Praca zdalna a telepraca w czasie COVID-19

Analizy

Praca zdalna a telepraca w czasie COVID-19

Czym się różnią i jakie zmiany w ich zakresie wprowadziła tzw. Tarcza Antykryzysowa

Strefa pracodawcy 17/2020

Okres epidemii COVID-19 i powszechna kwarantanna spowodowały konieczność uregulowania kwestii pracy zdalnej poza reżimem przewidzianej w Kodeksie pracy telepracy. Przepisy przewidujące wprost możliwość stosowania pracy zdalnej zostały wprowadzone już w pierwszej odsłonie tzw. Tarczy Antykryzysowej w marcu 2020.

Kolejna wersja przepisów antykryzysowych, czyli Tarcza 4.0 znajduje się obecnie na końcowym etapie prac legislacyjnych. Nowe przepisy przewidują istotne zmiany dla pracodawców, o których pisaliśmy w poprzednim Newsletterze. Do najistotniejszych należy zaliczyć doprecyzowanie zasad wykonywania przez pracowników pracy zdalnej. Nowe przepisy mają na celu ustalenie ram organizacyjnych i prawnych, w jakich powinno odbywać się wykonywanie pracy zdalnej.

Jednocześnie, w Kodeksie pracy w dalszym ciągu funkcjonują przepisy dotyczące telepracy. Do czasu wejścia w życie przepisów antykryzysowych była ona najbardziej popularną formą świadczenia pracy przy użyciu środków komunikowania się na odległość. Telepraca nie stanowiła jednak optymalnego rozwiązania dla pracodawców pragnących wprowadzić elastyczne rozwiązania dotyczące home office. Pojawienie się pracy zdalnej zmieniło tę sytuację.

Jakie zatem różnice występują pomiędzy pracą zdalną a telepracą? Które rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w danej organizacji lub w odniesieniu do danej grupy zawodowej? Który mechanizm jest łatwiejszy do wdrożenia? Aby ułatwić odpowiedzi na te pytania, poniżej przedstawiamy praktyczne zestawienie najistotniejszych elementów i cech charakterystycznych obu form świadczenia pracy z uwzględnieniem projektowanych przepisów Tarczy 4.0.

Na koniec trzeba dodać, że większość powyższych instytucji będzie można stosować wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19. Z uwagi na potencjalnie krótki okres, przez który pracodawcy skorzystają z nowych rozwiązań, warto już teraz rozważyć, które z mechanizmów oraz w jaki sposób można wdrożyć.

Webcast:

Tarcza Antykryzysowa: Rozliczenie dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – zagadnienia praktyczne

22 czerwca 2020 r.,
godz. 10:00-11:30

Zarejestruj się
Element / cecha Telepraca Praca zdalna
Podstawa prawna Kodeks pracy Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Możliwość zastosowania Nieograniczona w czasie Przepisy o pracy zdalnej tracą moc z dniem 27 września 2020 r.; z wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika jednak, iż prawdopodobnie praca zdalna będzie uregulowana na stałe w Kodeksie pracy
Definicja Praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną Praca określona w umowie o pracę, wykonywana przez czas oznaczony poza miejscem jej stałego wykonywania
Sposób wdrożenia Przez postanowienia umowy o pracę / porozumienia pracodawcy oraz pracownika Przez polecenie pracodawcy
Czas trwania Zależny od woli stron Czas oznaczony
Warunki zastosowania Określone w umowie o pracę / porozumieniu zawartym z pracownikiem albo w regulaminie (konieczna konsultacja z przedstawicielami pracowników) lub porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi Umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe pracownika umożliwiające mu wykonywanie pracy zdalnej; rodzaj pracy pozwalający na wykonywanie jej w sposób zdalny
Zgoda pracownika Wymagana Niewymagana
Zapewnienie narzędzi pracy
* wykonywanie pracy na odległość z użyciem narzędzi własnych lub pracodawcy powoduje konsekwencje w zakresie podatku PIT oraz ubezpieczeń społecznych, które należy w konkretnej sytuacji osobno przeanalizować
 
Po stronie pracodawcy – pracownik może używać własnego sprzętu, w takim wypadku pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny Po stronie pracodawcy – pracownik może używać własnego sprzętu pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narażać pracodawcę na szkodę, kwestia ekwiwalentu pieniężnego nie jest uregulowana w ustawie
Ewidencjonowanie czynności Może zostać ustalone w umowie o pracę / porozumieniu zawartym z pracownikiem albo w regulaminie lub porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi Może zostać ustalone w poleceniu pracodawcy
Sposób odwołania Na wniosek jednej ze stron w terminie 3 miesięcy od podjęcia pracy w formie telepracy, gdy telepraca podejmowana w trakcie zatrudnienia); w pozostałym zakresie – w trybie porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego  

Wskazane wyżej różnice pomiędzy telepracą a pracą zdalną powinny stanowić dla pracodawców wdrażających rozwiązania z zakresu elastycznej pracy podstawę do analizy, które z mechanizmów najlepiej odpowiadać będą potrzebom organizacji oraz pracowników. Wybór odpowiedniego rozwiązania prawnego zabezpieczy obie strony stosunku pracy i pozwoli pracownikom realizować efektywną pracę na odległość.

Pobierz Poradnik „Bezpieczny powrót do biura po pandemii COVID-19”

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?