa będą podlegały obowiązkowi ujawniania informacji w zakresie swojego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Zakresem dyrektywy zostaną objęte:

 • Wszystkie duże firmy (spełniające dwa z trzech kryteriów)
  • Przychody > 40 mln euro
  • Aktywa ogółem > 20 mln EUR
  • > 250 pracowników
 • Wszystkie spółki, których papiery wartościowe są notowane na rynkach regulowanych w UE, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały dodatkowe 3 lata na przygotowanie, obowiązki ujawnień w odniesieniu do tych podmiotów obowiązywać będą od 2026 r.

Dodatkowe informacje

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat przejrzystego raportowania ESG i działań, jakie można podjąć w tym zakresie już dziś? Prosimy o kontakt z naszymi ekspertami: Irena Pichola; Maria Ibisz, Marta Orzęcka.

Czy ta strona była pomocna?