International tax

Услуги

Международно данъчно облагане

Специалистите на Делойт в областта на международното данъчно облагане, предлагат голямо разнообразие консултантски услуги, чрез които мултинационалните компании могат да приведат данъчните си стратегии в съответствие с изискванията на бизнеса. Професионалистите в нашите международни данъчни практики предоставят пълен набор от данъчни услуги, свързани с местните и международни данъчни режими.

Спазване на данъчното законодателство и отчетност

За местните дружества и мултинационалникомпании спазването на нарастващия брой по-строги и по-координирано прилагани данъчни правила както и продължаващите ограничения по отношение на числеността на персонала, са все още предизвикателство. Когато компаниите разширяват дейността си на нови пазари, сложността на управлението на данъчните рискове и спазването на данъчните изискванията и отчетностите се задълбочават. Делойт предлага ефективни данъчни услуги, включително с косорсинг и аутсорсинг възможности. Пакет от интегрирани данъчни технологии може да помогне компаниите да постигнат целите си за високо качество с минимални разходи. В допълнение, някои технологии имат потенциала да дадат на бизнеса поглед в дълбочина върху глобална информация, която може да им бъде полезна при стратегическото вземане на решения.

Международен стратегически данъчен преглед

Тъй като фирмите се разширяват в световен мащаб, техните глобални стратегии за данъци и финанси трябва да станат по-интегрирани, гъвкави и устойчиви. Специалистите на Делойт по международни стратегически данъчни прегледи (ISTR) помагат на компаниите да разберат кои са факторите, които влияят на тяхната ефективна данъчна ставка (ЕТR), да оценят рисковете и по-добре да приспособят управлението на данъците си към развитието на бъдещите бизнес модели. Делойт оказва съдействие при чуждестранни данъчни кредити, репатриране на доходи, ETR прогнозиране, управление на риска, итеграция след сливане, и рационализация на юридическите дружества. ISTR предоставя рамка за обсъждане, изработване и прилагане на глобални данъчни и финансови стратегии. Подходът на Делойт, по-скоро аналитичен и подчинен на фактите, отколкото интуитивен, е в услуга на мултинационалните компании при изработката на обективни и методични данъчни стратегии и последващото управление на риска.

Международни сливания и придобивания

Всякакви трансакции като сливания, придобивания, съвместни предприятия, капиталово инвестиране или продажба на инвестиции повдигат сложни въпроси по отношение на потенциални данъчни рискове и предоставят възможности за прилагане на практически стратегии за подобряване на данъчната ефективност и сигурност. Когато в сделките участват компании, опериращи на глобално ниво, диапазонът от въпроси, които да се вземат под внимание, се разширява. Компаниите имат нужда от консултант със задълбочен опит в широк спектър от проблеми в множество юрисдикции. Делойт предлага сътрудничество във всички аспекти на сливанията, придобиванията и продажбата на инвестиции, включително дю дилиджънс анализ, структуриране, моделиране, финансиране, интеграция след сливането и отчитане. Делойт съдейства на своите клиенти ефективно да се ориентират в множеството данъчни, счетоводни, регулаторни, културни и свързани с пазара на труда проблеми, които възникват по време на трансакцията, и помага за цялостна реализация на очакваните постинтеграционни ползи.

Оптимизация на бизнес модели (ВМО)

Предвид днешната динамична глобална икономическа среда и потенциала за законодателни промени, приемането на мултинационален глобален бизнес модел вече не може да бъде въпрос на избор. Екипите на Делойт за Оптимизация на Бизнес Модели (BMO) осигуряват висококачествени индивидуални данъчни услуги и услуги за трансформация на бизнес модели. Ние специализираме в сферата на глобалната верига за доставки и интелектуална собственост, като се стремим да намалим данъчната тежест спрямо бизнес целите. Нашата цел е да помогнем на мултинационални компании, да интегрират своите оперативни и данъчни планове и чрез измерими и устойчиви начини да помогнем на бизнес лидерите да вземат по-ефективни решения, основани на резултатите след данъчно облагане.

Делойт предоставя услугите за оптимизиране на бизнес модели, използвайки методологията на BMO Insight, набор от базирани на опита подходи за разработване на решения по редица данъчни въпроси и възможности.

Услуги по международно разширение на дейността (IES)

Все повече компании, които се стремят към увеличение на приходите и рентабилността, разширяват продажбите и операциите си на нови географски пазари. Започвайки от стратегическите цели на компанията, Делойт съдейства за бързото й приспособяване към местната пазарна ситуация, като предоставя консултации по първоначалните ѝ дейности. Те включват оценки на локацията, анализ на пазарните тенденции и избор на обекти, правно и инвестиционно структуриране, спазване на законовите изисквания, изготвяне на стратегии за подбор на персонал и идентификация и оценка на данъчни проблеми, свързани с косвените, корпоративните и свързаните със заетостта данъци. Делойт предлага на своите клиенти координиран подход чрез единно звено за контакт и обединява професионалисти със специализирани умения. Така клиентите ни могат да бъдат сигурни, че разполагат с екип от специалисти с подходящи умения в подходящо време, които ще им съдействат за изпълнение на задачите в кратък срок и ще спомогнат за реализирането на ползите от разширението на дейността.

Корпоративно данъчно облагане

Делойт предлага дълбоко познаване на данъчните и законови изисквания, както и богат опит в прилагането им на практика в целия свят. Практическите данъчни съвети, в съчетание с нашата последователна схема за осигуряване на спазването на данъчните задължения създават увереността, че ще бъде приложен системен подход в различни юрисдикции. Ние помагаме да се улесни данъчното управление и контрол, както и осигуряваме глобална прозрачност при вземане на информирани стратегически решения – това са част от предимствата на работата с глобален доставчик. Нашите услуги включват:

  • Услуги по спазване на данъчните разпоредби и отчетност
  • Финансово счетоводство за данъци върху доходите
  • Данъчни спорове
  • Закон за спазване на данъчното законодателство при откриване на сметки в чужбина (FATCA)

Запознайте се с услугите на Делойт в областта на корпоративното данъчно облагане.

Learn more about Deloitte's Business tax services.