Tarcza Antykryzysowa - przesunięcie terminów

Analizy

Tarcza Antykryzysowa - przesunięcie terminów wypełniania obowiązków sprawozdawczych i przekazywania informacji finansowych

Alert prawny 12/2020

W ostatnich dniach Rząd przyjął dwa rozporządzenia w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, które przesuwają ustawowe terminy wypełniania obowiązków w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji finansowych. Przyjęte zmiany dotyczą podmiotów, które mają obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych, takich jak spółki z o.o. czy spółki akcyjne (w tym publiczne), jak również podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie niektórych danych i informacji finansowych przekazywanych okresowo do właściwych organów.

W przyjętym 31 marca 2020 r. Rozporządzeniu Ministra Finansów zostały wdrożone mechanizmy zmieniające ustawowe terminy wypełniania obowiązków w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji finansowych.

Informacje zawarte zostały w:

1) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;

2) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;

3) art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem zmianie ulegają terminy m.in. na:

a) zamknięcie ksiąg rachunkowych;

b) sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki;

c) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego jednostki;

d) sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

e) sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej;

f)  sporządzenie sprawozdania z płatności;

g) Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania z płatności

h) sporządzenie odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych oraz zamieszczenie go na swojej stronie internetowej;

i) sporządzenie odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych oraz zamieszczenie go na swojej stronie internetowej

Powyższe terminy ulegają przedłużeniu o 3 miesiące, a w przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, czyli takich jak m.in. spółki publiczne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i domy maklerskie, o 2 miesiące.

Z uwagi na przesunięcie terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych przesunięte mogą zostać również terminy na ich zbadanie przez biegłych rewidentów, z zastrzeżeniem postanowień umowy zawartej pomiędzy spółką a biegłym rewidentem. Rekomendujemy w tym zakresie przejrzenie stosownych postanowień i dostosowanie treści umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Jednocześnie przedłużeniu uległ termin w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy o 90 dni, a w przypadku podmiotów nadzorowanych przez KNF o 60 dni.

Zmiana przepisów ma zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

Określenie innych terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych podmiotów nadzorowanych przez KNF

W przyjętym 7 kwietnia 2020 r. Rozporządzeniu Ministra Finansów zdecydowano się przejściowo odciążyć podmioty nadzorowane przez KNF w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych.

Wspominane zmiany obejmą zmiany niektórych terminów dotyczących m.in. spółek publicznych, domów maklerskich, TFI, funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, w tym m.in. terminy dotyczące:

Spółek publicznych:

1) przekazywania przez emitentów papierów wartościowych raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za kwartały rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 1 maja 2020 r. (termin przedłuża się o 60 dni);

2) przekazywania przez emitentów papierów wartościowych będących FIZ raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za I kwartał 2020 r. (termin przedłuża się o 2 miesiące);

3) przekazywania przez emitentów papierów wartościowych raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu 30 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r. (termin przedłuża się o 2 miesiące);

4) przekazywania przez emitentów papierów wartościowych będących FIZ raportów rocznych (termin czterech miesięcy od dnia bilansowego przedłuża się o 2 miesiące).

Firm inwestycyjnych:

1) przekazania przez firmy inwestycyjne wstępnego rocznego sprawozdania finansowego oraz wstępnego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za rok obrotowy kończący się nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r. (przekazuje się nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego);

2) przekazania przez firmy inwestycyjne kwartalnego sprawozdanie z działalności sprzedażowej w zakresie sprawozdań za I kwartał 2020 r. (termin przedłuża się o 45 dni);

3) przekazania przez domy maklerskie wyników przeprowadzonej weryfikacji, czy podmiot dominujący wobec domu maklerskiego jest finansową spółką holdingową, finansową spółką holdingową o działalności mieszanej lub spółką holdingową o działalności mieszanej, a także przekazania przez KDPW sprawozdania z działalności systemu rekompensat (termin przedłuża się w zależności od dnia, w którym zatwierdzone zostało skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego).

Funduszy / TFI:

1) zatwierdzenia przez zgromadzenie inwestorów FIZ sprawozdania finansowego funduszu, połączonego sprawozdania finansowego funduszu z wydzielonymi subfunduszami, oraz sprawozdania jednostkowego subfunduszy za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r., a także przekazania przez TFI sprawozdania rocznego AFI sporządzanego odrębnie w odniesieniu do każdego SFIO i FIZ, których jest organem, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. (termin przedłuża się o 2 miesiące);

2) przekazanie tekstu jednolitego prospektu informacyjnego FIO oraz SFIO w 2020 r. (termin przedłuża się o 2 miesiące);

3) przekazania rocznego sprawozdania finansowego funduszu oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu z wydzielonymi subfunduszami, z dołączonymi rocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi subfunduszy oraz z oświadczeniami depozytariusza i sprawozdaniami z badania, za rok obrotowy kończący się po dniu 30 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r. (termin przedłuża się o 2 miesiące).

