Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Analizy

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

17% stawka PIT oraz wyższe koszty uzyskania przychodu już od 1 października 2019 roku.

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 11/2019 | 10 września 2019 r.

Parlament uchwalił nowelizację według rządowego projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie wyższych kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenia stawki PIT z 18% do 17%. Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta.

Znowelizowane przepisy wejdą w życie 1 października 2019 r., w związku z czym konieczna będzie modyfikacja systemów płacowych uwzględniająca stosowanie wyższych kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do pracowników, ale też m.in. menedżerów czy członków zarządów, a także obliczenie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy według nowej, niższej skali podatkowej.


Wyższe koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z proponowaną nowelizacją, miesięczne koszty uzyskania przychodu z jednego tytułu będą wynosić 250 zł miesięcznie (zamiast dotychczasowych 111,25 zł), a dla pracowników wykonujących pracę w miejscowości poza swoim miejscem zamieszkania 300 zł miesięcznie (zamiast 139,06 zł). Dla wieloetatowców roczne koszty uzyskania przychodu począwszy od 2020 r. nie mogą przekroczyć 4 500 zł, a dla dojeżdżających wieloetatowców limit w skali roku zostanie podwyższony do kwoty 5 400 zł.

Przepisy przejściowe przewidują, że od 1 października do 31 grudnia 2019 r. miesięczne koszty będą wynosiły 250 zł lub 300 zł w zależności od tego, czy pracownik dojeżdża do innej miejscowości czy nie. Limity rocznych kosztów możliwych do zastosowania w 2019 r. kształtują się na następującym poziomie:

  • 1 751,25 zł dla osób świadczących pracę na podstawie jednego stosunku pracy;
  • 2 626,54 zł dla osób świadczących pracę na podstawie więcej niż jednego stosunku pracy;
  • 2 151,54 zł dla osób świadczących pracę na podstawie jednego stosunku pracy w miejscowości poza swoim miejscem zamieszkania;
  • 3 226,92 zł dla osób świadczących pracę na podstawie więcej niż jednego stosunku pracy w miejscowości poza swoim miejscem zamieszkania.

Odpowiednie koszty w skali roku, w zależności od sytuacji podatnika, płatnik będzie obowiązany wykazać w informacji PIT-11 wystawionej po zakończeniu roku podatkowego.

Obniżenie stawki PIT do 17%

Przepisy przejściowe wprowadzające niższą stawkę PIT określają w 2019 r. nową skalę podatkową, w której dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 85 528 zł podatek wynosi 17,75% (jest to wypadkowa zastosowania w ciągu roku dwóch stawek podatku 18% – przez 9 miesięcy – i 17% - przez 3 miesiące). Nowe przepisy przewidują również zaktualizowaną przejściową kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 548,30 zł.

Z perspektywy płatnika podstawowa stawka PIT właściwa dla naliczania zaliczki na podatek za miesiące okresie październik – grudzień 2019 r. będzie wynosiła 17%, przy czym podatnik może zawnioskować o naliczanie podatku według stawki 17,75%. Ustawa przewiduje, że od 2020 roku skala podatkowa wyniesie 17% podatku dla podstawy obliczenia poniżej 85 528 zł oraz 32% powyżej tego progu. Zmianie ulegnie kwota zmniejszająca podatek, która zostanie obniżona i wyniesie maksymalnie 1 360 zł (kwota zmniejszająca podatek pozostanie degresywna i będzie ulegać pomniejszeniu wraz z rosnącą podstawą opodatkowania). Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, roczna kwota zmniejszająca podatek wyniesie 525,12 zł dla podatników, których roczna podstawa opodatkowania nie przekroczy pierwszego progu skali podatkowej.

Zmiany dla płatników

W konsekwencji, począwszy od 1 października 2019 r. płatnicy staną przed koniecznością rozliczania swoich pracowników według zmienionych zasad, z zastosowaniem nowych stawek podatkowych i kosztów uzyskania przychodu.

  • Koszty uzyskania przychodu pracowników wzrosną miesięcznie odpowiednio do 250 zł dla zwykłych kosztów i 300 zł dla kosztów podwyższonych.
  • Zmianie ulegną roczne limity kosztów uzyskania przychodu, które należy wykazać w rocznych deklaracjach PIT-11.
  • W stosunku do pracowników, których podstawa opodatkowania nie przekracza 85 528 zł, zaliczki na podatek dochodowy w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r. płatnik będzie zobowiązany obliczać i potrącać z wynagrodzenia pracownika według stawki 17% albo na wniosek pracownika według stawki 17,75%. Od 1 stycznia 2020 r. zaliczki będą potrącane według stawki 17%. 
  • Od 1 października 2019 r. zmianie ulegnie kwota zmniejszająca podatek. Przy obliczaniu zaliczek na podatek pracowników, których roczna podstawa opodatkowania nie przekracza 85 528 zł nowa kwota wyniesie 525,12 zł w skali roku. 

Gdyby mieli Państwo szczegółowe pytania dotyczące zmian przepisów, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami Deloitte.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?