Zakładów ubezpieczeniowych i reasekuracji:

1) odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i zakładu reasekuracji wykonującego działalność w formie towarzystwa reasekuracji wzajemnej (termin przedłuża się o 2 miesiące),

2) ujawniania przez zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (termin przedłuża się o 2 lub 8 tygodni, w zależności od formularzy),

3) przekazania przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji za okresy roczne (termin przedłuża się o 2 lub 8 tygodni, w zależności od formularzy);

4) przekazania przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji za okresy kwartalne (termin przedłuża się o 1 lub 4 tygodnie, w zależności od formularzy);

5) przekazania danych i informacji za okresy roczne (do celów nadzoru nad grupą) oraz sprawozdań na temat wypłacalności i kondycji finansowej na poziomie grupy, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r., które są przekazywane przez zakład ubezpieczeń posiadający udziały kapitałowe w innym zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji, zakład reasekuracji posiadający udziały kapitałowe w innym zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji, dominujący podmiot ubezpieczeniowy i dominujący podmiot nieregulowany (termin przedłuża się o 2 lub 8 tygodni, w zależności od formularzy);

6) przekazania informacji kwartalnych za I kwartał 2020 r. (do celów nadzoru nad grupą), które są przekazywane przez zakład ubezpieczeń posiadający udziały kapitałowe w innym zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji, zakład reasekuracji posiadający udziały kapitałowe w innym zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji, dominujący podmiot ubezpieczeniowy i dominujący podmiot nieregulowany (termin przedłuża się o 1 lub 4 tygodni, w zależności od formularzy).

Pozostałe wybrane podmioty i przesunięcia terminów na wypełnianie obowiązków sprawozdawczych:

1) przekazania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową kwartalnego sprawozdania za I kwartał 2020 r. (termin przedłuża się do 30 czerwca 2020 r.);

2) przekazania przez wydawców instrumentów płatniczych, agentów rozliczeniowych i wydawców pieniądza elektronicznego, organizacji płatniczych i kartowych sprawozdawczości kwartalnych informacji, w zakresie informacji według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego I kwartał 2020 r. lub za okres I kwartału 2020 r. (termin przedłuża się do 14 maja 2020 r.);

3) przekazania przez instytucje finansowe informacji w zakresie funkcjonowania PPK za I kwartał 2020 r. (termin przedłuża się o 2 miesiące);

4) przekazania do Narodowego Banku Polskiego danych kwartalnych niezbędnych do dokonania przez NBP oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych (termin przesunięty o 14 dni);

5) sprawozdania z działalności brokerskiej wykonywanej przez brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych za rok 2019 (termin przedłuża się do 31 maja 2020 r.);

6) przekazania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu danych i informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (terminy przedłuża się do nie później niż w dniu 30 września 2020 r.).

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego (spółki z o.o. i spółki akcyjne)

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych (k.s.h.), uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych są podejmowane na zwyczajnych zgromadzeniach. W przyjętej tzw. Tarczy Antykryzysowej, Ustawodawca zdecydował, że w przypadku gdy terminy zwyczajnych zgromadzeń przypadają przed terminem zatwierdzenia sprawozdań finansowych określonym i przedłużonym w przepisach wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020 r., posiedzenia zwyczajnych zgromadzeń powinny odbyć się w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie tych przepisów, czyli w przedłużonym o 2 miesiące terminie.

Termin na złożenie sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego

Istnieje obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sadowego w terminie 15 dni od ich zatwierdzenia przez odpowiednie organy. Termin ten dotyczy również: (i) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowe grupy kapitałowej, (ii) sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz (iii) skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej.

Z uwagi na przesunięcie terminów na zatwierdzenie ww. sprawozdań przedłużeniu ulega również termin na ich złożenie do repozytorium dokumentów finansowych Krajowego Rejestru Sadowego- będzie mogło to nastąpić najpóźniej do 15 października 2020 r., a w przypadku podmiotów nadzorowanych przez KNF do 15 września 2020 r. (termin ten ulega zmianie odpowiednio, jeżeli rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy.

COVID-19 - Nawigator prawny

Nadzwyczajne uwarunkowania wymagają niezwłocznego podejmowania decyzji. W obliczu zagrożenia tylko dobrze przygotowane firmy będą w stanie zapewnić odpowiednią ochronę prawną i ciągłość swojego biznesu.

Dowiedz się więcej

Przesunięcie terminów na wypełnianie obowiązków sprawozdawczych jest jedną z form odciążenia czasowego przedsiębiorców od obowiązków formalnych i ma pomóc pozwolić przedsiębiorcom skoncentrować się na obecnej nadzwyczajnej sytuacji, a także na podjęciu działań związanych z opracowaniem planów zapewniające dalsze kontynuowanie działalności z uwzględnieniem ryzyk wynikających z COVID-19.

Ryszard Manteuffel, Adwokat, Partner

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?